PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening om mobilitetsstrategien!

Formannskapet har behandlet forslag til mobilitetsstrategi for Aurskog-Høland kommune 2022-2026. Mobilitetsstrategien skal gi overordnede målsetninger for bærekraftig transport av mennesker, varer og tjenester og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen mobilitet, klima/miljø og planlegging.

Mobilitetstrategi på høring

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune behandlet forslag til mobilitetsstrategi i FS-sak 117/22 Mobilitetstrategi 2022-2026 mandag 17. oktober 2022. Mobilitetsstrategien skisserer mål og føringer innen blant annet samferdsel og trafikksikkerhet. Dette inkluderer fysisk og sosial planlegging, kollektivtilbud, tryggere trafikkmiljøer, økt bruk av gang- og sykkelvei og trygg skolevei. Strategien erstatter tidligere kommunedelplan for trafikksikkerhet. Basert på strategien skal det utarbeides en årlig trafikksikkerhetssak med fysiske trafikksikkerhetstiltak, prioriteringer for gang-/sykkelveiprosjekter, lokale trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak, kriterier for gratis skoleskyss samt tiltak for å følge opp godkjenningsordningen trafikksikker kommune.

Formannskapet vedtok å sende forslaget til mobilitetsstrategi på høring med høringsfrist 1. desember 2022.

Etter endt høring skal høringsinnspillene vurderes før strategien kommer til politisk annen gangs behandling i formannskap og kommunestyret i februar 2023.  

 

Hva er mobilitetsstrategi?

Mobilitetsstrategien er et planverktøy som inngår i kommunens plansystem. Hovedlinjene er forankret i kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028. Strategien følger opp nasjonale og regionale føringer og forventninger. Mobilitetsstrategien gir overordnede målsetninger knyttet til bærekraftig transport for mennesker, varer og tjenester, og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen mobilitet, klima/miljø og planlegging. Dokumentet inneholder organisatoriske, holdningsskapende, tilretteleggende og fysiske strategier og tiltak for å bedre bevegelsesfriheten for mennesker, varer og tjenester i et langsiktig perspektiv. Tiltak vil følges opp og gis ytterligere spesifisering og prioritering gjennom kommunens økonomiplan og i den årlige trafikksikkerhetssaken.  

Forslag til mobilstrategi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, nasjonale, regionale og kommunale føringer innen mobilitetsfeltet. Den nasjonale nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadde i veitrafikken står sentralt. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer:

– etikk (hvert menneske er unikt og uerstattelig)

- vitenskapelighet (analyser og fakta er grunnlaget for arbeidet)

- alle aktører i trafikken har ansvar

Mobilitetsstrategien er delt inn i tre tema: hverdagsreisen, transport av varer og tjenester samt infrastruktur. Innen hvert tema er det satt opp mål og en ambisjon for 2030 samt tiltak for å nå mål og ambisjoner. Det er tatt utgangspunkt i at målene skal bidra til utvikling av levende lokalsamfunn der det er attraktivt å leve, bo og arbeide. Kommunen har et særskilt ansvar for å planlegge og tilrettelegge for innbyggernes hverdagsliv. Til sammen sikrer mål og ambisjoner helhetlig, tverrsektorielt arbeid og felles innsats for å oppnå nedgang i klimagassutslipp, gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes hverdagsbehov, økt trafikksikkerhet, bedre muligheter for gående og syklende samt bedre tilgang til kollektivtransport.

 

Høringsfrist og -svar

Her finner du forslaget til mobilitetsstrategi.

Her finner du saksdokumentene i formannskapet.  

Høringssvar merkes med 22/01113 og sendes via sikker kanal eDialog:

(Fiks SvarUt KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON (difi.no).

Eventuelt på epost til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3. 1940 Bjørkelangen.  

Formannskapet har satt høringsfrist til 1. desember 2022.  

Oppstart av kommuneplanarbeidet annonseres på kommunens hjemmeside, i sosiale medier og i Indre Akershus Avis.  

Bruk muligheten til å påvirke innholdet i mobilitetsstrategien.

Send inn ditt høringssvar innen 1. desember 2022!    

Sist endret: 03.11.2022