PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringer

Her finner du en oversikt over kunngjøringer fra kommunen.

Juli 2024

Godkjent reguleringsplan for Butjernkollen 2 på Setskog

Kommunestyret godkjente reguleringsplan for Butjernkollen 2, under møte den 26.06.2024, K-sak 45/24.

Reguleringsplanen legger opp til å utvikle frittliggende småhusbebyggelse i området, med til sammen 19 boenheter.

Vedtaket kan påklages innen fredag den 30. august 2024. Eventuelle klager kan sendes skriftlig som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

Se plandokumenter.

Offentlig ettersyn av reguleringsplaner


Formannskapet vedtok i møte den 19.06.2024, å legge forslag til reguleringsplan for adkomstløsning til Bliksrudåsen boligfelt, gang- og sykkelvei fra Lierelva til Bjørkelangen skole og Løken næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Forslag til reguleringsplan for adkomstløsning til Bliksrudåsen boligfelt, sak 117/24, legger til rette for etablering av en adkomstløsning til Bliksrudåsen boligområde, slik at planen for boligområdet vedtatt i 2018 kan realiseres. Det legges opp til et kanalisert T-kryss mot fv. 170 Kompveien med gang- og sykkelveg og krysningspunkt for fotgjengere. Det skal etableres kollektivholdeplasser i begge retninger av fylkesveien.


Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Lierelva til Bjørkelangen skole, sak 118/24, legger til rette for gjennomføring av en sammenhengende trasé for gående og syklende fra Festningsåsen 4 til Bjørkelangen skole.


Forslag til reguleringsplan for Løken næringspark, sak 119/24, legger opp til detaljregulering av uregulerte områder og omregulering av allerede regulerte områder innenfor et allerede etablert næringsområde på Løken for å oppnå en bedre arealutnyttelse. Det legges til rette for industribebyggelse, produksjons- og lagerbebyggelse inkludert administrasjonsfunksjoner. Det legges også til rette for etablering av en bakkemontert solcellepark.


Fristen for å uttale seg til planforslagene er satt til fredag 23. august 2024.

Se plandokumenter

Varsel om søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i områderegulering for Festningsåsen 4

Planbestemmelsenes punkt 9.4 i områderegulering for Festningsåsen 4 fastlegger at det skal opparbeides en gang- og sykkelvei fra Leirveien og frem til Bjørkelangen skole før det blir gitt igangsettingstillatelse for boenhet nr. 51. Det søkes om dispensasjon fra dette kravet slik at det igangsatte prosjektet innenfor felt BKS 1 og BKS 2 i nordøst, og tiltak som allerede er omsøkt eller i prosess med å bli omsøkt kan realiseres før gang- og sykkelveien blir opparbeidet. Planene for utbygging innenfor BKS 1 og 2 kan sees på prosjektets hjemmeside www.utsiktenbolig.no.

Se dokument for søknad om dispensasjon her.

Søknaden fremmes på vegne av Aria Eiendom AS. Archimatika Norge AS er rådgiver i saken, og merknader sendes til firmapost@archimatika.no innen 22.07.2024. Spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på tel. 911 11 909 eller til e-postadressen som er angitt over.

 

Se gjeldende plandokumenter for områderegulering for Festningsåsen 4:

Planbestemmelser

Plankart

Høring - Endring av bestemmelser om serverings-, salgs- og skjenketider i Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune ønsker å tillate utendørs servering og skjenking fram til midnatt. Forslag til endring i kommunens lokale forskrifter som gjelder serverings, salgs- og skjenketider legges ut på høring. 

Alle interessenter inviteres til å gi  innspill.  

Saksdokumentene er tilgjengelig i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 36/24: Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Møter - Kommunestyret (15.05.2024). 

Innspill kan gis via eDialog, e-post til postmottak@ahk.no eller per brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN. Merk innspillet med kommunens saksnummer 24/01026.  

Frist for innspill: 10. september 2024

 

Høringsdokumenter:

Høring - Endring av bestemmelser om serverings-, salgs- og skjenketider i Aurskog-Høland kommune

Endringsforslag - Forskrift om salgs- og skjenketider Aurskog-Høland kommune

Revidert forslag - Forskrift for åpningstider for serveringssteder Aurskog-Høland kommune

April 2024

Høring - kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune vedtok 20. mars 2024 å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 på høring. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-14.

Høringssvar merkes 22/02509 og sendes via eDialog, til postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Høringsfrist er 1. juni 2024.

Høringsdokumentene ligger her: Aurskog-Høland kommune - Hva mener du? Kommmuneplanens samfunnsdel på høring!

Der finner du også informasjon om de åpne møtene om kommuneplanens samfunnsdel.

Februar 2024

Varsel om oppstart av planarbeid for BUF Lierfoss

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid på Statsbyggs eiendom på Lierfoss, gnr/bnr 171/40, 171/76, 171/19 og 238/11. Eiendommen leies i dag av Bufetat region øst, og brukes som omsorgsinstitusjon for statlig barnevern (Lierfoss ungdoms- og familiesenter). Reguleringsplanen skal legge til rette for at Statsbygg kan gjennomføre byggetiltak på eiendommen, herunder riving og nybygg.

Tildelt planID er 322620240002. Planarbeidet utføres av Henning Larsen på vegne av Statsbygg.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: Henning Larsen v/Heidi Jensseter

E-post: heidi.jensseter@henninglarsen.com | Kongens gate 11, 0153 OSLO

 

Frist for merknader er 6. mai 2024

 

Varslingsdokumenter finner du her: Varsel om planoppstart

Utleggelse av eiendomsskattelister 2024
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024 i sak 35/23 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 17. februar 2024.

Du finner dem her: Utleggelse av eiendomsskattelister 2024 (ahk.no)

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Butjernkollen 2

Formannskapet vedtok i møte den 31.01.2024, sak 14/24, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Butjernkollen 2 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget legger til rette for boligutvikling på Setskog. Det planlegges etablert 11 eneboligtomter, 3 to-mannsboliger og fradeling av en eiendom som vil tilføre planområdet 2 eneboligtomter. Til sammen legges det opp til etablering av 19 boenheter.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til tirsdag den 26. mars 2024.

Se plandokumenter og muligheter for å komme med uttalelse

Alkoholpolitikk på høring

Forslag til nye retningslinjer for lokal alkoholpolitikk for Aurskog-Høland kommune 2024-2028 er nå ute på offentlig høring, og du kan si din mening her.

Januar 2024

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2024

Søknadsfristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket i kommunale og private barnehager er  1. mars 2024. Opptaket gjelder for barnehageåret 2024/2025 som har oppstart fra august 2024.

Foreldre som har søkt i 2023 og ikke fått tilbud om plass, eller takket nei til plass i barnehage, må oppdatere søknaden eller søke på nytt for at søknaden skal behandles i hovedopptaket.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak må være mottatt av kommunen innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post til Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Invitasjon til møte med Private Barnehager - endringer i barnehageloven

Utvalgsleder Ragnar Heide inviterer medlemmene av hovedutvalg for oppvekst og utdanning til å et møte med Private Barnehager lørdag 20. januar 14:30 til 15:30.

Agenda:

Høringssvar enderinger i barnehageloven ny finansiering av barnehager

Høringssvar - endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren) 

Møtet er åpent for alle. 

Godkjent reguleringsplan for Vestrengåsen 2

Detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2 ble godkjent av kommunestyret den 13.12.2023. Planforslaget legger opp til utvidelse av det eksisterende boligområdet Vestrengåsen på Momoen. Det planlegges etablert frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med 40 byggeklare tomter, 10 eneboliger og to leilighetsbygg med 4 boenheter i hver. Totalt åpner planforslaget for 58 boenheter. Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Grefsen Eiendom.

Vedtaket kan påklages innen fredag den 2. februar 2024.

Eventuelle klager kan sendes skriftlig som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN

Plandokumenter finner du her.

Høring på Renovasjonsnorm for Romerike

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune behandlet den 22.11.2023 forslag til Renovasjonsnorm for Romerike i FS-sak 22/23 «Høring - Felles renovasjonsteknisk norm på Romerike». Formannskapet vedtok å sende forslaget offentlig gjennomsyn,

med hjemmel i forvaltningsloven § 37.

Forslag til Renovasjonsnorm for Romerike og dokumenter i saken finner du her:

Etter endt høring skal høringsinnspillene vurderes før normen kommer til politisk behandling i løpet av våren 2024.  

Målet med normen er å sette en felles standard for utforming, planlegging og prosjektering av renovasjonsløsninger i regionen. Normen er ment til å være et viktig redskap for kommunene til å sette gode nok tekniske krav. Den vil samtidig gi forutsigbarhet til utbyggere og, ikke minst, framtidige brukere av renovasjonsløsninger.  

Den framlagte normen tar utgangspunkt i Avfall Norges Bransjenorm, men sammenlignet med Bransjenormen omfatter den flere nye temaer, blant annet ikke-nedgravde løsninger og supplerende fraksjoner. For andre viktige nye bidrag normen kommer med kan det nevnes krav til supplerende fraksjoner, til midlertidige løsninger og til beredskapsløsning for avfallssugsanlegg. Når det gjelder dimensjoneringsgrunnlag og valg av renovasjonsløsninger etter antall boenheter, foreslår normen like krav for alle kommunene på Romerike.  

Normen er utstyrt med en rekke praktiske vedlegg som skal bidra til enklere etablering av en helhetlig praksis rundt planlegging, prosjektering og godkjenning av renovasjonsløsninger.  

Høringsfrist er 20.02 2024. Høringssvar merkes med saksnummer 22/02642 «Renovasjonsnorm for Romerike» og sendes via sikker kanal eDialog: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker

Eventuelt på epost til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3., 1940 Bjørkelangen.

    

Desember

Åpningstider i romjula

Rådhuset i romjula 27.-29.desember holder rådhuset stengt. Vi treffes på tlf. 63 85 25 00 fra kl. 10.00 til 14.00.

Romjul 27.-29. desember: Kontaktsenteret telefon: 55 55 33 33 åpent fra 10:15 – 14:30. Publikumsmottak er stengt. Vakttelefon/nødtelefon sosiale tjenester: +47 40 63 84 96 kl. 09:00 - 14:00

Aurskog-Høland bibliotek

Bjørkelangen: 18.-21. desember kl. 11-14. Åpner igjen 2. januar kl. 11-15. Meråpent 22.-23. desember kl. 07-22 og 27.-30. desember kl. 10-18. Åpner igjen 2. januar kl. 07-22.  

Rømskog: 18.desember kl. 12-18.

Meråpent (døgnåpent) hele jula. Åpner igjen 4.januar kl. 12-18.

Si din mening om ny oppvekststrategi!

I november behandlet formannskapet forslag til ny oppvekststrategi. Strategien inneholder overordnede føringer og mål for arbeidet med å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Aurskog-Høland. Den er en del av kommunens plansystem. Forslaget er nå ute på høring og du kan komme med innspill.

22.11.2023 ble forslag til oppvekststrategi, sak 25/23 «Oppvekststrategi 2024-2036 – Bedre sammen» behandlet i formannskapet. De vedtok å sende forslaget til oppvekststrategi på høring med høringsfrist 16.02 2024. Etter endt høring skal høringsinnspillene vurderes før strategien kommer til politisk annen gangs behandling i formannskap og kommunestyret i våren 2024. 

Hva er oppvekststrategi?

Oppvekststrategien er et planverktøy som inngår i kommunens plansystem. Hovedlinjene er forankret i kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028. Strategien følger opp nasjonale, regionale og lokale føringer og forventninger. Oppvekststrategien gir overordnede målsetninger knyttet til satsingsområder for å skape gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familier i Aurskog-Høland, og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen oppvekstområdet. Dokumentet inneholder organisatoriske, holdningsskapende og tilretteleggende strategier for å bedre samarbeid, samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet i et langsiktig perspektiv. Tiltak vil utarbeides og følges opp gjennom kommunens økonomiplan og i årlige tiltaksplaner. 

Forslag til oppvekststrategi

Oppvekststrategien Bedre sammen gir overordnede føringer for arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i Aurskog-Høland kommune, og skisserer mål og satsingsområder innen oppvekstområdet. Strategien og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen oppvekstområdet.

Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge som vokser opp i kommunen kan ikke vedtas, men det kan legges til rette for ønsket utvikling gjennom samarbeid, samhandling og samskaping mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet.

Oppvekststrategien «Bedre sammen» legger vekt på at alle kommunale tjenester må bidra til å skape gode oppvekstmiljøer i Aurskog-Høland gjennom samskaping med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet. Strategien er dermed et felles ansvar for alle, både ansatte og politikere, men også innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet. Samtidig må kommunens tjenester utvikles og organiseres for å jobbe mer helhetlig og bli bedre på å møte innbyggernes behov for samordnede tjenester.

Hensikten med en oppvekststrategi er å:

 • bidra til gode tilbud og tjenester til barn og unge i Aurskog-Høland kommune, og at alle får en god oppvekst og overgang til voksenlivet
 • sikre forebyggende arbeid, sørge for tidlig innsats med riktige tiltak og at tilbud og tjenester er koordinert og kunnskapsbasert
 • bidra til at det jobbes helhetlig og med godt samarbeid, til beste for barn og unge
 • bidra til felles kvalitetsmål og kunnskap i arbeidet med barn og unge, og at vi jobber tett på og deler vår kunnskap
 • være forpliktende for alle som jobber med barn, unge og familier i Aurskog-Høland kommune

Det foreslås noen sentrale innsatsområder for å nå kommunens mål:

 • Samskaping handler om samhandling mellom innbyggere, kommune og andre, hvor alle er likeverdige og samarbeider
 • Involvere, engasjere og mobilisere ressursene nært barn
 • Kompetanse og ressurser til å samhandle og bruke mulighetsrom vi har
 • Informasjon, kommunikasjon og digitale løsninger som inviterer til dialog og samskaping
 • Organisering og rolleforståelse som gjør det enkelt for innbyggerne å komme i kontakt med riktig kommunal tjeneste

Kommunen bør ha som ambisjon å videreutvikle kommunen som en oppvekstvennlig kommune. Satsingsområdene som foreslås i strategien må omsettes i konkrete tiltak. De langsiktige satsingene og konkrete tiltak knyttet til disse, vil bli gjennomført som tiltak i strategiperioden.

Høringsfrist og -svar

Forslag til ny oppvekststrategi og aktuelle dokumenter i saken finner du her:

Vedtak fra formannskapsmøtet: Vedtak FS-møte 22.11.2023.
Saksframlegg: Saksframlegg FS-sak 25/23
Forslag til oppvekststrategi: Oppvekststrategi 2024-2036 - Bedre sammen
Vi ønsker spesielt svar på forslaget til strategier og innsatsområder.

Høringssvar merkes med saksnummer 23/04118 «Oppvekststrategi 2024-2036 – Bedre sammen» og sendes via sikker kanal eDialog: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker

Eventuelt på epost til postmottak@ahk.no  eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3. 1940 Bjørkelangen. 

Formannskapet har satt høringsfrist til 16.02 2024. 

Bruk muligheten til å påvirke innholdet i oppvekststrategien.

Send inn ditt høringssvar innen 16.02 2024! 

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr trer i kraft 01.01.2024.   Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr i Aurskog-Høland kommune ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 19. juni. Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.   Forskriften gir bestemmelser om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Viken - Lovdata

  

November

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan.

Økonomiplan 2024-2027 Formannskapets innstilling (framsikt.net)

Her finner du også spørsmål fra politikerne og svar: Politiske spørsmål og svar (framsikt.net)

Høringsfrist er 12.12.2023. Gi innspill digitalt ved å sende epost til postmottak@ahk.no eller benytt eDialog: Aurskog-Høland kommune - eDialog (ahk.no). Eventuelt send brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Merk innspillet med «23/04299-2».

Budsjettet for neste år og økonomiplan for 2024-2027 vedtas endelig i kommunestyret 13. desember.

Formannskapets innstilling finner du i saksprotokollen fra møtet 22.11.2020. Protokoll til formannskapet 22.11.2023Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Møter - Formannskapet (22.11.2023) (360online.com)

Kommunedirektøren sitt forlag til økonomiplan 2024-2027: Økonomiplan 2024-2027 Kommunedirektørens forslag (framsikt.net)

 

  

Godkjent reguleringsplan for Torvveien 2, Bjørkelangen

Detaljreguleringsplan for Torvveien 2 ble godkjent av kommunestyret den 25.10.2023. Detaljreguleringsplanen legger til rette for boligutvikling i Briskebyen, nord i Bjørkelangen sentrum. Det legges opp til etablering av to boligblokker på 4-5 etasjer, med en inntrukken 6. etasje i det ene bygget. Bebyggelsen som foreslås består av leiligheter og tilhørende infrastruktur, parkeringskjeller og utearealer. Det planlegges ca. 30 boenheter

Vedtaket kan påklages innen fredag den 8. desember 2023.

Eventuelle klager kan sendes skriftlig som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN

Plandokumenter finner du her.

Forslag til endring i forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken

Kommunestyret har vedtatt å legge ut «Forskrift om endring i forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken» på høring i 14 dager. 

Forskriften har som formål å sikre den som den som er kommunalt folkevalgt kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatte tap i arbeidsinntekt, og dekke utgifter knyttet til vervet, slik det er bestemt i kommuneloven.

Aurskog-Høland kommune legger endringsforskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken ut på høring i 14 dager, med følgende endringer:

I forslag til endringsforskrift endres pkt 3.2 b) fjerde og femte kulepunkt slik:

 • I samsvar med kommunelovens §§ 8-7, 8-8, 8-9, 8-10:
  • tilsluttes varaordfører kommunens pensjonsordning. Varaordfører trekkes ikke for egenandel til pensjonspremien.
  • har varaordfører har rett til sykepenger, rettigheter ved yrkesskade, og rett til permisjon tilsvarende bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.
 • I forslag til endringsforskrift endres punkt 3.2 f) til følgende:
  Gruppeledere gis et tillegg i godtgjørelse på 5 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Det ytes ikke møtegodtgjørelse i tillegg for møte i kommunestyre, formannskap eller faste hovedutvalg.

Forskriften endrer forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken (FOR-2023-08-28-1546).

Høringsfrist er 16.11.2023. Gi innspill digitalt ved å sende epost til postmottak@ahk.no eller benytt eDialog. Eventuelt send brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Merk innspillet med «23/04102». Har du spørsmål? Ta kontakt med innbyggertorget på telefon 63 85 25 00, eller send e-post til postmottak@ahk.no.

  

Oktober

Kartverket har fattet vedtak om rett skrivemåte av en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland

Kartverket har med hjemmel i stedsnavnloven fastsatt rett skrivemåte for en rekke stedsnavn. Kartverkets vedtak kan du se her:

1. Brev fra Kartverket 20.10.2023 - Vedtak i navnesak 2019-204.PDF

2. VEDLEGG - Navneliste - navnesak 2015-5.pdf

3. Tilrådning fra Språkrådet - sak 2019-204.PDF

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker

om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Eventuell klage skal sendes til Kartverket (postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss) med kopi til kommunen.

Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

August

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vortungen nord hyttefelt

Formannskapet vedtok i møte den 21.08.2023, sak 101/23, å legge reguleringsplan for Vortungen nord hyttefelt ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget legger til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende veianlegg og teknisk infrastruktur nord for eksisterende hyttebebyggelse langs østsiden av innsjøen Vortungen i Rømskog. Det planlegges utbygging av 136 frittliggende fritidsboliger over 128 dekar, og konsentrert fritidsbebyggelse med ca. 20 boenheter over 13 dekar. Totalt planareal er på 248 dekar.

Planforslaget er tilgjengelig her.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til tirsdag den 17. oktober 2023.

Juli

Godkjente reguleringsplaner

Reguleringsplan for Aurveien 26-34 og Søndre Bogstad, ble godkjent av kommunestyret den 19.06.2023.

 • Reguleringsplan for Aurveien 26-34, K-sak 59/23, legger til rette for utvikling og fortetting på Aursmoen. Det planlegges etablering av leilighetsbebyggelse med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, garasjeanlegg og infrastruktur. Leilighetsbebyggelsen vil bestå av 11 frittliggende bygninger i varierende byggehøyder fra 4 til 6 etasjer.
 • Reguleringsplan for Søndre Bogstad, K-sak 58/23, legger opp til boligutvikling på Aurskog. Det planlegges etablert fem firemannsboliger, en tomannsbolig og en firemannsbolig som rekkehus med tilhørende uteareal og nærlekeplass. Planforslaget muliggjør utbygging av inntil 30 boenheter innenfor planområdet.  

Vedtak kan påklages innen tirsdag 12. september 2023.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Dokumentene i saken finner du her: Vedtatte reguleringsplaner med klagemulighet

Offentlig ettersyn av forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, i Aurskog-Høland kommune

Du finner forskriften, inkludert tilleggsforslaget, som er lagt ut på høring her.

Frist for å uttale seg om forskriften er 6. august 2023. 

Juni 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2

Det kunngjøres at forslag til detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2 legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak i formannskapet den 12.06.2023, sak 71/23. Planforslaget legger til rette for boligutvikling på Momoen. 

Frist for å uttale seg til planforslaget er satt til tirsdag 12. september 2023.

Dokumentene i saken finner du her: Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Det er inngått utbyggingsavtale for Aurheim

Det kunngjøres at Aurskog-Høland kommune har inngått utbyggingsavtale med Bakke prosjekt AS og Bakke bolig Aurskog AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Aurheim, vedtatt 27.03.2023. Avtalen ble vedtatt av kommunestyret den 19.06.2023, sak 55/23. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages. Dokumentene i saken finner du her: Inngått utbyggingsavtale for Aurheim

 

MAi

Varsel om oppstart av planarbeid for Skansen, Bjørkelangen

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Skansen, gnr. 75 bnr. 6. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsbebyggelse med boliger og mindre næringslokaler. 

Tildelt planID er 3026-20230002. Forslagsstiller er Gangnæs Eiendom AS. Plankonsulent er FxARK AS.

Innspill til planarbeidet bes sendt skriftlig til e-post post@fxark.no eller per post til Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo.

Frist for merknader: 09. juni 2023

 

Varslingsdokumenter finner du her

Forslag til nye reviderte politivedtekter

Forslag til nye reviderte lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune er nå ute på høring. I vedtektene nevnes blant annet el-sparkesykler, strøing av fortau og henlegging av snø utenfor eiendommer. Du kan si din mening. 

Vedtektene i sin helhet, og alle endringsforslag, finner du her. 

Gi ditt innspill digitalt ved å sende e-post til postmottak@ahk.no eller benytt eDialog. Eventuelt send brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Merk innspillet med «Sak 20/06924 ».

Frist for å gi innspill er 22.05.23

Offentlig ettersyn – forslag til utbyggingsavtale

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av området Aurheim i Aurskog, er lagt ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtaleforslaget er tilgjengelig for gjennomsyn her.

Eventuelle merknader til avtaleforslaget kan rettes til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940  Bjørkelangen, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 24. mai 2023.

April

Velkommen til markering av veterandagen i Aurskog-Høland

8. mai markerer vi frigjørings og veterandagen for å hedre alle veteraner fra 2. verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Aurskog-Høland kommune inviterer alle veteraner medfølge til felles middag kl 18:00 i Rømskog kulturhus.
Mer enn 100.000 norske kvinner og menn har bidratt i over
100 internasjonale operasjoner i over 40 land.

Det var disse menneskene - og deres innsats for og sikre vår
felles frihet - vi hedrer 8. mai.

Velkommen til markering av veterandagen
i Aurskog-Høland kommune 8. mai 2023.

Aurskog-Høland kommune inviterer alle veteraner med
følge til felles middag kl 18:00 i Rømskog kulturhus.
Tema for årets markering vil være fokus på de som er
hjemme når våre kjære er ute på oppdrag for Norge.

Påmelding til Aurskog-Høland kommune
innbyggertorget på tlf. 63 85 25 00 eller
postmottak@ahk.no før 3. mai.

