PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringer

Her finner du en oversikt over kunngjøringer fra kommunen.

 

September

Kommunedelplan for kulturmiljøer er ute på høring

Vår Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 er på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. november 2021. Kom med innspill!

Miljø- og klimafondet til Aurskog-Høland kommune
  • Søknadsfrist: 1. oktober
  • Hvem kan søke: Kommunale virksomheter og prosjekter, privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner.
  • Hva fondet kan støtte: Tiltak og prosjekter i Aurskog-Høland med god miljøeffekt, indirekte og direkte. Eksempelvis styrke kunnskapsgrunnlag for og revidering av kommunens klima- og energistrategi, innføring av klima- og miljøledelse, utredninger knytta til sirkulærøkonomi/ gjenbruk, avfallshåndtering, gjødselhåndtering, jordbearbeiding, utfasing fossilt drivstoff nyttekjøretøy, bruk av fornybar energi (bioenergi, solenergi, osv.), omlegging til lette nullutslippskjøretøy, tilrettelegging for ladeinfrastruktur.
  • Send søknad til: Aurskog-Høland kommune, Stab strategi og utvikling. Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no. Merk søknaden ”Miljø- og klimafond 2021”.

Mer informasjon finner du her.

August

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Bjørkelangen sentrum

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 112/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen, med boliger, forretninger, servicefunksjoner, kontorer, parkering, osv., hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg. Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Det planlegges opp til 460 nye boenheter. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 15. oktober 2021.

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Aursmoen næringspark

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 110/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Aursmoen næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye næringsaktører på Aursmoen. Næringsområdet skal utformes med internveier som legger til rette for god trafikkflyt inn og ut av planområdet. Planområdet omfatter gnr. 193, bnr. 52, 70, 72, 79 og deler av 193/55 og 243/7. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 15. oktober 2021.

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Vik-gården, Hemnes

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 111/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Vik gården ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et sentrumsbygg i tre etasjer med publikumsrettede formål i første etasje og leiligheter i de to øvre etasjene på eiendommen gnr. 120, bnr. 12 og gnr. 120, bnr. 30 (Vik gården, Hemnes). Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 15. oktober 2021.

Juli

Stortings- og sametingsvalget 2021

Valglokaler

Forhåndsstemming

Utlegging av manntall

Juni

Åpningstider i sommer

Rådhuset, NAV, bibliotekene, Bjørkebadet og frivilligsentralene har endrede åpningstider eller er stengt i sommer. Oversikten finner du her.

Stortings- og sametingsvalget 2021

Det er mulig å avgi tidligstemme ved rådhuset på Bjørkelangen fra tirsdag 1. juli. 

  • Åpningstid fra 1. juli til 9. august er klokken 10.00-14.00.
  • Fra 10. august er åpningstiden 10.00-15.00.

Ordinær forhåndsstemmegivning begynner tirsdag 10. august. Husk legitimasjon med bilde!

For at det skal være trygt å stemme under pandemien må de generelle smittevernrådene følges: Hold avstand - vask hendene grundig og ofte - bli hjemme hvis du blir syk!

Mai

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen

I henhold til vedtak i Formannskapet den 03.05.21, legges utbyggingsavtalen ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen er utlagt til gjennomsyn på kommunens hjemmeside ahk.no. Frist for å komme med ev. uttalelser settes til 4.juni, og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Forvaltning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

April

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Aurveien 70-74

Formannskapet vedtok i møte den 19.04.21, sak 57/21, å legge forslag til reguleringsplan for Aurveien 70-74 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for sentrumsutvikling ved å tilrettelegge for kombinert nærings- og boligbebyggelse på Aursmoen. I planforslaget er det skissert to leilighetsbygg (A og B) med 6 etasjer, hvor øverste er tilbaketrukket. Planforslaget legger opp til 54 nye boenheter. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og her.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag 9. juni 2021.

