PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se kommunestyret live: Ny ordfører

Onsdag er det klart for det første kommunestyremøtet etter kommunevalget i september. Hvem blir ordfører, hvem blir varaordfører, og hvem skal sitte i formannskapet de neste fire årene? Kommunestyret skal dessuten bestemme hvem som skal sitte i komiteene i årene som kommer. Møtet sendes direkte på kommune-TV, så du kan se det her!

Kommunestyremøtet går av stabelen onsdag 11. august, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00. Her kan du se hvem som skal sitte i kommunestyret i Aurskog-Høland de neste fire årene.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Nytt formannskap

De nye politikerne skal bestemme hvem som skal sitte i formannskapet i de neste fire årene. Formannskapet er, etter kommunestyret, kommunens nest høyeste folkevalgte organ. I Aurskog-Høland kommune har formannskapet 9 medlemmer. Organet har ansvaret for å ivareta kommunens interesser, og sikre en helhetlig og koordinert planlegging, drift og utvikling av kommunens virksomhet. Formannskapet har vedtaksmyndighet, og er kommunens valgstyre, planutvalg, internt klageorgan, og har fått delegert vedtaksmyndighet i hastesaker.

Formannskapet skal innstille i alle større saker til kommunestyret, slik som temaplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven, budsjett og økonomiplan. Valg av formannskapsmedlemmer og -varamedlemmer skal avholdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

Dersom det skal avholdes forholdsvalg, gjelder disse reglene:
 • Partiene eller gruppene skal levere listeforslag til kandidater. 
 • Kandidatene må være medlem av kommunestyret.
 • Listen kan inneholde dobbelt så mange navn som medlemmer som skal velges.
 • Kandidater kan kun stå på den parti-/gruppelisten som vedkommende er medlem av.
 • Kjønnsbalanse på minimum 40 prosent av hvert kjønn er et krav.
 • Listeforslaget må være underskrevet av minst ett medlem i gruppen/partiet som fremmer listen, og denne må være medlem av kommunestyret.
 • Listeforslaget kan leveres i møtet.

Ny ordfører

Ordfører er det høyeste vervet i kommunen. Ordfører er kommunens rettslige representant, og møteleder i både kommunestyret og formannskapet. Ordfører har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organ, foruten kontrollutvalget, hvor ordfører kun har møte- og talerett. Ordfører har ikke stemmerett i andre folkevalgte organ enn det hen er valgt inn i.

Oppgaver som ligger til ordfører innebærer:

 • å være kommunens rettslige representant (det vil si representere kommunen, både innad og utad, samt undertegne juridiske dokumenter som krever ordførers signatur
 • sette opp saksliste og kalle inn til politiske møter i kommunestyret og formannskapet
 • lede møtene hvor vedkommende er møteleder

I Aurskog-Høland kommune har ordfører vedtaksmyndighet i sommerferien, men kan bli tildelt videre vedtaksmyndighet av kommunestyret i ikke-prinsipielle saker, hastesaker og opprettelsen av saksforberedende utvalg. Ordfører har vigselsmyndighet. Ordfører skal velges ved flertallsvalg, og velges for hele kommunestyreperioden. Det er ikke anledning til å dele på vervet.

Ny varaordfører 

Varaordfører er etter ordfører det nest høyeste vervet i en kommune. Varaordfører må velges blant formannskapets medlemmer. Dersom ordfører trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordfører opp til ordfører. Trer ordfører endelig ut av vervet rykker varaordfører ikke opp, da velges det ny ordfører.

Varaordfører velges for hele perioden ved flertallsvalg. Hvis varaordfører får midlertidig opprykk til ordfører, vil varaordfører bli fungerende ordfører
med alle de plikter som følger vervet som ordfører. Blir ordfører utilgjengelig over tid av diverse grunner (sykdom/ferie), vil varaordførers oppgaver innebære:

 • å være kommunens rettslige representant (det vil si representere kommunen, både innad og utad, samt undertegne juridiske dokumenter som krever ordførers signatur
 • sette opp saksliste og kalle inn til politiske møter i kommunestyret og formannskapet
 • lede møtene

Dersom ordfører tar del i saksbehandlingen under formannskapets og kommunestyrets møter, vil varaordfører ta over oppgavene som saksordfører, inkludert avstemming, bestemme talernes rekkefølge og gi dem ordet, og andre eventuelle oppgaver som skulle behøves for riktig saksbehandling i det folkevalgte organ.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2023-2027
 • Valg av hovedutvalg for helse og livsmestring 2023-2027
 • Valg av hovedutvalg for kultur og medvirkning 2023-2027
 • Valg av hovedutvalg for samfunnsfunksjoner og næring 2023-2027
 • Valg av hovedutvalg for oppvekst og utdanning 2023-2027
 • Valg av representanter til Kommunesektorens organisasjon sitt fylkesmøte
 • Valg av representanter til å undertegne kommunestyrets og formannskapets protokoller
 • Valg av valgkomité for folkevalgte verv 2023-2027

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 05.10.2023