Offentlig ettersyn – forslag til utbyggingsavtale

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av området Aurheim i Aurskog, er lagt ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
Avtaleforslaget er tilgjengelig for gjennomsyn på her:

Reguleringsplan for Aurheim: Vedlegg 1 - Reguleringsplan for Aurheim, Bestemmelser.PDF
Utkast til utbyggingsavtale for Aurheim: Utkast til utbyggingsavtale for Aurheim, signert av utbygger 20.04.2023.pdf

Reguleringsplan for Aurheim:Vedlegg 2 - Reguleringsplan for Aurheim, Plankart.PDF

Planbeskrivelse: Vedlegg 4 - Planbeskrivelse.pdf

Eventuelle merknader til avtaleforslaget kan rettes til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940  BJØRKELANGEN, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 24. mai 2023.  

Varsel om oppstart av planarbeid for Tørrmoen masseuttak 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid for ca 25 daa utvidelse og fortsatt drift av eksisterende masseuttak på Tørrmoen, gnr 167/1 og 49. Mottak av rene masser som del av istandsetting er inkludert i planarbeidet.

Tildelt planID er 3026_20230004. Forslagsstiller er dagens uttaksentreprenør Vidar Kløfta.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan

E-post: post@hannekarin.no | Nordveien 72, 1930 Aurskog

 

Frist for merknader er 20. mai 2023

 

Varslingsdokumenter finner du her

Varsel om oppstart av planarbeid for Løken Næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Løken Næringspark, gnr. 34 bnr.24 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å regulere hittil uregulerte nærings-/industriområde til næringsareal/industri og å regulere nåværende parkeringsareal øst for Tyrihjellveien til boligbebyggelse.

Tildelt planID er 3026-20230003. Forslagsstiller er Løken logistikkeiendom AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Eventuelle merknader sendes til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.

 

Frist for merknader: 10. mai 2023 

 

Varslingsdokumenter finner du her

Godkjente reguleringsplaner

Reguleringsplan for Aurheim og for Linnestad ble godkjent av kommunestyret den 27.03.2023.

 • Reguleringsplan for Aurheim, K-sak 29/23, legger til rette for sentrumsutvikling og oppføring av ny boligbebyggelse på Aursmoen. Bebyggelsen som foreslås består av blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og sentrumsbygg, med tilhørende infrastruktur, leke- og uteoppholdsareal.
 • Reguleringsplan for Linnestad, K-sak 28/23, legger til rette for blokkbebyggelse på eiendommene Stasjonsveien 59 og 61 på Bjørkelangen, med en kombinasjon av forretning og tjenesteyting i første etasje, og leiligheter i etasjene over. Bebyggelsen planlegges i opptil 6 etasjer med en tilbaketrukket 7. etasje.

Vedtak kan påklages innen 5. mai 2023. Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Plandokumenter finner man ved å følge denne linken.

Mars

Si din mening: Næringsliv 2030 – strategi for næringsutvikling

Et solid næringsliv i utvikling legger grunnlaget for vår velferd. Næringsstrategien skal styrke Aurskog-Høland kommune sin posisjon for framtida. Du kan nå komme med innspill – både til strategien og forslag til handlingsplan. Fristen er 7. mai 2023.

Aurskog-Høland kommune legger til rette for næring. Dette foreslås som den langsiktige hensikten i strategien. Denne underbygges av tre innsatsområder:

 • Koble eksisterende verdikjeder med kunnskap, teknologi og forskning.
 • De rette næringsarealene til de rette næringene.
 • En attraktiv kommune å besøke og bo i.

I tillegg til strategien, ønskes det innspill til handlingsplan. Hva bør kommunen prioritere for å nå målene i strategien? Hva ønsker næringslivet at kommunen skal tilrettelegge for? 

Her finner du forslag til strategi for næringsutvikling med vedlegg: Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Næringsstrategi (20.03.2023) 

Fomannskapet vedtok å legge næringsstrategien på høring i sitt møte 20. mars 2023. Saksdokumentene med vurderinger kan du lese her: Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Møter - Formannskapet (20.03.2023) 

Møtet ble også filmet og du kan se opptak av formannskapet her: Aurskog-Høland kommuneTv

Slik gjør du for å komme med dine innspill:

 • Gi innspill ved å sende epost/brev til post@ahk.no eller benytt eDialog.
 • Merk innspillet med «Næringsstrategi»
 • Frist for å gi innspill er 7. mai 2023
Aksjon økt ungskogpleie i Aurskog-Høland 2023

Det er satt av 100 000 kroner fra skogbrukets rentemidler til ungskogpleie. Nå kan aktører innen skogbruk søke om å få bruke midlene til oppsøkende arbeid.
Midlene skal gå til å fremme økt ungskogpleie i Aurskog-Høland kommune, og det er bestemt at pengene skal brukes til oppsøkende virksomhet retta mot skogeiere med mål om å få utført ungskogpleie.  

I søknaden skal det gis en beskrivelse av målsetting og hvordan den skal nås. Gode prosjekter prioriteres. Aktører som kan utføre og avtalefeste ungskogpleieoppdrag vil prioriteres ved tildeling av midler.  

Midlene skal benyttes til ekstra ressurser som settes inn i forbindelse med oppsøkende virksomhet.  Hvilke skogeiere som oppsøkes skal avklares med, og skje i samråd med kommunen. Man må ha dialog med kommunen underveis i prosjektet.   

For å få utbetaling må man legge frem en rapport med hvem som er kontaktet, oppdragsavtaler og dokumenterte kostnader.   

Utbetalingen kan avkortes hvis kostnadene ikke er i henhold til kriterier for tildeling av midler.  

Frist for rapportering er 15.11.2023.  

Søknaden sendes på e-post til postmottak@ahk.no og merkes «Søknad ungskogpleie». Søknadsfrist 1. mai 2023. 

Godkjente reguleringsplaner

Reguleringsplan for Vollahagen, Pukkverk og massemottak ved Fetmosen, Killingmo næringspark trinn 2 og forslag til endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023.

 • Reguleringsplan for Vollahagen, K-sak 1/23, legger til rette for boligutvikling på eiendommen som tidligere har vært regulert til allmennyttig formål, barnehage, på Vollajordet i Bjørkelangen.
 • Reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen, K-sak 2/23, legger opp til fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt etablering av mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet øst for Fosser.
 • Reguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2, K-sak 3/23, åpner for videre utvikling av Killingmo næringspark som ligger langs Fv170 Kompveien nordvest i Aurskog-Høland kommune.
 • Endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen, K-sak 4/23, innebærer en omregulering av et område fra felles grøntareal (sti) til felles kjørevei.

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023. Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Åpning for jakt på hjort og forskrift om minsteareal for hjort, rådyr og elg

Aurskog-Høland kommune foreslår å åpne for jakt på hjort i kommunen. Dette innebærer også at forskrift om minsteareal for jakt på elg og rådyr må endres og samordnes for gamle Aurskog-Høland og Rømskog kommune til en felles forskrift.

Formannskapet i Aurskog-Høland vedtok 06.02.2023 at forslag til forskrift om adgang til jakt på elg, rådyr og hjort legges ut til høring.
I tillegg til 30 000 daa som foreslått minsteareal for hjort, bes det også om innspill på 20 000 daa som minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser for hjort i Aurskog-Høland.

Innspill kan sendes til postmottak@ahk.no eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Alle henvendelser må merkes med saksnummer 22/02690.

Høringsfristen er satt til 25. mars 2023.

Februar 2023

Eiendomsskatteliste 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 i sak 118/22 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 23. februar 2023.

Lenke til utleggsliste E-skatt 2023.pdf

Lenke til fritaksliste E-skatt 2023.pdf

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Det er egen liste for fritatte eiendommer.

Skattelisten er lagt ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek.

I tillegg til at den er publisert her.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. På eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten, det vil si de fleste ordinære boligeiendommer, skal det klages til Skatteetaten slik det er beskrevet på eiendomsskatteseddelen.  

Eiendomsskattekontoret har adresse:  

Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Eller på e-post: eskatt@ahk.no

Ved spørsmål kan du ringe 63 85 26 00.

Mål for utviklingen av elg-, hjort-, og rådyrbestanden i kommunen

Nåværende målsettinger for hjorteviltforvaltningen i kommunen er utdaterte og må oppdateres, i tillegg må det vedtas en felles målsetting for Rømskog og Aurskog-Høland etter kommunesammenslåing.

Formannskapet i Aurskog-Høland vedtok 06.02.2023 at forslag til ny målsetting legges ut på høring. Lenken til høringsdokumentene kan leses og lastes ned her: 

Dette er saken: Mål for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland kommune 2023-27.pdf

Dette er forslaget: Mål for hjorteviltforvaltningen 2023-27 Aurskog-Høland kommune.pdf

Innspill kan sendes til postmottak@ahk.no eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Alle henvendelser må merkes med saksnummer 22/03884.

Høringsfristen er satt til 25. mars 2023.

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr i kommunen i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt §3.

Vedlegg til sak: Vedtatt 29.03.2016 - Kommunal målsetning for forvaltning av hjortevilt i Rømskog 2016-2019.pdf

Vedlegg til sak: Fagplan for viltforvaltning_vedtatt_kommunestyret_18.03.13.pdf

Åpning for jakt på hjort og forskrift om minsteareal for hjort, rådyr og elg

Aurskog-Høland kommune foreslår å åpne for jakt på hjort i kommunen. Dette innebærer også at forskrift om minsteareal for jakt på elg og rådyr må endres og samordnes for gamle Aurskog-Høland og Rømskog kommune til en felles forskrift.  

Formannskapet i Aurskog-Høland vedtok 06.02.2023 at forslag til forskrift om adgang til jakt på elg, rådyr og hjort legges ut til høring. I tillegg til 30 000 daa som foreslått minsteareal for hjort, bes det også om innspill på 20 000 daa som minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser for hjort i Aurskog-Høland.

Høringsdokumentene kan lastes ned her: 

Dette er saken: Åpning for jakt på hjort og endring av forskrift om adgang til jakt på elg og rådyr 1.pdf

Dette er forslaget: Forslag til forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr.pdf

Innspill kan sendes til postmottak@ahk.no  eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Alle henvendelser må merkes med saksnummer 22/02690. Høringsfristen er satt til 25. mars 2023.

Godkjent endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen

Forslag til endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023, K-sak 4/23. Vedtatt endring innebærer en omregulering av et område fra felles grøntareal (sti) til felles kjørevei. Stien brukes i dag som tilkomstvei. Vedtatt regulering endrer veiens formål til hva den i praksis blir brukt til.

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

 

Link til plandokumenter for vedtatt reguleringsplan

Godkjent reguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2

Reguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023, K-sak 3/23. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for videre utvikling av Killingmo næringspark som ligger langs med Fv170 Kompveien nordvest i Aurskog-Høland kommune. Planforslaget åpner for utvikling av næring med formålene lett industri/håndverksbedrifter, verksted og lager/logistikk. 

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

 

Link til plandokumenter for vedtatt reguleringsplan

Godkjent reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen

Reguleringsplan for Pukkverk og massemottak ved Fetmosen, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023, K-sak 2/23. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt etablering av mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet øst for Fosser. Det legges opp til mottak av lett forurensede/inerte masser.

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

 

Link til plandokumenter for vedtatt reguleringsplan

Godkjent reguleringsplan for Vollahagen, Bjørkelangen

Reguleringsplan for Vollahagen, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023, K-sak 1/23. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for boligutvikling på eiendommen som tidligere har vært regulert til allmennyttig formål, barnehage, på Vollajordet i Bjørkelangen. Det tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med inntil 30 boenheter totalt.

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

 

Link til plandokumenter for vedtatt reguleringsplan

Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljreguleringsplan for boligfeltet Butjernkollen 2

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av Butjernkollen 2 på vegne av forslagsstiller Entreprenør Litzheim AS.

Planområdet omfattes av eiendommene gnr. 153 bnr. 22 og 23, i Setskog i Aurskog-Høland kommune. 