Nye politivedtekter

Som følge av kommunesammenslåingen skal nye Aurskog-Høland kommune fastsette ny forskrift for lokale politivedtekter. Formannskapet har utarbeidet et forslag til nye lokale politivedtekter, som sendes på høring. Nå kan du sin din mening. Se hva som foreslås, og hvordan du kan komme med dine innspill, her.

Godkjent kommuneplan

Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 22.03.2021, K-sak 22/21. Vedtaket kan ikke påklages. Kommuneplanen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Søk om midler fra Aurskog-Hølands lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd med frist 15 mai. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv. Mer informasjon finner du her.

Mars

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Ilebekkveien ved Mellomilebekk gård

Formannskapet vedtok i møte 15.03.21, sak 34/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget omhandler omlegging av Ilebekkveien ved Mellomilebekk gård, med ca. 250 meter ny veitrase. Hensikten med veiomleggingen er å legge trafikken utenom gårdstunet. Planlagt trase for omlegging av Ilebekkveien ligger i hovedsak innenfor gnr. 4, bnr. 1. Det vises til saksdokumentene for mer informasjon. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.ahk.no.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 14.05.21

Åpningstider i påsken

Rådhuset er stengt i perioden 29. mars – 5. april.

Vi er tilgjengelig på telefon mandag 29. og tirsdag 30. mars kl. 9-15. Onsdag 31. mars kl 9-12.
Telefon: 63 85 25 00.

NAV har stengt for drop in mandag 29. mars kl. 12-14.
Henvendelse via nav.no eller telefon 55 55 33 33.  Nødhjelp økonomisk sosialhjelp 40 63 84 96.     

Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist for driftstilskudd og lekeplasstilskudd til lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune er 1. april.

Se kommunens hjemmeside for reglement og søknadsskjema.

Nå kan du søke støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter

Visste du at du kan søke kommunen om støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter? Vi har opprettet et miljø- og klimafond, som skal brukes til å finansiere tiltak som er til beste for klimaet og miljøet, samt stimulere til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling. Se om du kan søke! Mer informasjon, søknadsskjema og video finner du her.

Februar

Godkjent reguleringsplan

Detaljreguleringsplanen for Setten bryggeanlegg gnr. 154, bnr. 1, ble godkjent av kommunestyret den 15.02.21, K-sak 1/21. Vedtatt reguleringsplan legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker nord for odden Kvetangen. Vedtak kan påklages innen 19.03.21. Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, sektor Samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Nesveien/fv. 1461 – Søndre Tøyen

Formannskapet vedtok i møte den 08.02.21, sak 18/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget omhandler omlegging av Nesveien øst for gården Søndre Tøyen, med ca. 250 meter ny veitrase. Hensikten med veiomleggingen er å legge trafikken utenom gårdstunet. Planlagt trase for omlegging av Nesveien/fv. 1461 ligger i hovedsak innenfor gnr. 22, bnr. 1, 2. Påkoblingspunkt for ny veitrase i nord vil i tillegg berøre gnr. 21, bnr. 1. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.aurskog-holand.kommune.no.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag den 31. mars.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Kjelle-engene våtmark

Formannskapet vedtok i møte den 08.02.21, sak 19/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med reguleringsplanen er å gi nødvendige juridiske rammer for etablering av et våtmarksområde med dammer og kanaler langs Lierelva, samt å legge til rette for allmenn ferdsel ved å etablere turstier/turveier. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.aurskogholand.kommune.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag den 31.mars

Gode liv i egne hjem - nytt oppgaveutvalg

Vi trenger din hjelp: Vil du være med å bidra til fremtidens helse- og omsorgstjenester, for at innbyggere i Aurskog-Høland skal kunne leve gode liv i egne hjem?

Aurskog- Høland kommune skal opprette et nytt oppgaveutvalg, og vi er nå ute etter deg som er interessert i å være med å gi innspill til hvordan kommunen kan legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i egne hjem.  

Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder. Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger påfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med store pleie- og omsorgsbehov.  

Når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten, øker også kostnadene, og vi må forvente at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene som kommer.  

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.  

