PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjemaer, gebyrer og priser

Vi har samlet de mest relevante søknadsskjemaene på en samleside. Noen priser finner du i tillegg på de respektive sidene for tjenestene.

Søknader i papirformat

Søknader som er i papirformat må fylles ut manuelt og sendes pr. post til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen  

Gebyrer og priser

Priser på ulike tjenester i kommunen

Lenke til prisoversikt for vann og avløp

Gebyrregulativ - plan- og byggesak, oppmåling, eierseksjonering, spredt avløp 2024.pdf

Gebyr for renovasjon

Gebyr for feiing

Beregningsgrunnlag for kommunale gebyrer

Lenke til prisliste for tjenester utført av Kommunalteknisk drift for 2024

Barnehage 

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass finner du i Oppvekstportalen.   

Oppvekstportalen

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

 

Besøkshjem

Besøkshjem  

Bevillinger

Salgsbevilling

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)

Godkjenning - ny styrer, stedsfortreder eller daglig leder for salgsbevilling, skjenkebevilling eller serveringsbevilling

Omsetningsoppgave for alkohol (Skjenkebevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (Salgsbevilling)

Borgerlig vielse

Registrering av kommunal vielse

Ettersending av prøvingsattest for kommunal vielse

Brenning av bål  

Bålbrenning

Halmbrenning  

Bostøtte

Søknadsskjema Husbanken

Byggesøknad

Byggesøknad

Eiendom - Registrering av utleiebolig

Registrering av utleiebolig

Fritak av eiendomsskatt for personer med lav inntekt

Søknadsskjema for fritak av eiendomsskatt 

Folkehelseprisen

Nominasjon til kommunens folkehelsepris

Familie og nettverk

Henvendelsesskjema familieveiledere i Familie og nettverk

Samtykkeskjema

Grunnskole

Samtykke til spesialundervisning

Innmelding grunnskole

Melding om allergier, sykdom og medisinering

Halsnes

Søknad om leie

Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester 

Helsestasjon Pluss

Henvisningsskjema til Helsestasjon Pluss

Samtykkeskjema

Kommunal bolig

Søknad om kommunalbolig

Kultur

Driftstilskudd til lag og foreninger

Kulturarrangement/prosjektstøtte

Kulturskolen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge  

Nominasjon til kulturpris

Nominasjon til ungdommens kulturpris

Søknad om kulturstipend

Nominasjon til idrettspris

Land- og skogbruk og motorferdsel

Drenering - søknad om tilskudd til midler

Landbruksveg - søknad om bygging

Landbruksveg - søknad om tilskudd til vegbygging

Skogfondskonto - krav om utbetaling

Skogkultur - søknad om tilskudd

Produksjonstilskudd i landbruket    

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag

Ledsagerbevis

Søknad om ledsagerbevis  

Miljø og klima

Søknad om tilskudd fra miljø- og klimafond

Oppmåling

Skjema finner du her: Rekvisisjon av oppmålingsforretning | Kartverket.no

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede  

Legeerklæring

Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)

Henvisningsskjema PPT

Henvendelsesskjema ungdomslos

Søknadsskjema logoped

Samtykkeskjema

SFO

Elektroniske søknader for påmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass finner du i Oppvekstportalen.  

Oppvekstportalen

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Startlån

Søknad Husbanken

Vann og avløp  

Kapasitetsbekreftelse for tilknytning til kommunalt vann og/eller avløpsnett

Søknad om bekreftelse på sikret kommunalt vann og/eller avløp ved nye tiltak

Søknad om utslipp fra mindre avløpsrensesanlegg

Søknad om graving

Voksenopplæring  

Avtale om deltagelse på kurs i norsk og sammfunnskunnskap for voksne innvandrere

Søknad om opplæring i norsk og sammfunnskunnskap 

   
 

 

Sist endret: 24.06.2024