PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Kunngjøring offentlig ettersyn av reguleringsplan for Torvveien 2, Bjørkelangen

Formannskapet vedtok i møte den 07.11.22, sak 133/22, å legge forslag til reguleringsplan for Torvveien 2 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av planområdet på ca. 4,8 daa med leilighetsbebyggelse. Planforslaget legger opp til etablering av to boligblokker i 4-5 etasjer med ca. 30 boenheter og tilhørende parkeringskjeller og utomhusanlegg.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag den 9. januar 2023.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 21/01969 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframstilling

1. Plankart

2. Planbeskrivelse

3. Planbestemmelser

4. Retningsgivende illustrasjonsplan

5. Illustrasjonsprosjekt, sol- og skyggeskisser

6. Vedleggsbrev

7. Støyrapport

8. ROS-analyse

9. Områdestabilitetsvurdering

10. Redegjørelse for overvann

11. Overvannshåndtering

12. GOF-beregning og arealskisse

13. Teknisk rammeplan

14. Ledningsplan VA

15. Veiplan

16. Normalprofiler

17. Referat oppstartsmøte

18. Varslingsbrev

19. Innkomne innspill til varslet oppstart 

20. Notat kommentar varsling

Kunngjøring offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hemnes næringspark

Formannskapet vedtok i møte den 17.10.22, sak 118/22, å legge forslaget til reguleringsplan for Hemnes næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av næringstomter, atkomstveier, grønnstruktur og tilhørende VVA innenfor planområdet på ca. 72 daa langs med Hemnesveien, vest for Hemnes sentrum. Det foreslås at ett eller flere av formålene lett industri/håndverksbedrifter, sagbruk, lager, kontor, service/tjenesteyting, verksted og plasskrevende varehandel skal tillates.

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn ved innbyggertorget på rådhuset, og på kommunens hjemmeside.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag den 28. november 2022.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/02211 og kan enten gis digitalt på kommunens nettside via eDialog, sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksfremstilling

1. Plankart

2. Planbeskrivelse

3. Planbestemmelser

4. Oversendelsesbrev

5. Revisjonsnotat

6. Oppsummering av merknader ved varsling med kommentarer

7. Geoteknisk notat og datarapport grunnundersøkelser

8. Teknisk rammeplan VVA

9. ROS-analyse

10. Varsel om oppstart

11. Referat fra oppstartsmøte

 

 

Sist endret: 24.11.2022