PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vil du bli meddommer?

Vi trenger flere meddommere. Det å være meddommer er et viktig verv for at vi skal ha et rettferdig rettssystem. Vi skal dømmes av personer som er like oss selv, og for at det skal være mulig, må vi bidra. Vil du bli meddommer? Søk her!

Vil du gjøre verden litt mer rettferdig?

Vil du gjøre verden litt mer rettferdig? Bli meddommer i 2025-2028. Å være meddommer er et viktig verv for at vi skal ha et rettferdig rettssystem. Vi skal dømmes av personer som er like oss selv, og for at det skal være mulig, må vi bidra. Vil du bli meddommer? Se hva som trengs her!

Informasjon om verv som meddommer

Å være meddommer er et veldig viktig verv. Det å dømmes av likemenn og -kvinner har vært en grunnstein i Norges rettsvesen i over 100 år. Som meddommer vil din dom telle likt som en fagdommer, og du vil være med i både sivile saker og straffesaker.

Aurskog-Høland kommune velger 45 kvinner og 45 menn som meddommere til tingretten. Meddommere til lagmannsretten velges av Akershus fylkeskommune på bakgrunn av en anbefaling fra kommunene, hvor de ønsker inntil 9 menn og 9 kvinner fra Aurskog-Høland. I tillegg ønskes det skjønnsmedlemmer, folk med spesiell fagkompetanse.

Møtene vil være på dagtid, og du har rett til å få fri fra jobb. Siden dette ofte gjør at du går glipp av inntekt, dekker domstolen hva du taper i lønn, samt de utgiftene du har til reise. Hvis du ikke har lønnet arbeid, får du 750 kroner dagen, pluss dekte reiseutgifter. Husk at dette vervet er en borgerplikt – hvis du blir innkalt plikter du å møte. Rettssted

Tingretten

Tingretten er det laveste nivået av domstoler i Norge (forliksrådet ikke medregnet), hvor Aurskog-Høland kommune tilhører Romerike og Glåmdal tingrett. Denne tingretten er delt inn i 3 rettsteder, og Aurskog-Høland sitt rettssted er Lillestrøm.

Meddommerutvalget for Aurskog-Høland er på 90 personer – 45 kvinner og 45 menn. En meddommer kan regne med å være med i 2 saker i året.

Lagmannsretten

Lagmannsretten er domstolen som ligger over tingretten. Hvis noen anker dommen fra en tingrett går saken til lagmannsretten. For Aurskog-Høland kommune blir dette Eidsivating lagmannsrett. Fra Aurskog-Høland kommune ønskes det 9 kvinner og 9 menn.

Jordskifteretten

Jordskifteretten er egen type domstol som behandler saker som gjelder eiendom. Enten det er saker eller tvister som gjelder fast eiendom, eller bruksrettigheter til eiendom. Aurskog-Høland kommune tilhører Oslo og Øst-Viken jordskifterett, hvor det skal velges 6 meddommere fra kommunene utenfor Oslo. I forrige periode var det 4 jordskiftemeddommere fra Aurskog-Høland.

Skjønnsmedlemmer

Som nevnt, ønskes det en egen gruppe med spesiell kompetanse. Domstoladministrasjonen og Justis- og Beredskapsdepartementet ønsker spesielt de som har utdanning eller arbeidserfaring innen:

 • Eiendomsverdi (t.d. eiendomsmegler/takstmann)
 • Plan- og bygningsrett (t.d. reguleringsarkitekt/byggesaksbehandler)
 • Bygg og anlegg (t.d. veibygging/kommunalteknikk)
 • Jord- og skogbruk

Det kan også være behov for annen fagbakgrunn enn de som er nevnt over, blant annet:

 • Landbruk (t.d. bønder/sivilagronom)
 • Skogbruk (de med kompetanse innen drift og verdsettelse av skog)
 • Arealplanlegger
 • Eiendomsutvikler
 • Entreprenør (t.d. maskinentreprenør/byggmester/tømrer/ulike typer bygg og anlegg)
 • Arkitekt
 • Megler
 • Takstmann
 • Revisor/økonom
 • Fast eiendom
 • Annet (her mener de ikke alminnelig kompetanse – t.d. videregående skole/gymnas)
Krav

Generelle krav:

 • Forstå norsk godt muntlig og skriftlig
 • Norsk statsborger
 • Bosatt i Aurskog-Høland kommune
 • Personlig egnethet – kan bli lange dager og kompliserte saker
 • Må ha digital kompetanse
 • Aldersgrense: 21 til 70 år

Spesielle krav:

 • Ikke ansatt i Politiet, eller Domstoladministrasjonen
 • Ikke jobbe som praktiserende advokat
 • Ikke under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller -karantene
 • Ikke være dømt til ubetinget fengsel over 1 år de siste 10 år
Søk her

Hvis du er interessert, skriv oss et brev med fødsels- og personnummer, yrke og/eller utdannelse, bostedsadresse, marker brevet med 23/04626, og send det til eDialog, eller lever det i skranken i innbyggertorget på rådhuset i Bjørkelangen mellom klokken 10 og 14.

Sist endret: 05.04.2024