PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinært forbud mot bruk av ild på Nedre Romerike

Fra og med torsdag 8. juni klokken 15 er det forbudt å gjøre opp bål i innmark i Aurskog-Høland kommune. Forbudet gjelder også på tilrettelagte bålplasser og i parker. Årsaken er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann. Mer informasjon finner du her.

Forbudet gjelderogså i Nittedal, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og Gjerdrum kommuner. 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni 2023, om forbud mot bruk av ild i våre kommuner. Forskriften forbyr bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser og parker. Dermed er denne midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15. september, hvor det er forbud mot bruk av ild i skog og mark.

Ikke sankthansbål

– Bakgrunnen for at vi innfører et ekstraordinært forbud mot bruk av ild er at skogbrannfaren er høy over store deler av Sør- og Øst-Norge og at det ikke er ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid. Dette medfører at NRBR nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark. Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Alle godkjente søknader til sankthansbål trekkes derfor tilbake, sier avdelingssjef forebyggende avdeling Tor-Åsmund Hovda i NRBR.

Forbud i innmark og utmark

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling. Parker er også inkludert i forbudet.

Forskriften gjelder i NRBRs område, som omfatter Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Nittedal kommune. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Lov å grille i egen hage

NRBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Virksomheter

NRBR ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Varighet

Den midlertidige forskriften varer til torsdag 29. juni 2023, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og NRBR gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde, dette forbudet inntrer hvert år i perioden 15. april – 15. september i hele landet og forbyr som en hovedregel å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.06.2023