Varslingsdokumenter finner du her:

Varslingsbrev

Planinitiativ

Planavgrensning

Illustrasjonskart

Flyfoto 

Referat fra oppstartsmøte

Planområdet er i kommuneplanen for Aurskog-Høland kommune avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Planen skal legge til rette for at området skal kunne bygges ut med småhusbebyggelse, lekeplasser, felles boligvei og teknisk infrastruktur. Planområdet utgjør ca. 27 daa. Området kan bli redusert under planarbeidet.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:                                               FxARK AS v/ Eva Sjue | e-post: post@fxark.no                         eller per post til: Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo

Kommentarer og innspill til utbyggingsavtale rettes skriftlig direkte til:
Aurskog-Høland kommune v/ Enhet Forvaltning | e-post: postmottak@ahk.no | Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

Frist for merknader er 17. mars 2023.

Januar 2023

Barnehageopptak 2023

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2023.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2023/2024 som har oppstart fra august 2023.

Foreldre som har søkt i 2022 og ikke fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må oppdatere søknaden eller søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker å søke plass i annen barnehage.

Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon om opptaket finnes på kommunens hjemmesider.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak må være mottatt av kommunen innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post til Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Mer informasjon finner du her.

Hvilke verdifulle friluftslivsområder har vi i Aurskog-Høland?

Aurskog-Høland kommune inviterer til møte for innspill om verdifulle friluftslivsområder. Vi ønsker innspill fra innbyggere inkludert grunneiere, frivillige organisasjoner, med flere. Det blir enkel servering og Mangenfjellet turlag skal også fortelle om sin nye bok «52 turer i Aurskog-Høland».
Du er velkommen til rådhuset i Bjørkelangen, den 9. januar fra klokken 18.00-20.00. Se mer informasjon her. 

Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Søndre Bogstad

Formannskapet vedtok i møte den 19.12.22, sak 158/22, å legge forslag til reguleringsplan for Søndre Bogstad ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling. Det planlegges en blanding av 2-manns og 4-manns boliger, over 2 etasjer. 

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 17. februar 2023.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 21/01869 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Se plandokumenter her.

Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Aurveien 26-34 m.fl.

Formannskapet vedtok i møte den 19.12.22, sak 159/22, å legge forslag til reguleringsplan for Aurveien 26-34 m.fl. ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et sentrumsnært boligområde. Det legges opp til utvikling av 11 leilighetsbygg i varierende høyder i 4 til 6 etasjer, med tilhørende utomhusanlegg og parkeringskjellere. 

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 17. februar 2023.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 21/02947 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Se plandokumenter her.

Desember 2022

Høring: Forskrift for vann- og avløpsgebyr

Revidert Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune er nå ute på høring. Høringsfrist er 15. mars 2023. Forskriften finner du her:
Lenke til revidert forskrift: Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyr.pdf

Frist for uttalelser er satt til 15. mars 2023. Uttalelser sendes via eDialog, e-post til postmottak@ahk.no eller post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Kulturstrategi for Aurskog-Høland kommune 2023-2032

Er du opptatt av kulturlivet i kommunen? Formannskapet har vedtatt at Utkast til kulturstrategi for Aurskog-Høland kommune 2023-2032 legges ut til offentlig høring med frist 1.2.23.   Kulturrådet, kulturlivet, folkevalgte og andre innbyggere har vært involvert i arbeidet underveis.   Disse fire strategiene med tilhørende tiltak foreslås:

 • Aurskog-Høland skal være en kommune hvor kulturopplevelser og -deltakelse er tilgjengelig og mulig for alle 
 • Aurskog-Høland skal være en kommune som verdsetter frivillighet og støtter det lokale kulturlivet
 • Aurskog-Høland kommune legger til rette for kunstnerisk og kulturell virksomhet
 • Aurskog-Høland kommune skal ivareta og utvikle kulturminner og kulturarv i hele kommunen

Her kan du lese mer: Utkast til kulturstrategi for Aurskog-Høland kommune 2023-2032

Uttalelser markeres 21/02855 og sendes via eDialog, e-post til postmottak@ahk.no eller i posten til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Forslaget er lagt ut på høring med frist 1.2.23. 

November 2022

Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Torvveien 2, Bjørkelangen

Formannskapet vedtok i møte den 07.11.22, sak 133/22, å legge forslag til reguleringsplan for Torvveien 2 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av planområdet på ca. 4,8 daa med leilighetsbebyggelse. Planforslaget legger opp til etablering av to boligblokker i 4-5 etasjer med ca. 30 boenheter og tilhørende parkeringskjeller og utomhusanlegg.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag den 9. januar 2023.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 21/01969 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Se plandokumenter her.

Oktober 2022

Endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4

Kommunestyret vedtok den 24.10.2022, sak 90/22, enkelte endringer i reguleringsplanen for Festningsåsen 4. Endringene som ble vedtatt omfatter:

 • En justert høydebestemmelse i felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse BKS, for å muliggjøre rekkehustyper med takterrasser.
 • Fjerning av krav til detaljreguleringsplan for utbygging av felt BK1.
 • En justering av yttergrensen av planområdet, slik at reguleringsplanen omfatter gang- og sykkelveien ikke bare til, men også over Lierelva.

Kommunens vedtak og dokumentene til saken er tilgjengelig her. Vedtak om endring av reguleringsplanen kan påklages av berørte parter. Eventuell klage framstilles skriftlig, og sendes Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 2. desember 2022.

Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hemnes næringspark

Reguleringsplan for Hemnes næringspark på Hemnes er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn). Planområdet er på 72 daa og ligger langs Hemnesveien/fv 125 vest for Hemnes sentrum. Planen legger til rette for å etablere nye næringsbygg, atkomstveier, grøntareal og VVA på eksisterende næringsområde, samt å transformere eksisterende boligtomt innenfor planområdet til næring.

Det foreslås å tillate en eller flere av næringsvirksomhetene lett industri/håndverksbedrifter, sagbruk, lager, kontor og/eller service/tjenesteyting, verksted og plasskrevende varehandel. Med plasskrevende handel menes biler, motorkjøretøy, landbruks/-anleggsmaskiner, trelast og byggevarer, møbler og hvitevarer, varer fra planteskoler/hagesentre, mv.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.aurskog-holand.kommune.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag den 28. november 2022.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/02211 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Kunngjøring av godkjent reguleringsendring for Festningsåsen 4

Kommunestyret vedtok den 24.10.2022, sak 90/22, enkelte endringer i reguleringsplanen for Festningsåsen 4. Endringene som ble vedtatt omfatter:

·En justert høydebestemmelse i felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse BKS, for å muliggjøre rekkehustyper med takterrasser.

·Fjerning av krav til detaljreguleringsplan for utbygging av felt BK1.

·En justering av yttergrensen av planområdet, slik at reguleringsplanen omfatter gang- og sykkelveien ikke bare til, men også over Lierelva.

Kommunens vedtak og dokumentene til saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Vedtak om endring av reguleringsplanen kan påklages av berørte parter. Eventuell klage framstilles skriftlig og sendes Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940  BJØRKELANGEN, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 2. desember 2022.  

Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hemnes næringspark

Formannskapet vedtok i møte den 17.10.22, sak 118/22, å legge forslaget til reguleringsplan for Hemnes næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av næringstomter, atkomstveier, grønnstruktur og tilhørende VVA innenfor planområdet på ca. 72 daa langs med Hemnesveien, vest for Hemnes sentrum. Det foreslås at ett eller flere av formålene lett industri/håndverksbedrifter, sagbruk, lager, kontor, service/tjenesteyting, verksted og plasskrevende varehandel skal tillates.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmesideFristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag den 28. november 2022.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/02211 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Se plandokumenter her.

Tilskuddsmidler fra lokalt ulvefond

Kommunestyret vedtok 20.06.22 at det settes av 250.000 kroner til eventuell lokal lisensfelling av ulv. Søknadsfrist 1. november
Etablerte lisensfellingslag, jegerorganisasjoner eller lignende som skal delta i eventuell lisensjakt på ulv vinteren 2023 kan søke om støtte fra Aurskog-Hølands ulvefond.

Søknadsfrist 1. november.

Søknad sendes postmottak@ahk.no eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

September 2022

Skal adressenavnet skrives Vennemoveien eller Hveinemoveien?

Kartverket har bedt Aurskog-Høland kommune endre skrivemåten av adressenavnet Vennemoveien på Hemnes til Hveinemoveien. Bakgrunnen er at skrivemåten av gårdsnavnet i området ble endelig fastsatt til Hveinemo i 2020. 

Aurskog-Høland kommune v/ Formannskapet har ved sin behandling av spørsmålet holdt fast ved at adressenavnet skal skrives Vennemoveien. En beslutning Kartverket nå har påklaget.

Under sin behandling av klagen den 05.09.2022, tok Aurskog-Høland kommune v/ Formannskapet ikke klagen til følge. Det iverksettes derfor nå en lokal høring av spørsmålet, i medhold av stedsnavnloven § 8. Eventuell uttalelse til klagesaken kan sendes skriftlig til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller på e-post til postmottak@ahk.no, innen 15.10.2022.

Når høringsfristen er ute vil eventuelle uttalelser oversendes til Språkrådets stedsnavntjeneste for uttalelse, og saken vil bli lagt fram for politisk behandling i Formannskapet. Dersom klagen under denne behandlingen heller ikke tas til følge, sender kommunen saken videre til Klagenemda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

Høring: Planprogram kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2023-2035

Nå kan du si din mening om planprogrammet for kommuneplanen. Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Aurskog-Høland, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen vår. Planprogrammet er «en plan for planen». Bruk muligheten til å påvirke hva kommuneplanen skal handle om. Send inn ditt høringssvar innen 30. oktober.

Formannskapet vedtok 05.09.22, sak 98/22, å legge forslag til planprogram for kommuneplan Aurskog-Høland 2023-2035 ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser er satt til 30. oktober 2022. Uttalelser markeres 22/02508 og sendes via eDialog, e-post til postmottak@ahk.no eller post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Mer informasjon finner du her.

Høring – Nytt gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner og eierseksjoneringssaker.

Formannskapet fattet i sitt møte den 05.09.2022, sak 102/22, vedtak om at et utkast til nytt gebyrregulativ for saksbehandling av:

 • private reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.
 • eierseksjoneringssaker etter eierseksjonsloven.

skal legges ut til høring.

Utkast til nytt gebyrregulativ finner du her: Høringsutkast - nytt gebyrforskrift for saksbehandling - byggesak oppmåling eierseksjonering separat avløp og private reguleringsplaner.pdf

Høringsdokumentet omfatter også andre gebyrområder hvor det ikke foreslås endringer fra gjeldende gebyrregulativ. Det legges opp til at nytt gebyrregulativ blir gjeldende fra 2023.

Eventuelle uttalelser til foreslått gebyrregulativ framstilles skriftlig og sendes Aurskog-Høland kommune, innen 9. oktober 2022.

August 2022

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 84/22, å legge forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt åpne for mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet. Planområdet er på ca. 117 daa, hvorav ca. 110 daa er regulert til råstoffutvinning og ca. 4 daa til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Området består i dag av et etablert steinbrudd med tilhørende adkomstvei fra fv 1454/Nyveien i øst og med lagringsplass og parkering i sydlig del av planområdet. Det skal etableres en ny adkomstvei nord for planområdet fra fv 1455/Fosser. Nåværende adkomst til pukkverket fra fv 1454/Nyveien vil bli stengt av.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 16. oktober 2022.

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Vollahagen, Bjørkelangen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 85/22, å legge forslaget til reguleringsplan for Vollahagen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å omregulere grunneiendommen gnr. 73 bnr. 414 fra barnehageformål til boligformål. Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse som tillates bebygd med opptil 30 boenheter i boligbygg med inntil tre etasjer. Det er lagt opp til at volum, materialbruk og detaljløsninger skal passe inn med omkringliggende bebyggelse. Planområdet inngår i boligområdet Vollajordet.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 16. oktober 2022.

Offentlig ettersyn: reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 84/22, å legge forslaget til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt åpne for mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet. 

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til 16. oktober 2022.

Les mer, og se øvrige dokumenter her.