Dreiningsprosjektet “Leve selvstendig og godt hele livet” skal bidra til å bremse fremtidig kostnadsøkning gjennom omstilling, organisasjons- og tjenesteutvikling og implementering av digitale løsninger.  

Oppgaveutvalget skal gjennomføre en kartlegging av to problemstillinger:

Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem?

Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa?

Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?  

Oppgaveutvalget skal utarbeide en presentasjon av kartleggingen, som skal bidra inn i dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» innen 15.08.2021.  

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

Medlemmer fra kommunestyret (Inger Heggen Olsen og Simen Solbakken)

Medlemmer fra eldrerådet (Gerd Fagersand og Trygve Ekeheien)

Medlemmer fra pensjonistforening/seniorsenter (2 representanter)

Innbyggere (2 representanter)  

Ønsker du å være med på dette, send inn din søknad til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Har du noen spørsmål? Kontkat Anne Lise Wold 92 29 09 21.

Søknadsfrist: 24.02.2021       

Mandat for oppgaveutvalget finner du her.

 

Januar 

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2021  

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2021.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2021/2022, med oppstart fra august 2021.

Foreldre som har søkt i 2020 og ikke fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker i annen barnehage.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak må være mottatt av kommunen innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post til Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. www.ahk.no

November

Opptatt av medvirkning i kommunen?

Vi trenger 6 innbyggere til oppgaveutvalget som skal utrede dette før sommeren 2021. Møtene holdes på kveldstid. Se ahk.no for mer informasjon. Send noen ord om deg selv, og hvorfor du vil delta til postmottak@ahk.no før 1.12.20.

Spørsmål? Kontakt kommunalsjef for kultur og medvirkning Anne Kirsti Johnsen tlf 93 25 45 30. 

  

Varsel om planoppstart -Omregulering av friområde på Steinbyfeltet 

Iht. pbl. §12-8 varsles det av Aurskog-Høland kommune om oppstart av omregulering av friområde for lek på Steinbyfeltet i Rømskog, Aurskog-Høland kommune. Planområdet ligger i starten av boligfeltet på Steinby. 

Formålet med omreguleringen er å flytte arealet som er regulert til offentlig friområde for lek i reguleringsplanen for Steinbyfeltet. Arealet som er regulert til offentlig friområde  dagens reguleringsplan samsvarer ikke med faktisk bruk. Nytt regulert areal til lekeplass er foreslått der den eksisterende lekeplassen/aktivitetsområdet for feltet er etablert på sørsiden av Steinbyveien. Det foreslås at arealet som i dag er regulert til offentlig friområde for lek reguleres til boligformål- frittliggende boligbebyggelse. Det er i tillegg ønske om at eiendommen gnr. 271, bnr. 62 reguleres til boligformål-frittliggende boligbebyggelse. Planarbeidet er vurdert å være i samsvar med overordnete planer, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Varslingsdokumentet er publisert på Aurskog- Høland kommunens hjemmeside: www.aurskog-holand.kommune.no

Innspill/merknader til planarbeidet rettes til: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, postmottak@ahk.no, 63 85 27 21/ 63 85 25 00. Frist for å komme med merknader er 9.12.2020 

Kunngjøring november.png

Oktober

Forskrift om åpningstider for serveringssteder på høring

Som følger av kommunesammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for åpningstider for serveringssteder. Formannskapet har utarbeidet et forslag for nye forskifter som nå sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.10.2020 utarbeidet et forslag til forskift om åpningtider for serveringssteder.

De nye forskiftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering må avsluttes senest klokken 23.00, men kommunen kan gi dispenasjon ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lengere tid. Ved vurdering skal det tas hensyn til støy og andre ulemper dette kan medføre for naboer og andre berørte. 

Eventuelle merknader til foreliggende forskrifter bes sendt kommunen innen 5.november 2020. 

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDigalog

Någjeldende forskifter

Forskift om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk på høring

Som følge av kommuensammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for salgs- og skjenketider. Formannskapet har utarbeidet et forsag til nye forskifter som sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.12.2020 utarbeidet et forslag til nye forskifter om salgs- og skjenketider for alkoholholdning drikk i Aurskog-Høland kommune som sendes på høring. 

