PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Se fremtidens Bjørkelangen sentrum, korona og utbygging på Aurskog

Mandag var det formannskapsmøte. På sakslisten sto utvikling av Bjørkelangen sentrum. Hvordan skal Bjørkelangen se ut i årene som kommer? Hvor høye blir byggene, og hvor skal det fortettes? Se bilder av hva som foreslås her! Politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, og hvem skal få dem? Du får oversikten her. Hele møtet ser du her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Nye Bjørkelangen sentrum

På sakskartet sto blant annet utvikling av Bjørkelangen sentrum. Politikerne skulle vedta planforslag for sentrumsområdet mellom Bjørkeveien, Rådhusveien og Stasjonsveien. Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen, med boliger, forretninger,
servicefunksjoner, kontorer og parkering, hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg.

– Aurskog-Høland kommune har over lang tid ønsket en bymessig fortetting av kommunesenteret, med færre parkerte biler på bakkenivå, gater og torg med gode møteplasser for ulike aldersgrupper. Planområdet har en rekke egenskaper som tilsier at en høy utnyttelsesgrad er fornuftig; gangavstand
til ulike forretninger, nærhet til skole, barnehage, buss og trygge gang- og sykkelveiforbindelser, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Til sammenligning er kornsiloen omtrent 13 etasjer høy. Høydene som foreslås i planforslaget anses som en gjenspeiling av ambisjonen om et mer kompakt sentrum med mye aktivitet. Det planlegges opp til 460 nye boenheter.

– Det handler ikke bare om Bjørkelangen, det handler om utvikling i hele kommunen. For meg er dette en gladsak, sier Tommy Lunaas (Ap).

bjørkelangensentrum2.png

bjørkelangensentrum3.png

Går inn for 10 etasjer

Langs gågata skal det etableres lokaler for forretninger og næringsvirksomhet i 1. etasje. Planforslaget legger godt til rette for romslige uteoppholdsarealer med torg, møteplasser og nærlekeplasser. Nærlekeplassene er plassert i tilknytning til boligblokkene og er utformet med tanke på de minste barna. Tilliggende gangforbindelser og fotgjengeroverganger sikrer trygg skolevei til barne‐ og ungdomsskole. Flere av politikerne i formannskapet var imidlertid betenkte i forhold til ti etasjer.

– I den gamle reguleringsplanen for området står det maks seks etasjer. Jeg heier på disse folka, men jeg synes 10 etasjer er fryktelig høyt. Argumentene er litt det estetiske, det får preg av litt drabant, hvordan vi skal fremstille hele kommunen utad. Det andre er at det skal bo mange folk her, og de blir boende litt i skyggenes dal, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Seks av ni politikere sa ja til ti etasjer i Bjørkelangen sentrum. Ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) fremmet forslag om å begrense byggehøyden til seks etasjer, men fikk kun stemmene fra Eline Hestsveen (Sp) og Arnfinn Wennemo (Krf).

– Er det et sted vi kan bygge høyt i vår kommune er det Bjørkelangen sentrum. Jeg heier på fremtiden på Bjørkelangen, og på vår kommune, så tommel opp, sier Rune Jørgensen (Frp).

I planforslaget skiftes store deler av de nåværende harde flatene ut med ny beplantning, grønne forhager, grønne tak, samt at flere originale trær tilknyttet Tusenårsparken beholdes.

Hele diskusjonen, og en orientering om prosjektet, ser du her. 

bjørkelangensentrum4.png

bjørkelangensentrum5.png

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, hvem skal få dem, og hvilket smittenivå er vi egentlig på? Formannskapet fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. 24. august er det 6 smittede i isolasjon i kommunen, og 3 nærkontakter i karantene. Det er gjennomført 10.718 koronatester siden februar 2020.

Utbygging på Aurskog

Politikerne skulle i tillegg ta stilling til igangsetting av planarbeid for Søndre Bogstad, Aurskog. På Søndre Bogstad er det søkt om å bygge inntil 30 boenheter, i form av 24 leiligheter i 4-mannsboliger, og 6 rekkehusleiligheter. Planområdet ligger litt over 2 kilometer fra Aursmoen sentrum, og vurderes å ligge utenfor de mest sentrale delene av tettstedssonen på Aurskog. Det er utarbeidet en egen områdereguleringsplan for Aursmoen sentrum som gir mulighet for betydelig fortetting.

– Området ligger mellom en fylkesvei og et eksisterende industriområde, noe som kan gjøre det utfordrende å få til et tilstrekkelig godt bomiljø for framtidige beboere i området. Industriområder vil som regel medføre både støyende aktiviteter, tungtrafikk og andre nærmiljøulemper. Det er derfor viktig at det avsettes en tilstrekkelig buffersone mellom boligområder og industriområder, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren konkluderte med at planinitiativet bør avvises. Politikerne var imidlertid av en annen mening, og ga tommel opp til planarbeidet, med forutsetning om at det avsettes tilstrekkelig buffersone grønn sone mot næringsområdet.

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet:

  • 1. gangsbehandling av planforslag for Aursmoen næringspark
  • 1. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering av Vikgården
  • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - byggeforbud i 100 metersonen langs sjøer og vassdrag - oppføring av flytebrygge i tilknytning til Kirkevika camping 

Hele møtet ser du her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.08.2021