Offentlig ettersyn: reguleringsplan for Vollahagen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 85/22, å legge forslaget til reguleringsplan for Vollahagen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommen gnr. 73 bnr. 414 fra barnehageformål til boligformål. Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse som tillates bebygd med opptil 30 boenheter i boligbygg med inntil tre etasjer. 

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til 16. oktober 2022.

Les mer, og se øvrige dokumenter her.

Gratis kurs: Digitale medier og Google min bedrift

Som en del av steds- og næringsutviklingsprosjektet LID (Local improvement district) i kommunen inviteres næringslivet i Aurskog-Høland kommune til gratis kurs i digitale medier og Google min bedrift.  Frivilligheten er også velkommen.

Kurset 31. august foregår kl. 18:00 til 20:00 på Eidsverket.

Kurset 1.september foregår kl. 18:00 til 20:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Les mer, og meld deg på her.

Vedtak i klagesak – skrivemåten av stedsnavnet Rømunga

Kartverkets tidligere vedtak om at en stedsnavnet for en gruppe vann på Rømskog skal skrives Rømungane ble påklaget. Kartverket behandlet klagesaken den 18.07.2022, tok klagen til følge, og fattet nytt vedtak om at stedsnavnet skal skrives Rømunga. Kartverkets vedtak og orientering om aktuelle klagemuligheter er gjort tilgjengelig her.

Juni 2022

Åpningstider i sommer

Rådhuset er fysisk stengt i uke 27-30 (4.-29. juli) 
Vi treffes på tlf. 63852500 alle hverdager i hele sommer kl. 9-15. 
 
NAV kan kontaktes på tlf. 55553333 i hele sommer kl. 9-15. 
Nødhjelpsnr. når det gjelder sosiale tjenester er tlf.  40638496, alle hverdager kl. 9-15.  

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Killingmo næringspark trinn 2

Formannskapet vedtok i møte den 13.06.22, sak 75/22, å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er vise hvordan planområdet på 72 daa kan utvikles med næringstomter, ankomstveier, vegetasjonsbelte mot Fv 170 Kompveien og vannforekomster i området.

 

Utsatt frist:

Fristen for å uttale seg til planforslaget er nå satt til 2. september 2022.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Planprogram

Merknader

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

 

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Aurheim

Formannskapet vedtok i møte den 13.06.22, sak 74/22, å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Aurheim ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av planområdet på 107 daa, med om lag 380 boliger. Planforslaget legger opp til to kvartaler med blokkbebyggelse i opp til 4-5 boligetasjer nærmest sentrumsområdet, med i alt 200 boliger, og forretningsareal på gateplan mot sentrum. Resten av planområdet fram til Fv 170 Kompveien, vil bestå av 180 boliger som rekkehusbebyggelse.

 

Utsatt frist:

Fristen for å uttale seg til planforslaget er nå satt til 2. september 2022.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Uttalelser til mottatt varsel om planoppstart

Overvannsplan

Overvannsberegninger

Vurdering av overvannshåndtering i Haugkroken

 

Offentlig ettersyn: Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling

Aurskog- Høland kommune har utarbeidet et utkast til kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2033, som nå er ute på offentlig ettersyn. Du finner den digitalt på vår hjemmeside her og i papirform hos innbyggertorget på rådhuset.

Har du innspill til planen så kan du gi disse innen høringsfristen 30. september, på følgende måter:

Send digitalt på e-post: Postmottak@ahk.no eller send brev til kommunen sin postadressen; Aurskog-Høland kommune v/Folkehelsekoordinator, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Vestrengåsen 2

På vegne av Grefsen Eiendom AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Vestrengåsen 2. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Oppstartsmøte med Aurskog-Høland kommune ble avholdt den 10.05.2022. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Hensikt:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommuneplanens arealdel. Det planlegges hovedsakelig for frittliggende småhusbebyggelse, med noe innslag av konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges for ca. 50-60 boenheter. Det skal legges til rette for trafikksikre adkomstløsninger, samt gode leke- og uteoppholdsarealer, og grønnstruktur. 

Areal:

Arealet er ca. 70 daa, og ligger ca. 700 meter øst for Momoen, og 3 km vest for Løken. Området grenser til Opplunderveien og eksisterende småhusbebyggelse i nord, og skogsområder i sør, vest og øst. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Du har rett til å uttale deg om planen frem til fristen: 17.08.2022.

 

Plandokumenter:

Varselbrev 

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Planavgrensning

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid

 

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av inert deponi – Helgerud inert deponi, gnr 13 bnr 21

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Helgerud Massemottak AS om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av inert deponi på Helgerud i Aurskog-Høland kommune, gnr 13 bnr 21. Gjeldende detaljreguleringsplan for området legger til rette for massemottak, men grunnet type masser som ønskes mottatt kreves også særskilt tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som forurensningsmyndighet.

Før søknaden behandles, legges saken ut til offentlig gjennomsyn. Statsforvalteren har bedt kommunen kunngjøre høringsteksten på kommunens nettsider.

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av inert deponi – Helgerud inert deponi, Helgerud i Aurskog-Høland kommune | Statsforvalteren i Oslo og Viken

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05.07.2022.  Statsforvalteren ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «Høringsuttalelse i sak 2019/32554».

Vedtak i navnesak - Store rekke, m.m.

Statens kartverk fattet den 07.06.2022 vedtak om skrivemåten av stedsnavn for tre myrer øst på Setskog. Det ble fattet vedtak om følgende skrivemåter:

 • Store rekke
 • Vesle rekke
 • Lange rekke

Eventuell klage på vedtaket som er fattet sendes Kartverket Oslo og Viken, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss (eller e-post: post@kartverket.no) med kopi til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen (eller e-post: postmottak@ahk.no), innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Godkjent detaljreguleringsplan for Aursmoen næringspark

Reguleringsplanen for Aursmoen næringspark ble godkjent av kommunestyret den 09.05.2022, K-sak 32/22. Planforslaget legger opp til en oppgradering av eksisterende avkjørsel til planområdet i henhold til de krav Viken fylkeskommune stiller. Det legges opp til at det skal etableres en gang- og sykkelvei langs fylkesveien i hele planområdets lengde, med et krysningspunkt- en gang- og sykkelvei som vil kunne forlenges sørover helt til Klokkerveien i forbindelse med den planlagte transformasjonen der Finstadbru kassefabrikk holder til nå. Vedtak kan påklages innen 01.07.2022.

Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Godkjent reguleringsplan for Kjelle-engene våtmark

Reguleringsplan for Kjelle-engene våtmark, ble godkjent av kommunestyret den 09.05.2022, K-sak 33/22. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for et våtmarksområde med dammer og kanaler langs Lierelva. Planforslaget har som hensikt å åpne arealet for allmenn ferdsel bl.a. ved å etablere turstier/turveier og et fugleutkikkstårn. Det er planlagt etablering av to større dammer (4-6 mål) samt et naturlig våtmarksfilter for sedimentering. Vedtak kan påklages innen 01.07.2022.

Ev.klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Mai 2022

Høring – Skrivemåten av stedsnavnet Rømungane / Rømunga

Kartverket fattet den 08.02.2022 vedtak om skrivemåte for en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland. Vedtaket om at skrivemåten av stedsnavnet Rømungane på en gruppe av vann på Rømskog, ble etter dette påklaget. Aurskog-Høland kommune ga sin tilslutning til klagen ved behandling under møte i formannskapet 02.05.2022, hvor det ble fattet vedtak om at kommunen mener at stedsnavnet bør skrives Rømunga.  

Kartverket skal nå behandle den mottatte klagen, og har bedt kommunen gjennomføre en lokal høring.  

Eventuelle uttalelser til skrivemåten av stedsnavnet sendes Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 10.06.2022.

Formannskapet behandlet saken i mai. Du kan se debatten her.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale - Løkkatoppen på Hemnes

Det varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Løkkatoppen på Hemnes, varslingsdokumentene finner du her:

Varslingsbrev

Planinitiativ

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planområdet utgjør cirkaa 150 daa, og det legges i planarbeidet foreløpig opp til å utnytte området til om lag 130 boliger.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan | e-post: post@hannekarin.no | Pb 47, 9173 Ny-Ålesund

Kommentarer og innspill til utbyggingsavtale rettes skriftlig direkte til:
Aurskog-Høland kommune v/ Enhet Forvaltning | e-post: postmottak@ahk.no | Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Frist for merknader er 15. juni 2022.

Høring: Motorferdsel i utmark og vassdrag

Hvor fort skal man få kjøre med båt på kommunens innsjøer? Hvor fort skal man ha lov til å kjøre på isen, og hvor skal det være lov å kjøre? Forslag til ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag nå ute på offentlig ettersyn/høring, og du kan komme med dine innspill. Fristen er 6. mai.

Mer informasjon finner du her.

April 2022

Åpningstider i påske

Rådhuset er stengt i perioden 11.april – 18.april.

Vi er tilgjengelige på telefon mandag 11. og tirsdag 12.april kl. 9-15.

Onsdag 13.april kl. 9-12.

NAV har stengt for drop in mandag 11.april. Henvendelse via nav.no eller telefon 55 55 33 33. Nødhjelp økonomisk sosialhjelp 40 63 84 96.

Søk om midler fra Aurskog-Hølands lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd med frist 1. mai. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no, eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv.

Mer informasjon finner du her.

Mars 2022

Høring: Søknad om endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4

Det foreligger en søknad om endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4, deriblant:

 • Høyder/etasjeantall i felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse BKS.
 • Krav til detaljregulering for felt BKS1, jfr. bestemmelsenes punkt 3.4.1.
 • Rekkefølgekrav for IG for boenhet nr. 51, jf. bestemmelsenes punkt 9.4 (om gang og sykkelvei til Bjørkelangen skole). 
 • Utvidelse av planområdet på vestsiden av Lierelva.

Søknaden finner du her.

Før søknaden skal behandles blir forslaget varslet naboer, berørte instanser og offentligheten, gjennom annonsering i lokalavisa.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes Archimatika Norge AS på e-post: firmapost@archimatika.no, innen 25.04.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på tlf: 911 11 909 eller til e-post nevnt ovenfor.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gamle Bjørkelangen møbelsenter, Haldenveien 124 - 128

Planområde.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til regulering, iht. Plan- og bygningsloven § 12-8. Det varsels om at det parallelt med planarbeidet vil bli satt i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslagsstiller er Bjørkelangen Boligutvikling AS.

Planområdet er uregulert og omfattes av Kommuneplan 2018-2028 og er avsatt til boligformål og LNF-formål.

Området som tas opp til regulering omfattes gnr./bnr. 73/78, 102, 106 og 107, samt tilstøtende veiareal på gnr./bnr. 213/2. Ny gang- og sykkelveg reguleres over gnr./bnr. 73/3. Det tas med krysningspunkt over Lierelva ifm. etablering av ny gang- og sykkelveg til Festningsåsen boligområde.

Planområdet ligger syd for Bjørkelangen Sentrum og direkte øst for Bjørkelangen Skole. Eiendommen gnr./bnr. 73/78, 102, 106 og 107 er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Ny gang- og sykkelveg skal etableres på område avsatt til LNF-formål, men traséen er fastsatt i kommuneplanens arealdel. Reguleringen vurderes slik å være i tråd med gjeldende plan.

Planområdet er på 7347 m² og begrensning fremgår av vedlagt kart. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for at eiendommene gnr./bnr. 73/102 og 106 kan benyttes til boligformål for inntil 9 boenheter.

Målet med dette varselet er at alle berørte parter skal få vite at eiendommen nå tas opp til regulering. Alle skal kunne komme med sine synspunkt, meninger og kommentarer før planarbeidet igangsettes, og for at opplysninger om forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet kommer frem så raskt som mulig.

Videre saksgang er at alle merknader og innspill som vi mottar blir gjennomgått og blir en del av bakgrunnsmaterialet som danner grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplan for området. Forslag til reguleringsplan blir behandlet av kommunen og dermed legges planen ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene legges ut på kommunens hjemmeside, og alle vil da ha mulighet til å kommentere planforslaget.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 22.04.22 til: Alpha Arkitekter AS, Postboks 340, 4803 Arendal. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til: Ingerine Haugen, Tlf. 411 75 494, e-post: post@alphaarkitekter.no

Høring: Ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forslag til ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag nå ute på offentlig ettersyn/høring, og du kan komme med dine innspill.

