PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtatte reguleringsplaner med klagemulighet

Vedtatt reguleringsendring for Festningsåsen 4

Kommunestyret vedtok den 24.10.2022, sak 90/22, enkelte endringer i reguleringsplanen for Festningsåsen 4. Endringene som ble vedtatt omfatter:

·En justert høydebestemmelse i felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse BKS, for å muliggjøre rekkehustyper med takterrasser.

·Fjerning av krav til detaljreguleringsplan for utbygging av felt BK1.

·En justering av yttergrensen av planområdet, slik at reguleringsplanen omfatter gang- og sykkelveien ikke bare til, men også over Lierelva.

Vedtak om endring av reguleringsplanen kan påklages av berørte parter. Eventuell klage framstilles skriftlig og sendes Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940  BJØRKELANGEN, eller på e-post: postmottak@ahk.no, innen 2. desember 2022. 

Plandokumenter:

Saksfremstilling KOMS

Vedtak KOMS

Vedtak FORMS

1. Beskrivelse av forslag til endringer av reguleringsplan

2. Forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene

3a. Utkast til endret plankart 

3b. Utkast til endret plankart til reguleringsplan

4. Brev fra NVE

5. Brev fra Statsforvalteren

6. Brev fra Viken fylkeskommune

7. E-post fra Martin Eric Foss Little

8. E-post fra Svein Berg

9. Forslagsstillers vurdering av mottatte merknader

10. E-post til nabo med nabomerknad

11. Trafikkanalyse Rambøll

12. Brev til Archimatica AS

13. Brev fra Archimatica AS

14. Utbyggingsavtale for Festningsåsen 4

15. Utkast til tilleggsavtale - utbygging av gs-vei til Bjørkelangen skole, signert av utbygger

 

Sist endret: 28.10.2022