PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Aurheim

Formannskapet vedtok i møte den 13.06.22, sak 74/22, å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Aurheim ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av planområdet på 107 daa, med om lag 380 boliger. Planforslaget legger opp til to kvartaler med blokkbebyggelse i opp til 4-5 boligetasjer nærmest sentrumsområdet, med i alt 200 boliger, og forretningsareal på gateplan mot sentrum. Resten av planområdet fram til Fv 170 Kompveien, vil bestå av 180 boliger som rekkehusbebyggelse.

Planområdet består av eiendommene Aurfaret 19, gnr.192/bnr.10, 929,930, m.fl og utgjør ca 107,94 daa. Hvorav fremtidig utbyggingsområde for utvikling av sentrumsbebyggelse utgjør 9,6 daa og områder for boligbebyggelse 46,6 daa. Område for barnehage utgjør 7,0 daa, friområder utgjør til sammen 12,5 daa og vegetasjonsskjerm utgjør 17 daa.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til 19. august 2022.  

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 21/02978 og kan gis på følgende måter:

-        Digitalt gjennom eDialog https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256   

-        Sendes på e-post til postmottak@ahk.no

-        Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret. Saksbehandler Agnes Elise Kristoffersen kan kontaktes ved spørsmål til saken på e-post: agnes.elise.kristoffersen@ahk.no eller telefon 63 85 26 02.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframstilling

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Uttalelser til mottatt varsel om planoppstart

Overvannsplan

Overvannsberegninger

Vurdering av overvannshåndtering i Haugkroken

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Killingmo næringspark trinn 2

Formannskapet vedtok i møte den 13.06.22, sak 75/22, å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.  

Hensikten med reguleringsplanen er vise hvordan planområdet på 72 daa kan utvikles med næringstomter, ankomstveier, vegetasjonsbelte mot Fv 170 Kompveien og vannforekomster i området.

Planområdet ligger langs Kompveien/Fv 170, ca 4 km vest for Aursmoen. Planområdet ligger i forlengelsen av vedtatt reguleringsplan for Killingmo næringspark og er avsatt til byggeområde for næringsformål i gjeldende kommuneplan for perioden 2018-2028.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 19. august 2022.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/07965 og kan gis på følgende måter:

-        Digitalt gjennom eDialog https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256   

-        Sendes på e-post til postmottak@ahk.no

-        Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret. Saksbehandler Agnes Elise Kristoffersen kan kontaktes ved spørsmål til saken på e-post: agnes.elise.kristoffersen@ahk.no eller telefon 63 85 26 02.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Planprogram

Merknader

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

Sist endret: 22.06.2022