Frist for å gi innspill er 6.05.22.

Høring: Forslag til barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031

Forslag til barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031 er nå ute på offentlig høring. 

Frist for å gi innspill er 20. mai 2022. 

Du finner planen her: Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Møter - Formannskapet (14.03.2022) (opengov.cloudapp.net) 

Uttalelser om barnehage- og skolebruksplan merkes med 22/00803 og kan gis på følgende måter:

Digitalt gjennom eDialog https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256  Sendes på e-post til postmottak@ahk.no Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Agenda Kaupang sin rapport finner du her: Agenda Kaupang endelig rapport 09.06.21.pdf

 

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av omsorgsboliger og boliger på Hemnes

I medhold av PBL§12-8 varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Hemnes, omsorgsboliger og boliger gnr./bnr. 120/43 m.fl med plan id: 302620220002 i Aurskog Høland kommune. På oppdrag for Aurskog-Høland kommune er HRP AS engasjert til å utarbeide detaljreguleringsplan.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for inntil 20 omsorgsboliger innenfor området. AurskogHøland kommune har et behov for flere bemannede og ubemannede omsorgsboliger. I tillegg skal det kunne etableres ytterligere ordinære boliger. Kommunen har besluttet å lokalisere nye boliger og omsorgsboliger på tomten gr.nr/br.nr120/43. Hensikten er også å tilrettelegge for tilhørende anlegg nødvendig for etablering av funksjonelle boliger som parkeringsarealer og uteromsarealer samt videreførelse av boligformål, veiformål og parkområde.

Planområdet

Planområdet er situert sentralt på Hemnes i tilknytning til sentrumsformål og i nærheten av Søndre Høland kirke. Planområdet består i dag av parkeringsareal, boligformål og grøntområde samt omfattes av kjørevei og etablerte gangveier. Tilgrensende arealbruk er private bebygde områder i form av småhusbebyggelse, villabebyggelse og leilighetskomplekser samt sykehjemsbebyggelse. Det er gr.nr/br.nr. 120/43 som skal utvikles. Parkformål som er innlemmet i planområdet vil videreføres og oppgraderes og boligformål vil videreføres. Følgende gr.nr/br.nr inngår i planområdet: 120/43, 120/213, 120/1 og 120/17 og utgjør 7, 6 daa.

Detaljreguleringsplanen for Hemnes omsorgsboliger og boliger gnr./bnr. 120/43 m.fl er vurdert til ikke å utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §6 b). Konklusjonen begrunnes i tiltakets størrelse og virkning på miljø og samfunn som ligger under forskriftens grenseverdier. Tiltakene som initieres er i tråd med overordnet plan da hensikten er å regulere til kombinert bebyggelse og anlegg med underformål: boliger og offentlig tjenesteyting. Dermed er tiltakene tilstrekkelig utredet i tidligere planer.

Berørte parter tilskrives.

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte: HR PROSJEKT AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191, Oslo v/Beathe Gillebo eller på e-post bgi@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med Detaljregulering for Hemnes boliger og omsorgsboliger. Frist for innspill er 4 uker

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av omsorgsboliger og boliger på Aursmoen

I medhold av PBL§12-8 varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Aursmoen, omsorgsboliger og boliger gr.nr/br.nr 192/934 m.fl med planid: 30262022357 i Aurskog Høland kommune. På oppdrag for Aurskog Høland kommune er HRP AS engasjert til å utarbeide detaljreguleringsplan.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for inntil 40 omsorgsboliger innenfor området. Aurskog-Høland kommune har et behov for flere bemannede og ubemannede omsorgsboliger. I tillegg planlegges det for ytterligere ordinære boliger innenfor planområdet. Kommunen har besluttet å lokalisere nye boliger på tomten gnr/bnr 192/934 m.fl. Hensikten er også å tilrettelegge for tilhørende anlegg nødvendig for etablering av funksjonelle boliger og omsorgsboliger som parkeringsarealer, uteromsarealer og tilkomst.

Planområdet

Planområdet er situert sentralt på Aursmoen i nær tilknytning til sentrumsfunksjoner. Planområdet består i dag av 6 eksiterende kommunale boliger. Nye tiltak som initieres kan fordre riving av eksiterende kommunale boliger og tilførelse av nye som vil kunne gi bedre utnyttelse og oppgradering av tomten. Planområdet består i dag også av grøntarealer mellom eksiterende bebyggelse og arealer til parkering. Planområdet har opparbeidet adkomst fra Aurveien og etablerte gangforbindelser. Innlemmet i planområdet er også eksisterende formål offentlig/privat tjeneseteyting med underformål barnehage. Denne vil videreføres frem til virksomheten overtar nye lokaler. Omkringliggende arealbruk er private bebygde områder i form av småhusbebyggelse og leilighetskomplekser. Planområdet omhandler følgende gr.nr/br.nr: 192/934, 192/935, 192/933.

Detaljreguleringsplanen for Aursmoen boliger og omsorgsboliger gr.nr/br.nr 192/934 m.fl er vurdert til ikke å utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §6 b). Konklusjonen begrunnes i tiltakets størrelse og virkning på miljø og samfunn som ligger under forskriftens grenseverdier. Tiltakene som initieres er i tråd med overordnet plan da hensikten er å regulere til kombinert bebyggelse og anlegg med underformål: boliger og offentlig tjenesteyting. Dermed er tiltakene tilstrekkelig utredet i tidligere planer.

Berørte parter tilskrives.

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte: HR PROSJEKT AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191, Oslo v/Beathe Gillebo eller på e-post bgi@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med Aursmoen boliger og omsorgsboliger . Frist for innspill er 4 uker

Februar 2022

Offentlig ettersyn av Utbyggingsavtale for Vikgården - Hemnes

I henhold til vedtak i Formannskapet den 07.02.22, sak 16/22, legges utbyggingsavtale for Vikgården på Hemnes Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Vikgården - Hemnes
ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen er utlagt til gjennomsyn på kommunens hjemmeside www.ahk.no
Frist for å komme med ev. uttalelser settes til 25.mars 2022, og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Forvaltning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Vedtak om skrivemåten av stedsnavn på Rømskog

Kartverket har den 08.02.2022 fattet vedtak om skrivemåten av enkelte stedsnavn på Rømskog. De aktuelle stedsnavn gjelder navn på gårder, bruk, naturnavn og annet. Kartverkets vedtak og orientering om aktuelle klagemuligheter er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.ahk.no.

Offentlig ettersyn - folkehelsearbeid 2023-2033

Forslag til planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 07.02.2022. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset og på kommunens hjemmesider. Frist for å komme med uttalelser er satt til 31.03.2022.

Forslag til planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033

Forslag til planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033 er nå ute på offentlig ettersyn/høring. 

Gi innspill digitalt ved å sende epost/brev til postmottak@ahk.no eller benytt edialog.

Merk innspillet med "sak: 22/00232"

Frist for å gi innspill er 31. mars 2022. 

Du finner planprogrammet her

Januar 2022

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2022

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2022.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2022/2023, med oppstart fra august 2022.

Foreldre som har søkt i 2021 og ikke fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker plass i annen barnehage.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider www.ahk.no. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak må være mottatt av kommunen innen fristen for hovedopptak.

Dokumentasjon sendes pr. post til Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Utsatt frist for høring av Kommunedelplan for kulturmiljøer

Formannskapet vedtok i sak 160/21 utsettelse av høringsfristen frem til 1. mars 2022 Planen ligger ute på kommunens hjemmesider under planer til høring. Planen kan også fås på papir ved henvendelse til innbyggertorget.   Høringsuttalelser sendes til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no

Nytt vedtak om skrivemåte av stedsnavn – Daltorp

Kartverket har etter klage fra grunneiere gjort om sitt tidligere vedtak om skrivemåten av stedsnavnet Daltorp i Søndre Høland.  

Tidligere vedtak om skrivemåten Dolltorp er nå endret til skrivemåten Daltorp. Kartverkets nye vedtak finner du her: www.ahk.no.

Vedtaket påvirker også skrivemåten av det avledede stedsnavnet Daltorpfossen.  

Eventuell klage på Kartverkets nye vedtak sendes Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507  HØNEFOSS med kopi til Aurskog-Høland kommune, innen 3 uker.

Desember

Fyrverkeri nyttårsaften

Aurskog-Høland kommune minner om at det bare er tillatt å skyte opp fyrverkeri nyttårsaften i tiden mellom kl. 18:00 og 02:00.

Hjemmel: Forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 2-10 tredje ledd for fyrverkeri i klasse II og III.

Kommunestyret har vedtatt at det i tilbørlig grad skal tas hensyn til andre innbyggere, husdyr og miljøet ellers.

Oppstart av navnesak

Språkrådet har tatt opp navnesak for noen stedsnavn i østre deler av Setskog. Det skal fastsettes skrivemåte for følgende stedsnavn:

 • Store Rekket / Store Rekke / Langerekke / Langerække (myr).
 • Veslerekka / Vesle Rekke (myr).
 • Store Rekke naturreservat.

Eventuelle uttalelser til navnesaken sendes Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 01.03.2022.

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Linnestad, Bjørkelangen

Formannskapet vedtok i møte den 29.11.21, sak 171/21, å legge forslag til reguleringsplan for Linnestad ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene gnr. 73/146 og 73/145 til sentrumsformål. Det planlegges bebyggelse med kombinasjon av forretning og tjenesteyting i første etasje, og leiligheter i de øvrige etasjer. Det legges opp til bebyggelse i ett volum som trappes ned fra 8 etasjer mot nord til 4 etasjer mot sør. Hoveddelen av uteoppholdsarealene er mot sør og vest. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag 30. januar 2022.

November

Kommunedelplan for kulturmiljøer er ute på høring

Vår Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 er på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. mars 2022. Kom med innspill!

Åpningstider folkebad
 • Aurskog:         Torsdager, kl. 18-21
 • Hemnes:          Torsdager og fredager, kl. 18-21
 • Løken:            Onsdager og torsdager, kl. 18-21

Mer informasjon finner du her.

Oktober

Innbydelse: 125-års jubileum for restaurert Bjørkelangen stasjon  

14. november 2021 er det 125 år siden det kom tog til Bjørkelangen. Da ble Aurskogbanen åpnet med pomp og prakt, og med stor åpningsmiddag på Eidsverket. Stas blir det også når vi markerer jubileet med en nyoppusset stasjon og samtidig overrekker nøklene til Frivilligsentralen den 5. november.

Vil du høre mer om historien til stasjonen og ta en titt på hvor flott det har blitt? Vi står klare for omvisning og forteller litt om historien og om oppussingen fredag 5. november klokken 12.00.

Alle er velkomne, det vil bli servert kaffe og kaker. Vel møtt!

Høring – Medvirkningsstrategi 2022-2030

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtok i møte 18.10.21 å legge ut forslag til Medvirkningsstrategi 2022-2030 til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1.12.21.

Planen kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside: www.ahk.no

Vi oppfordrer til at høringssvar sendes per epost til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Husk å merk innspillet med Medvirkningsstrategi 2021-2030.  

Ønsker du å sende brev, er adressen: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Det legges opp til behandling av strategien vinteren 2022.

Vanningsrestriksjoner for Syltomtjern vannverk

Vanningsrestriksjoner videreføres for Syltomtjern vannverk på Setskog 15.10.21. Vanningsforbud oppheves 15.10.21. Det er nå kun tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange med munnspreder fra kl 18:00 til 21:00.

Vanningsrestriksjoner for Store Langsjø vannverk er per 10.08.21 opphevet. 

Godkjent reguleringsplan for Aurveien 70-74, Aursmoen

Detaljreguleringsplanen for Aurveien 70-74, Aursmoen, ble godkjent av kommunestyret den 20.09.21, K-sak 83/21. Vedtatt reguleringsplan legger opp til to leilighetsbygg (A og B) med 6 etasjer, hvor øverste er tilbaketrukket. Planforslaget legger opp til 54-60 nye boenheter.
Det vises til saksdokumentene for mer informasjon. Vedtaket kan påklages innen 24.10.2021.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

September

Ny boligsosial strategi på høring

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtok i møte 06.09.2021 å sende ut forslag til boligsosial strategi 2021-2024 til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 07.11.2021.

