PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Slik blir nye Bjørkelangen sentrum

Mandag er det klart for det første formannskapsmøtet etter sommerferien. På sakslisten står utvikling av Bjørkelangen sentrum. Hvordan skal Bjørkelangen se ut i årene som kommer? Hvor høye blir byggene, og hvor skal det fortettes? Se bilder av hva som foreslås her! Politikerne skal behandle saker om utvikling av Killingmo næringspark, og sier de ja eller nei til utbygging på Søndre Bogstad? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, så du kan følge sakene live her!

Møtet går av stabelen mandag 23. august klokken 10.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Bjørkelangen sentrum

På sakskartet står blant annet utvikling av Bjørkelangen sentrum. Politikerne skal ta stilling til planforslag for sentrumsområdet mellom Bjørkeveien, Rådhusveien og Stasjonsveien. Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen, med boliger, forretninger,
servicefunksjoner, kontorer og parkering, hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg.

Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Til sammenligning er kornsiloen omtrent 13 etasjer høy. Høydene som foreslås i planforslaget anses som en gjenspeiling av ambisjonen om et mer kompakt sentrum med mye aktivitet. Det planlegges opp til 460 nye boenheter.

– Aurskog-Høland kommune har over lang tid ønsket en bymessig fortetting av kommunesenteret, med færre parkerte biler på bakkenivå, gater og torg med gode møteplasser for ulike aldersgrupper. Planområdet har en rekke egenskaper som tilsier at en høy utnyttelsesgrad er fornuftig; gangavstand
til ulike forretninger, nærhet til skole, barnehage, buss og trygge gang- og sykkelveiforbindelser, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Langs gågata skal det etableres lokaler for forretninger og næringsvirksomhet i 1. etasje. Planforslaget legger godt til rette for romslige uteoppholdsarealer med torg, møteplasser og nærlekeplasser. Nærlekeplassene er plassert i tilknytning til boligblokkene og er utformet med tanke på de minste barna. Tilliggende gangforbindelser og fotgjengeroverganger sikrer trygg skolevei til barne‐ og ungdomsskole.
I foreliggende planforslag skiftes store deler av de nåværende harde flatene ut med ny beplantning, grønne forhager, grønne tak, samt at flere originale trær tilknyttet Tusenårsparken beholdes.

Hva mener politikerne? Hele debatten kan du se her.

bjørkelangen3.png

bjørkelangen2.png

Flere bilder og alle sakspapirene finner du her.

Søndre Bogstad

Formannskapet skal ta stilling til forespørsel om igangsetting av planarbeid for Søndre Bogstad, Aurskog. På Søndre Bogstad er det søkt om å bygge inntil 30 boenheter, i form av 24 leiligheter i 4-mannsboliger, og 6 rekkehusleiligheter. Planområdet ligger litt over 2 kilometer fra Aursmoen sentrum, og vurderes å ligge utenfor de mest sentrale delene av tettstedssonen på Aurskog. Det er utarbeidet en egen områdereguleringsplan for Aursmoen sentrum som gir mulighet for betydelig fortetting. Kommunedirektøren mener derfor at fortetningen som planinitiativet legger opp til ikke er i samsvar med intensjonen i gjeldende arealplaner for området, og at nærheten til industriområde og fylkesvei kan bli en utfordring.

– Området ligger mellom en fylkesvei og et eksisterende industriområde, noe som kan gjøre det utfordrende å få til et tilstrekkelig godt bomiljø for framtidige beboere i området. Industriområder vil som regel medføre både støyende aktiviteter, tungtrafikk og andre nærmiljøulemper. Det er derfor viktig at det avsettes en tilstrekkelig buffersone mellom boligområder og industriområder, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren konkluderer med at planinitiativet bør avvises. Dette siden planinitiativet ikke er i samsvar med intensjonen til overordnede arealplaner, samt at det er flere uheldige elementer som tilsier
prosjektet ikke bør gjennomføres. Hva mener politikerne? Svaret får du her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle saker om Aursmoen næringspark, Killingmo næringspark og forhandling av halleieavtaler. Du kan se sakene direkte her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.08.2021