De nye forskriftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering av alkoholholdning drikk må avsluttes senest kl 23.00, men kommunen kan gi dipensasjon etter alkoholpolitisk retningslinjer fastsatt av kommunestyret ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lender tid. 

Vi gjør opperksom på at foreliggende forslag til forskifter ikke har tatt med de særregler so gjelder under pågående koronapandemien må skjenkestedene forhold seg til de regler som er bestemt på lokalt og nasjonalt nivå. 

Eventuelle merknader til forliggende forskrifter sendes kommunen innen 5.november 2020

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Någjeldende forskrift

Veteranstrategi for Aurskog-Høland kommune

Vår veteranstrategi 2020-2024 ligger nå ute på høring. Høringsfristen er 13.november 2020. Kom med innspill!

Forslag til veteranstrategi Aurskog-Høland kommune 2020-2024 

Formannskapet vedtok i møte 12.oktober og legge Veteranstrategien 2020-2024 for Auskog-Høland kommune ut på høring.

Høringsfrist 13.november 2020.

Veteran 

Begrepet "veteran" favner både personer som deltok i hjemlige oprajoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonle oprasjoner, inkludert fredsbevarende og fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag.

Til veteraner regnes også de som har vært i utenlandsoppdrag for politi og Utenriksdepartementet. Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i mer enn 100 internasjonale oprasjoner på fire kontinenter på våre vegne siden 1947.

Godt over 100 av disse kommer fra Aurskog-Høland. Samfunnet har tidligere unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innstats på vegne av najsonen.

Historik har det vært lite fokus på ivaretakelse av veteranene. Et eksempel er behandlingen av krigsseilerne etter krigen. De siste årene har det vært en holdningsendring til dette blant anner basert på stortingsmelding og handlingsplaner på området. 

Aurskog-Høland kommune har da på bakgrunn av dette laget en Veteranstrategi for perioden 2020-2024. 

Innspill på Veteranstrategien kan sendes postmottak@ahk.no 

eller til eDialog 

Opplæringsstøtte og kompensasjon av kommunale avgifter

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om opplæringsstøtte og kompensjon av kommunale avgifter. Søknadsfristene er 1.november. 

Opplæringsstøtte

Organisasjoner so oppfyller kriteriene under punkt 2.1 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål kan søke.

Formålet med oppplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke inn under denne posten. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis med inntil 50% av reiseutgifter og deltakeravgifter. 

Sammeen med søknad vedlegges kursprogram, deltagerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for resieavgift. Kursene skal være gjennomført perioden mellom 1. novembr året før og 1. november i søknadsåret. 

Søknad sendes til postmottak@ahk.no 

Kompensasjon av kommunale avgifter

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkorting. Det søkes på bakgrunn av faktiske kstnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no

September

Offentlig ettersyn av detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark

Formannskapet vedtok i møte den 24.08.2020, sak 81/20, å legge forslaget til detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker.

Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside ahk.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 18. oktober.

Juli

Gladnyhet til lag og foreninger

På forrige kommunestyremøte bestemte politikerne at det skal settes av 500 000 kroner til kultur- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. Arrangementene må skje i løpet av sommeren og høsten 2020, og som følge av Covid-19.

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å sette av ekstra tilskudd til lag og foreninger, som følge av Covid-19:

Det settes av kr. 250 000 til kultur og kr. 250 000 til idrett til aktivitet / tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Tildelingen skjer i henhold til pkt. 3 i Regler for økonomisk støtte til Kultur- og fritidsformål, vedtatt av Fellesnemnda 23.09.20.

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til arrangement og prosjekter, som inneholder aktivitet/tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Søknaden sendes inn via det elektroniske skjemaet for arrangements- eller prosjektstøtte.

Send søknad

Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.  

Tilskudd til merking og vedlikehold av turstier

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å avsette kr 50 000,- til merking og vedlikehold av stier. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.
Sak 51/20 finner du her. 