Forslag til strategi, saksfremlegg og protokoll finner du her:

Vi oppfordrer til at høringssvar sendes per epost til postmottak@ahk.no eller via eDialog.

Husk å merke innspillet med boligsosial strategi 2021-2024 eller med vår ref. (saksnr.) 20/01726.  

Ønsker du å sende brev, er adressen:

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Merk brevet med boligsosial strategi 2021-2024.  

Det legges opp til politisk 2. behandling av strategien høsten 2021.

Kommunedelplan for kulturmiljøer er ute på høring

Vår Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 er på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. mars 2022. Kom med innspill!

Miljø- og klimafondet til Aurskog-Høland kommune
 • Søknadsfrist: 1. oktober
 • Hvem kan søke: Kommunale virksomheter og prosjekter, privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner.
 • Hva fondet kan støtte: Tiltak og prosjekter i Aurskog-Høland med god miljøeffekt, indirekte og direkte. Eksempelvis styrke kunnskapsgrunnlag for og revidering av kommunens klima- og energistrategi, innføring av klima- og miljøledelse, utredninger knytta til sirkulærøkonomi/ gjenbruk, avfallshåndtering, gjødselhåndtering, jordbearbeiding, utfasing fossilt drivstoff nyttekjøretøy, bruk av fornybar energi (bioenergi, solenergi, osv.), omlegging til lette nullutslippskjøretøy, tilrettelegging for ladeinfrastruktur.
 • Send søknad til: Aurskog-Høland kommune, Stab strategi og utvikling. Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no. Merk søknaden ”Miljø- og klimafond 2021”.

Mer informasjon finner du her.

August

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Bjørkelangen sentrum

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 112/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen, med boliger, forretninger, servicefunksjoner, kontorer, parkering, osv., hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg. Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Det planlegges opp til 460 nye boenheter. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 15. oktober 2021.

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Aursmoen næringspark

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 110/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Aursmoen næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye næringsaktører på Aursmoen. Næringsområdet skal utformes med internveier som legger til rette for god trafikkflyt inn og ut av planområdet. Planområdet omfatter gnr. 193, bnr. 52, 70, 72, 79 og deler av 193/55 og 243/7. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 15. oktober 2021.

Kunngjøring offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Vik-gården, Hemnes

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 111/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Vik gården ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et sentrumsbygg i tre etasjer med publikumsrettede formål i første etasje og leiligheter i de to øvre etasjene på eiendommen gnr. 120, bnr. 12 og gnr. 120, bnr. 30 (Vik gården, Hemnes). Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 15. oktober 2021.

Juli

Stortings- og sametingsvalget 2021

Valglokaler

Forhåndsstemming

Utlegging av manntall

Juni

Åpningstider i sommer

Rådhuset, NAV, bibliotekene, Bjørkebadet og frivilligsentralene har endrede åpningstider eller er stengt i sommer. Oversikten finner du her.

Stortings- og sametingsvalget 2021

Det er mulig å avgi tidligstemme ved rådhuset på Bjørkelangen fra tirsdag 1. juli. 

 • Åpningstid fra 1. juli til 9. august er klokken 10.00-14.00.
 • Fra 10. august er åpningstiden 10.00-15.00.

Ordinær forhåndsstemmegivning begynner tirsdag 10. august. Husk legitimasjon med bilde!

For at det skal være trygt å stemme under pandemien må de generelle smittevernrådene følges: Hold avstand - vask hendene grundig og ofte - bli hjemme hvis du blir syk!

Mai

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen

I henhold til vedtak i Formannskapet den 03.05.21, legges utbyggingsavtalen ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen er utlagt til gjennomsyn på kommunens hjemmeside ahk.no. Frist for å komme med ev. uttalelser settes til 4.juni, og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Forvaltning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

April

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Aurveien 70-74

Formannskapet vedtok i møte den 19.04.21, sak 57/21, å legge forslag til reguleringsplan for Aurveien 70-74 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for sentrumsutvikling ved å tilrettelegge for kombinert nærings- og boligbebyggelse på Aursmoen. I planforslaget er det skissert to leilighetsbygg (A og B) med 6 etasjer, hvor øverste er tilbaketrukket. Planforslaget legger opp til 54 nye boenheter. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og her.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag 9. juni 2021.

Nye politivedtekter

Som følge av kommunesammenslåingen skal nye Aurskog-Høland kommune fastsette ny forskrift for lokale politivedtekter. Formannskapet har utarbeidet et forslag til nye lokale politivedtekter, som sendes på høring. Nå kan du sin din mening. Se hva som foreslås, og hvordan du kan komme med dine innspill, her.

Godkjent kommuneplan

Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 22.03.2021, K-sak 22/21. Vedtaket kan ikke påklages. Kommuneplanen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Søk om midler fra Aurskog-Hølands lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd med frist 15 mai. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv. Mer informasjon finner du her.

Mars

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Ilebekkveien ved Mellomilebekk gård

Formannskapet vedtok i møte 15.03.21, sak 34/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget omhandler omlegging av Ilebekkveien ved Mellomilebekk gård, med ca. 250 meter ny veitrase. Hensikten med veiomleggingen er å legge trafikken utenom gårdstunet. Planlagt trase for omlegging av Ilebekkveien ligger i hovedsak innenfor gnr. 4, bnr. 1. Det vises til saksdokumentene for mer informasjon. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.ahk.no.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 14.05.21

Åpningstider i påsken

Rådhuset er stengt i perioden 29. mars – 5. april.

Vi er tilgjengelig på telefon mandag 29. og tirsdag 30. mars kl. 9-15. Onsdag 31. mars kl 9-12.
Telefon: 63 85 25 00.

NAV har stengt for drop in mandag 29. mars kl. 12-14.
Henvendelse via nav.no eller telefon 55 55 33 33.  Nødhjelp økonomisk sosialhjelp 40 63 84 96.     

Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist for driftstilskudd og lekeplasstilskudd til lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune er 1. april.

Se kommunens hjemmeside for reglement og søknadsskjema.

Nå kan du søke støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter

Visste du at du kan søke kommunen om støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter? Vi har opprettet et miljø- og klimafond, som skal brukes til å finansiere tiltak som er til beste for klimaet og miljøet, samt stimulere til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling. Se om du kan søke! Mer informasjon, søknadsskjema og video finner du her.

Februar

Godkjent reguleringsplan

Detaljreguleringsplanen for Setten bryggeanlegg gnr. 154, bnr. 1, ble godkjent av kommunestyret den 15.02.21, K-sak 1/21. Vedtatt reguleringsplan legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker nord for odden Kvetangen. Vedtak kan påklages innen 19.03.21. Ev. klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, sektor Samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Nesveien/fv. 1461 – Søndre Tøyen

Formannskapet vedtok i møte den 08.02.21, sak 18/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget omhandler omlegging av Nesveien øst for gården Søndre Tøyen, med ca. 250 meter ny veitrase. Hensikten med veiomleggingen er å legge trafikken utenom gårdstunet. Planlagt trase for omlegging av Nesveien/fv. 1461 ligger i hovedsak innenfor gnr. 22, bnr. 1, 2. Påkoblingspunkt for ny veitrase i nord vil i tillegg berøre gnr. 21, bnr. 1. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.aurskog-holand.kommune.no.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag den 31. mars.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for omlegging av Kjelle-engene våtmark

Formannskapet vedtok i møte den 08.02.21, sak 19/21, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med reguleringsplanen er å gi nødvendige juridiske rammer for etablering av et våtmarksområde med dammer og kanaler langs Lierelva, samt å legge til rette for allmenn ferdsel ved å etablere turstier/turveier. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside www.aurskogholand.kommune.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til onsdag den 31.mars

Gode liv i egne hjem - nytt oppgaveutvalg

Vi trenger din hjelp: Vil du være med å bidra til fremtidens helse- og omsorgstjenester, for at innbyggere i Aurskog-Høland skal kunne leve gode liv i egne hjem?

Aurskog- Høland kommune skal opprette et nytt oppgaveutvalg, og vi er nå ute etter deg som er interessert i å være med å gi innspill til hvordan kommunen kan legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i egne hjem.  

Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder. Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger påfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med store pleie- og omsorgsbehov.  

Når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten, øker også kostnadene, og vi må forvente at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene som kommer.  

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.  

Dreiningsprosjektet “Leve selvstendig og godt hele livet” skal bidra til å bremse fremtidig kostnadsøkning gjennom omstilling, organisasjons- og tjenesteutvikling og implementering av digitale løsninger.  

Oppgaveutvalget skal gjennomføre en kartlegging av to problemstillinger:

Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem?

Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa?

Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?  

Oppgaveutvalget skal utarbeide en presentasjon av kartleggingen, som skal bidra inn i dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» innen 15.08.2021.  

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

Medlemmer fra kommunestyret (Inger Heggen Olsen og Simen Solbakken)

Medlemmer fra eldrerådet (Gerd Fagersand og Trygve Ekeheien)

Medlemmer fra pensjonistforening/seniorsenter (2 representanter)

Innbyggere (2 representanter)  

Ønsker du å være med på dette, send inn din søknad til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Har du noen spørsmål? Kontkat Anne Lise Wold 92 29 09 21.

Søknadsfrist: 24.02.2021       

Mandat for oppgaveutvalget finner du her.

 

Januar 

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2021  

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2021.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2021/2022, med oppstart fra august 2021.

Foreldre som har søkt i 2020 og ikke fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker i annen barnehage.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak må være mottatt av kommunen innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post til Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. www.ahk.no

November

Opptatt av medvirkning i kommunen?

Vi trenger 6 innbyggere til oppgaveutvalget som skal utrede dette før sommeren 2021. Møtene holdes på kveldstid. Se ahk.no for mer informasjon. Send noen ord om deg selv, og hvorfor du vil delta til postmottak@ahk.no før 1.12.20.

Spørsmål? Kontakt kommunalsjef for kultur og medvirkning Anne Kirsti Johnsen tlf 93 25 45 30. 

  

Varsel om planoppstart -Omregulering av friområde på Steinbyfeltet 

Iht. pbl. §12-8 varsles det av Aurskog-Høland kommune om oppstart av omregulering av friområde for lek på Steinbyfeltet i Rømskog, Aurskog-Høland kommune. Planområdet ligger i starten av boligfeltet på Steinby. 

Formålet med omreguleringen er å flytte arealet som er regulert til offentlig friområde for lek i reguleringsplanen for Steinbyfeltet. Arealet som er regulert til offentlig friområde  dagens reguleringsplan samsvarer ikke med faktisk bruk. Nytt regulert areal til lekeplass er foreslått der den eksisterende lekeplassen/aktivitetsområdet for feltet er etablert på sørsiden av Steinbyveien. Det foreslås at arealet som i dag er regulert til offentlig friområde for lek reguleres til boligformål- frittliggende boligbebyggelse. Det er i tillegg ønske om at eiendommen gnr. 271, bnr. 62 reguleres til boligformål-frittliggende boligbebyggelse. Planarbeidet er vurdert å være i samsvar med overordnete planer, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Varslingsdokumentet er publisert på Aurskog- Høland kommunens hjemmeside: www.aurskog-holand.kommune.no

Innspill/merknader til planarbeidet rettes til: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, postmottak@ahk.no, 63 85 27 21/ 63 85 25 00. Frist for å komme med merknader er 9.12.2020 

Kunngjøring november.png

Oktober

Forskrift om åpningstider for serveringssteder på høring

Som følger av kommunesammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for åpningstider for serveringssteder. Formannskapet har utarbeidet et forslag for nye forskifter som nå sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.10.2020 utarbeidet et forslag til forskift om åpningtider for serveringssteder.

De nye forskiftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering må avsluttes senest klokken 23.00, men kommunen kan gi dispenasjon ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lengere tid. Ved vurdering skal det tas hensyn til støy og andre ulemper dette kan medføre for naboer og andre berørte. 

