PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye kommunale koronatiltak fra 10. november

Har du fått med deg koronatiltakene som gjelder spesielt for vår kommune? Fra 10. november gjelder ny kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. Alle tiltakene finner du her.

Regjeringen har varslet at Norge er i starten av den andre smittebølgen, og kommet med flere nasjonale innstramninger. Mandag 9. november vedtok Aurskog-Høland kommune ny koronaforskrift i formannskapet.

Tiltakene trer i kraft fra og med klokken 16.00 tirsdag 10. november 2020.

Behov for lokale tiltak

– Viruset sprer seg raskt, og alle fylker har nå smitteutbrudd. Det er i tillegg en begynnende regional oppblussing med raskt stigende insidens i Oslo-området, og mange lokale utbrudd over hele landet. Situasjonen er ustabil, og det er behov for betydelig innsats for å bremse smittespredningen, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling. 

Situasjonsbildet i Aurskog-Høland kommune er fortsatt at det ikke er registrert mye smitte i vår kommune, men smitteutviklingen i Oslo kommune og nabokommunene er bekymringsfull. I Oslo innføres det nå ytterligere innskjerpinger av tiltak og det blir en «sosial nedstenging» av hovedstaden. 

Aurskog-Høland har i samme periode ikke registrert det samme smittetrykket. Kommunen har likevel som en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen solidarisk og forebyggende fulgt opp en rekke av Oslo kommunes tiltak, men foretatt lokale tilpassinger ut fra en medisinskfaglig vurdering av lokal situasjonsforståelse.

Dette er de lokale tiltakene

Kollektivreiser og taxi

 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for skoleskyss på grunnskoletrinnet.
 • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind/ansiktsmaske. Det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Serverings- og skjenkesteder

 • Det blir skjenkestopp klokken 22.00.
 • For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 21.30.
 • Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Private sammenkomster

 • Kommunen anbefaler at de nasjonale føringene om 5 gjester følges. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Man anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. NB! Man anbefaler å følge de nasjonale retningslinjene om grensen på 5 personer i private hjem. Tiltaket på 10 deltakere opprettholdes slik at man har en lovfestet mulighet til å sanksjonere dersom noen går veldig utover de nasjonale retningslinjene.
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:

a) 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Begrensningen gjelder også utendørs.

b) 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fastmonterte seter. For begravelser og faste politiske møter gjelder covid19-forskriften.

c) 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fastmonterte seter.

d) 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Arrangøren har ansvaret for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler overholdes. For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d.

Hjemmekontor

Alle arbeidsgivere i kommunen anbefales om å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter

 • Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år, og idrettshaller for disse kan benyttes.
 • Treningssentre kan holde åpent så lenge avstand på to meter til enhver tid kan etterleves. 
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer innad i kommunen og heller ikke utenbygds.  
 • Biblioteker skal holdes stengt for publikumsopphold og -aktiviteter. Adgang til utlån og innlevering av bøker kan opprettholdes.
 • Bingohaller og lignende aktivitetstilbud skal holde stengt.
 • Kommunale svømmeanlegg og folkebad stenges for publikum i helgene. Driften skal være dimensjonert slik at alle besøkende kan holde 1 meters avstand i garderober og andre fellesarealer.

Regulering av avstand i butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for å at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Tiltakene trer i kraft fra og med klokken 16.00 tirsdag 10. november 2020.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.11.2020