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt og ferdigstilt i 2020. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS. Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet Merkehandboka.no.

Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket
Enkelt kartutsnitt over området/stien
Kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Plan for drift og vedlikehold
Avtale med grunneiere
Søknaden sendes som mail til postmottak@ahk.no og merkes «Stiprosjekt 2020».

Søknadsfrist er 1. september 2020.  

Juni

Offentlig ettersyn - detaljregulering Bakkeveien 10

Formannskapet vedtok i møte den 08.06.20, sak 74/20, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av fire nye tomannsboliger på eiendommen, i tillegg til den eksisterende eneboligen. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 28. august.

Høring - Klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp

Kartverkets vedtak om at stedsnavnet skal skrives Dolltorp er påklaget. Kartverket skal behandle klagen. Har du en mening om skrivemåten kan du uttale deg til klagesaken.

Kartverket fattet i april 2020 vedtak om skrivemåte for en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland. Vedtak om skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp (Hemnes) ble etter dette påklaget. Avgjørelsen om skrivemåten av stedsnavnet vil også påvirke skrivemåten av det avledede stedsnavnet Dolltorpfossen / Daltorpfossen.

Kartverket skal nå behandle den mottatte klagen, og har bedt kommunen gjennomføre en lokal høring, se brev fra Statens kartverk.

Høringsfrist for klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp/Daltorp er satt til 26.06.2020. Høringssvar sendes til kommunen via eDialog . Alternativt med e-post til postmottak@ahk.no eller post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Vi ber om at innspillet merkes med «klagesak skrivemåte».

Mai 

Aurskog-Høland bibliotek, Bjørkelangen

Åpningstider fra uke 20:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 11-14
Torsdag: 12-18
Lørdag: Stengt
Meråpent bibliotek vil dessverre ikke være tilgjengelig per nå.

Store Langsjø vannverk - Spyling av ledningsnett

Spyling/rengjøring av vannledningsnettet vil skje til følgende tider: Uke 19-20, fra 4. - 15. mai: Finstadbru – Ekeberg – Myrvoll - Aurskog Spylingen vil foregå i tidsrommet fra kl 8.00 til 17.00. Dette kan medføre farge på vannet og noe varierende vanntrykk. Trykkvariasjoner og misfarget vann kan også forekomme i andre forsyningssoner enn den det spyles i. Det vil bli sendt ut servicevarsling. For mer informasjon og råd se kommunens hjemmesider.

Kunngjøring av kandidater til meddommerverv

Aurskog-Høland kommune ved Valgnemnda har innstilt 90 meddommere til Nedre Romerike tingrett, 20 meddommere til Eidsivating lagmannsrett, 7 meddommere til Oslo og Akershus jordskifterett og 8 skjønnsmedlemmer til domssognet.

Etter domstolloven skal listen over kandidater legges ut til offentlig ettersyn, og enhver som har noe å innvende mot forslaget bes melde dette til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen innen 20. mai 2020. E-post kan også benyttes: postmottak@ahk.no.

Listen over kandidater finner du her.

Endelig valg skal foretas av kommunestyret 17.06.20.

April

Offentlig ettersyn: Planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024

Forslag til planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 23.03.20. Planstrategiforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens servicekontor på rådhuset, og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er satt til lørdag 30.05.20. Her kan du levere din uttalelse sikkert og enkelt digitalt. 

Kartverket har fattet vedtak om rett skrivemåte av en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland


Kartverket har med hjemmel i stedsnavnloven fastsatt rett skrivemåte for en rekke gårdsnavn, bruksnavn og andre stedsnavn. Kartverkets vedtak kan du se her:

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Søk om midler fra kommunens lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått stalige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknadsfrist er 1. mai. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrige næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv, i henhold til Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Det er også satt av en pott på kr 200.000,- til organisering mm til lisensjakt på ulv iht Klima- og miljødepartementets vedtak. Disse midlene har søknadsfrist 1. november. Mer om saken finner du her.

