PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark

planområde.PNG

Formannskapet vedtok i møte den 24.08.20, sak 81/20, å legge forslaget til detaljreguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten Hyttepark, gnr/bnr. 154/1 ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker. Det vises til saksdokumentene for mer informasjon. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 18. oktober 2020. Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/00016 og kan gis på følgende måter:

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret. Saksbehandler Vegard Gulli kan kontaktes ved spørsmål til saken på e-post: vegard.gulli@ahk.no eller telefon 67 20 55 07

Saksdokumenter:

Saksframlegg - 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark.PDF

Vedtak FORMS, 24082020, Sak 81_20, 1. gang behandling av forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark.PDF

Vedlegg 1. Oversiktskart.pdf

Vedlegg 2. Reguleringsplankart, datert 08.05.2020.PDF

Vedlegg 3. Reguleringsbestemmelser, datert 22.06.2020.pdf

Vedlegg 4. Planbeskrivelse, datert 22.06.2020.pdf

Vedlegg 5. Illustrasjonsplan.PDF

Vedlegg 6. ROS-analyse, datert 08.05.2020.PDF

Vedlegg 7. Notat - Vurdering av KU plikt, datert 11.02.2020.PDF

Vedlegg 8. Statens Vegvesen - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 11.12.2019.PDF

Vedlegg 9. NVE - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 02.12.2019.PDF

Vedlegg 10. Hafslund Nett - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 16.12.2019.PDF

Vedlegg 11. Fylkesmannen i Oslo og Viken - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 06.01.2020.PDF

Vedlegg 12. Fortidsminneforeningen på Romerike - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 06.01.2020.pdf

Vedlegg 13. NRBR - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 09.12.2020.pdf

Vedlegg 14. Viken fylkeskommune - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 07.01.2020.PDF

Vedlegg 15. Rapport arkeologisk registrering 2012, datert 15.11.2012.PDF

Vedlegg 16. Rapport arkeologisk registrering 2017, datert 20.01.2017.PDF

Vedlegg 17. Oppstartsvarsel, datert 27.11.2019.PDF

Vedlegg 18. Referat fra oppstartmøte, datert 10.09.2019.PDF

Vedlegg 19. Planinitiativ, datert 04.09.2019.PDF

Sist endret: 04.09.2020