PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live: Stedsnavn og utvidelse av ungdomssenter

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter - se hvor det foreslås utbygging. Politikerne skal også behandle sak om stedsnavn - er det Dolltorp eller Daltorp? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 14. september klokken 10.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Utvidelse Lierfoss ungdoms- og familiesenter

Lierfoss ungdoms- og familiesenter er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har behov for omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse av senteret, som har lang og god historie på Lierfoss.

– Det har vært få utfordringer med beliggenheten i et boligområde og nærheten til skolen. Virksomheten anses som godt tilpasset og integrert i nabolaget. En utvidelse synes i det perspektivet å være uproblematisk, sier kommunedirektøren i saksfremlegget.

Tomten som foreslås til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. En fradeling og bebyggelse av tomten vil redusere uteområdet noe til elever og ansatte ved Haneborg skole.

– Haneborg skole har et svært romslig uteområde sammenliknet med øvrige skoler. Tilgjengelig uteareal på Haneborg er ca. 25 dekar. Bjørkelangen skole, med et betydelig høyere elevtall har til sammenlikning et uteareal på ca 30 dekar. En god dialog med skolens ledelse og FAU rundt endelig utforming av tomta og nybygg er en forutsetning for tiltaket, skriver kommunedirektøren i sin utredning.

Et av kommunens vedtatte mål er å skape en moderne, attraktiv og fremtidsrettet kommune.

– Et viktig tiltak for å nå dette målet er å ha tiltrekke seg flere attraktive arbeidsplasser. En utvidelse av virksomheten på Lierfoss vil kunne bidra til dette, både ved at det vil bli behov for flere ansatte og ved at en utvidelse innebærer opprettholdelse av eksisterende arbeidsplasser, skriver kommunedirektøren.

Politikerne skal ta stilling til saken på møtet mandag. Se behandlingen live herHele saken, med kart over den planlagte utvidelsen, finner du her.

Dolltorp eller Daltorp?

Kartverket bestemte i april at stedsnavnet Daltorp/Dolltorp skal skrives Dolltorp. Vedtaket berører også det avledede stedsnavnet Dolltorpfossen.
Flere grunneiere påklager vedtak om skrivemåten Dolltorp som rett skrivemåte av gårdsnavn på Langstranda i Søndre Høland. Klagen begrunnes blant annet med at vedtatt skrivemåte aldri har blitt brukt av noen av dagens grunneiere, og at denne skrivemåten anses unaturlig og svært fremmedartet.

Grunneierne mener det ikke stemmer at uttalen «Dølltorp» er godt kjent i lokal bruk, slik Kartverket legger til grunn. Grunneierne uttaler også at man ikke anser at man har blitt tilstrekkelig involvert av Kartverket i prosessen, og ber om at vedtaket endres slik at stedsnavnet fortsatt kan skrives Daltorp.

Kommunedirektøren foreslår i sitt saksfremlegg av Aurskog-Høland kommune slutter seg til den mottatte klagen fra grunneiere. Hva politikerne vedtar kan du se direkte her. Hele saken, og uttalelsene fra grunneierne, kan du lese her.

Andre saker 

Formannskapet skal i tillegg behandle søknad om dispensasjon fra reguleringplan for busstomta, klage på vedtatt reguleringsplan for Holen eiendom, Bjørkelangen og forespørsel om fradeling og kjøp av boligtomt på del av kommunens eiendom. Hele sakslisten finner du her, og møtet kan du følge live. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 19. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020