Mars

Offentlig ettersyn: Planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og 

Forslag til planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling 2021-2030 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 24.02.20. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er utsatt til mandag 15.juni.

Bibliotekene, Aurskog-Høland 12. mars 2020

Torsdag 12. mars: Stengt, kun meråpent.

Februar

Utleggelse av eiendomskattelister 2020

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 i sin sak 38/19 legges eiendomskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar 2020. Skattelisten legges ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.ahk.no. Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3,1940 Bjørkelangen Tlf.: 63852500. Epost: eskatt@ahk.no

Velkommen til Stormøte Landbruk 2020

Torsdag 27.februar, klokken 18.00 – 21.00
Sted: Kommunestyresalen, Bjørkelangen  

Tilskuddsordninger tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer 
v/Anders Melleby Fremmerlid, Innovasjon Norge
Klimasmart landbruk og tiltak knyttet til planteproduksjon og husdyrhold 
v/Anna Katarina Berg, Norsk Landbruksrådgivning Øst
Grunneierstyrt tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge 
v/Bjørn Toverud, Norskog
Div. info fra kommunen, tilskuddordninger, skogbruksplaner m.m.  

Arrangementet er gratis og det blir servert kaffe, te og twist.

For mer detaljert program, se her.

Vil du være meddommer ved Eidsivating lagmannsrett?

Aurskog-Høland kommune søker etter personer som kan tenke seg å gjøre tjeneste som meddommer ved Eidsivating lagmannsrett, Akershus og Oslo jordskifterett og Romerike tingrett i perioden 1.1.21 – 31.12.24.   Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Kommunene er av domstoladministrasjonen oppfordret til å øke andelen yngre meddommere, og meddommere som har innvandrerbakgrunn. Det er krav om tilfredsstillende vandel, og at meddommerne kan bruke digitalt verktøy. Det er øvre aldersgrense på 70 år fra det tidspunkt perioden starter.

Interesserte bes melde seg til Aurskog-Høland kommune med en kort søknad innen 6. mars d.å.

Søknaden kan sendes via e-post: postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, politisk sekretariat, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Kommunedirektøren

Vedtatt utbyggingsavtale - Smestadtoppen boligområde

Utbyggingsavtale for Smestadtoppen boligområde ble godkjent av Planutvalget den 03.02.20 i sak 5/20. Avtalen er inngått mellom Smestadtoppen Bolig og Utleie AS og Aurskog-Høland-kommune. Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplanen Smestadtoppen. Reguleringsplanen legger opp til boligutvikling i et ca. 4 daa stort område om lag 1 km vest for Løken sentrum, inntil fv. 169 Hølandsveien. Smestadtoppen Bolig og Utleie AS skal gjennom utbyggingsavtalen stå for opparbeidelse av teknisk infrastruktur og felles lekeareal innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur skal opparbeides i henhold til kommunale normer. Avtalen kunngjøres i tråd med bestemmelser i plan og bygningsloven §17 - 4. 

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2020

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2020.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2020/2021, med oppstart fra august 2020.

Alle som har søkt i 2019 og som ikke har fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker å endre oppholdstid eller ønsker plass i annen barnehage.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak, må være kommunen i hende innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket. Foreldre kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

 

Januar

Høring - Pågående navnesaker reist av Kartverket

Kartverket har nylig iverksatt formell navnesak for å fastsette korrekt skrivemåte for en rekke gårder, gårdsbruk og naturnavn i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen er bedt om å gjennomføre en lokal høring av de aktuelle navnesaker. Eventuelle høringsuttalelser sendes kommunen, som står for samordning og oversendelse av mottatte merknader tilbake til Kartverket som vil fatte avgjørende vedtak.

Eventuelle merknader til Kartverkets pågående navnesaker rettes til Aurskog-Høland på e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN, innen 28. februar 2020.

Brev fra Kartverket:

Oppstart av navnesak 2019.PDF

Navneliste 2019.PDF

 

 

 

Sist endret: 09.09.2021