Eventuelle merknader til foreliggende forskrifter bes sendt kommunen innen 5.november 2020. 

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDigalog

Någjeldende forskifter

Forskift om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk på høring

Som følge av kommuensammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for salgs- og skjenketider. Formannskapet har utarbeidet et forsag til nye forskifter som sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.12.2020 utarbeidet et forslag til nye forskifter om salgs- og skjenketider for alkoholholdning drikk i Aurskog-Høland kommune som sendes på høring. 

De nye forskriftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering av alkoholholdning drikk må avsluttes senest kl 23.00, men kommunen kan gi dipensasjon etter alkoholpolitisk retningslinjer fastsatt av kommunestyret ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lender tid. 

Vi gjør opperksom på at foreliggende forslag til forskifter ikke har tatt med de særregler so gjelder under pågående koronapandemien må skjenkestedene forhold seg til de regler som er bestemt på lokalt og nasjonalt nivå. 

Eventuelle merknader til forliggende forskrifter sendes kommunen innen 5.november 2020

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Någjeldende forskrift

Veteranstrategi for Aurskog-Høland kommune

Vår veteranstrategi 2020-2024 ligger nå ute på høring. Høringsfristen er 13.november 2020. Kom med innspill!

Forslag til veteranstrategi Aurskog-Høland kommune 2020-2024 

Formannskapet vedtok i møte 12.oktober og legge Veteranstrategien 2020-2024 for Auskog-Høland kommune ut på høring.

Høringsfrist 13.november 2020.

Veteran 

Begrepet "veteran" favner både personer som deltok i hjemlige oprajoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonle oprasjoner, inkludert fredsbevarende og fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag.

Til veteraner regnes også de som har vært i utenlandsoppdrag for politi og Utenriksdepartementet. Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i mer enn 100 internasjonale oprasjoner på fire kontinenter på våre vegne siden 1947.

Godt over 100 av disse kommer fra Aurskog-Høland. Samfunnet har tidligere unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innstats på vegne av najsonen.

Historik har det vært lite fokus på ivaretakelse av veteranene. Et eksempel er behandlingen av krigsseilerne etter krigen. De siste årene har det vært en holdningsendring til dette blant anner basert på stortingsmelding og handlingsplaner på området. 

Aurskog-Høland kommune har da på bakgrunn av dette laget en Veteranstrategi for perioden 2020-2024. 

Innspill på Veteranstrategien kan sendes postmottak@ahk.no 

eller til eDialog 

Opplæringsstøtte og kompensasjon av kommunale avgifter

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om opplæringsstøtte og kompensjon av kommunale avgifter. Søknadsfristene er 1.november. 

Opplæringsstøtte

Organisasjoner so oppfyller kriteriene under punkt 2.1 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål kan søke.

Formålet med oppplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke inn under denne posten. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis med inntil 50% av reiseutgifter og deltakeravgifter. 

Sammeen med søknad vedlegges kursprogram, deltagerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for resieavgift. Kursene skal være gjennomført perioden mellom 1. novembr året før og 1. november i søknadsåret. 

Søknad sendes til postmottak@ahk.no 

Kompensasjon av kommunale avgifter

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkorting. Det søkes på bakgrunn av faktiske kstnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no

September

Offentlig ettersyn av detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark

Formannskapet vedtok i møte den 24.08.2020, sak 81/20, å legge forslaget til detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker.

Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside ahk.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 18. oktober.

Juli

Gladnyhet til lag og foreninger

På forrige kommunestyremøte bestemte politikerne at det skal settes av 500 000 kroner til kultur- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. Arrangementene må skje i løpet av sommeren og høsten 2020, og som følge av Covid-19.

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å sette av ekstra tilskudd til lag og foreninger, som følge av Covid-19:

Det settes av kr. 250 000 til kultur og kr. 250 000 til idrett til aktivitet / tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Tildelingen skjer i henhold til pkt. 3 i Regler for økonomisk støtte til Kultur- og fritidsformål, vedtatt av Fellesnemnda 23.09.20.

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til arrangement og prosjekter, som inneholder aktivitet/tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Søknaden sendes inn via det elektroniske skjemaet for arrangements- eller prosjektstøtte.

Send søknad

Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.  

Tilskudd til merking og vedlikehold av turstier

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å avsette kr 50 000,- til merking og vedlikehold av stier. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.
Sak 51/20 finner du her. 

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt og ferdigstilt i 2020. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS. Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet Merkehandboka.no.

Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket
Enkelt kartutsnitt over området/stien
Kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Plan for drift og vedlikehold
Avtale med grunneiere
Søknaden sendes som mail til postmottak@ahk.no og merkes «Stiprosjekt 2020».

Søknadsfrist er 1. september 2020.  

Juni

Offentlig ettersyn - detaljregulering Bakkeveien 10

Formannskapet vedtok i møte den 08.06.20, sak 74/20, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av fire nye tomannsboliger på eiendommen, i tillegg til den eksisterende eneboligen. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 28. august.

Høring - Klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp

Kartverkets vedtak om at stedsnavnet skal skrives Dolltorp er påklaget. Kartverket skal behandle klagen. Har du en mening om skrivemåten kan du uttale deg til klagesaken.

Kartverket fattet i april 2020 vedtak om skrivemåte for en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland. Vedtak om skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp (Hemnes) ble etter dette påklaget. Avgjørelsen om skrivemåten av stedsnavnet vil også påvirke skrivemåten av det avledede stedsnavnet Dolltorpfossen / Daltorpfossen.

Kartverket skal nå behandle den mottatte klagen, og har bedt kommunen gjennomføre en lokal høring, se brev fra Statens kartverk.

Høringsfrist for klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp/Daltorp er satt til 26.06.2020. Høringssvar sendes til kommunen via eDialog . Alternativt med e-post til postmottak@ahk.no eller post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Vi ber om at innspillet merkes med «klagesak skrivemåte».

Mai 

Aurskog-Høland bibliotek, Bjørkelangen

Åpningstider fra uke 20:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 11-14
Torsdag: 12-18
Lørdag: Stengt
Meråpent bibliotek vil dessverre ikke være tilgjengelig per nå.

Store Langsjø vannverk - Spyling av ledningsnett

Spyling/rengjøring av vannledningsnettet vil skje til følgende tider: Uke 19-20, fra 4. - 15. mai: Finstadbru – Ekeberg – Myrvoll - Aurskog Spylingen vil foregå i tidsrommet fra kl 8.00 til 17.00. Dette kan medføre farge på vannet og noe varierende vanntrykk. Trykkvariasjoner og misfarget vann kan også forekomme i andre forsyningssoner enn den det spyles i. Det vil bli sendt ut servicevarsling. For mer informasjon og råd se kommunens hjemmesider.

Kunngjøring av kandidater til meddommerverv

Aurskog-Høland kommune ved Valgnemnda har innstilt 90 meddommere til Nedre Romerike tingrett, 20 meddommere til Eidsivating lagmannsrett, 7 meddommere til Oslo og Akershus jordskifterett og 8 skjønnsmedlemmer til domssognet.

Etter domstolloven skal listen over kandidater legges ut til offentlig ettersyn, og enhver som har noe å innvende mot forslaget bes melde dette til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen innen 20. mai 2020. E-post kan også benyttes: postmottak@ahk.no.

Listen over kandidater finner du her.

Endelig valg skal foretas av kommunestyret 17.06.20.

April

Offentlig ettersyn: Planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024

Forslag til planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 23.03.20. Planstrategiforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens servicekontor på rådhuset, og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er satt til lørdag 30.05.20. Her kan du levere din uttalelse sikkert og enkelt digitalt. 

Kartverket har fattet vedtak om rett skrivemåte av en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland


Kartverket har med hjemmel i stedsnavnloven fastsatt rett skrivemåte for en rekke gårdsnavn, bruksnavn og andre stedsnavn. Kartverkets vedtak kan du se her:

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Søk om midler fra kommunens lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått stalige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknadsfrist er 1. mai. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrige næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv, i henhold til Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Det er også satt av en pott på kr 200.000,- til organisering mm til lisensjakt på ulv iht Klima- og miljødepartementets vedtak. Disse midlene har søknadsfrist 1. november. Mer om saken finner du her.

Mars

Offentlig ettersyn: Planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og 

Forslag til planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling 2021-2030 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 24.02.20. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er utsatt til mandag 15.juni.

Bibliotekene, Aurskog-Høland 12. mars 2020

Torsdag 12. mars: Stengt, kun meråpent.

Februar

Utleggelse av eiendomskattelister 2020

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 i sin sak 38/19 legges eiendomskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar 2020. Skattelisten legges ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.ahk.no. Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3,1940 Bjørkelangen Tlf.: 63852500. Epost: eskatt@ahk.no

Velkommen til Stormøte Landbruk 2020

Torsdag 27.februar, klokken 18.00 – 21.00
Sted: Kommunestyresalen, Bjørkelangen  

Tilskuddsordninger tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer 
v/Anders Melleby Fremmerlid, Innovasjon Norge
Klimasmart landbruk og tiltak knyttet til planteproduksjon og husdyrhold 
v/Anna Katarina Berg, Norsk Landbruksrådgivning Øst
Grunneierstyrt tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge 
v/Bjørn Toverud, Norskog
Div. info fra kommunen, tilskuddordninger, skogbruksplaner m.m.  

Arrangementet er gratis og det blir servert kaffe, te og twist.

For mer detaljert program, se her.

Vil du være meddommer ved Eidsivating lagmannsrett?

Aurskog-Høland kommune søker etter personer som kan tenke seg å gjøre tjeneste som meddommer ved Eidsivating lagmannsrett, Akershus og Oslo jordskifterett og Romerike tingrett i perioden 1.1.21 – 31.12.24.   Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Kommunene er av domstoladministrasjonen oppfordret til å øke andelen yngre meddommere, og meddommere som har innvandrerbakgrunn. Det er krav om tilfredsstillende vandel, og at meddommerne kan bruke digitalt verktøy. Det er øvre aldersgrense på 70 år fra det tidspunkt perioden starter.

Interesserte bes melde seg til Aurskog-Høland kommune med en kort søknad innen 6. mars d.å.

Søknaden kan sendes via e-post: postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, politisk sekretariat, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Kommunedirektøren

Vedtatt utbyggingsavtale - Smestadtoppen boligområde

Utbyggingsavtale for Smestadtoppen boligområde ble godkjent av Planutvalget den 03.02.20 i sak 5/20. Avtalen er inngått mellom Smestadtoppen Bolig og Utleie AS og Aurskog-Høland-kommune. Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplanen Smestadtoppen. Reguleringsplanen legger opp til boligutvikling i et ca. 4 daa stort område om lag 1 km vest for Løken sentrum, inntil fv. 169 Hølandsveien. Smestadtoppen Bolig og Utleie AS skal gjennom utbyggingsavtalen stå for opparbeidelse av teknisk infrastruktur og felles lekeareal innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur skal opparbeides i henhold til kommunale normer. Avtalen kunngjøres i tråd med bestemmelser i plan og bygningsloven §17 - 4. 

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2020

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2020.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2020/2021, med oppstart fra august 2020.

Alle som har søkt i 2019 og som ikke har fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker å endre oppholdstid eller ønsker plass i annen barnehage.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak, må være kommunen i hende innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket. Foreldre kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

 

Januar

Høring - Pågående navnesaker reist av Kartverket

Kartverket har nylig iverksatt formell navnesak for å fastsette korrekt skrivemåte for en rekke gårder, gårdsbruk og naturnavn i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen er bedt om å gjennomføre en lokal høring av de aktuelle navnesaker. Eventuelle høringsuttalelser sendes kommunen, som står for samordning og oversendelse av mottatte merknader tilbake til Kartverket som vil fatte avgjørende vedtak.

Eventuelle merknader til Kartverkets pågående navnesaker rettes til Aurskog-Høland på e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN, innen 28. februar 2020.

Brev fra Kartverket:

Oppstart av navnesak 2019.PDF

Navneliste 2019.PDF

 

 

 

Sist endret: 10.07.2024