PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rådfører oss med NVE

Aurskog-Høland kommune har tatt kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter funn i grunnundersøkelser på Løken. – Vi har i et kommunalt beredskapsperspektiv bedt om hjelp til videre arbeid, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring. 

I forbindelse med planarbeid for omregulering av to byggefelt, Ringneshagan og Rådyrveien på Løken, er det gjort grunnundersøkelser av tomtene. Kommunen har i den sammenheng mottatt geotekniske rapporter fra utbygger. Rapportene viser funn av kvikkleire og sprøbruddsmateriale i området, og at deler av området ikke har  tilfredsstillende stabilitet.  

Kartet over området. Kartutsnittet er hentet fra rapporten fra Løvlien Georåd.

Kommunen mottok disse rapportene 22. januar 2021, og har sendt dem videre til NVE.  

Støtte av fagfolk 

– Vi følger opp funnene med NVE. Vi ønsker råd om hva kommunen bør gjøre i et beredskapsperspektiv, og vi har bedt om bistand til videre arbeid i området, sier Rønning. 

I følge utbygger vil rapportene kvalitetssikres av et uavhengig geoteknisk miljø innen et par uker.  

Kommunen vil arbeide for å ivareta områdestabiliteten, og vil sammen med fagmyndighetene iverksette tiltak, dersom det skulle vise seg å være nødvendig. 

– Beboerne trenger ikke være redde. Stabilitetsberegninger fra Løvlien Georåd viser at området kan tåle betydelig høyere belastning enn det er der i dag. Det viktigste er at informasjonen kommer ut slik at beboerne ikke gjør noe som forverrer stabiliteten i området. 

Videre arbeid 

– Vi kommer til å anskaffe geoteknisk bistand og der en rapport fra dette arbeidet vil tydeliggjøre eventuelle sikringstiltak. Kommunen vil informere innbyggerne underveis i denne prosessen, sier Rønning.  Alle beboere innenfor faresonen oppfordres til å utvise aktsomhet.  

– Graving av grøfter, utfylling av masser nær skråningen ned mot Prestelva, eller utføring av andre tiltak som betydelig øker belastningen på grunnen kan forverre skråningsstabiliteten. Slikt arbeid må derfor alltid avklares med byggesaksavdelingen i kommunen og geoteknisk fagkyndige på forhånd, sier Rønning.  

Kommunen oppfordrer alle i området til å melde fra til kommunen dersom det skulle oppstå sprekkdannelser eller deformasjoner i terrenget. Ved fare for liv og helse skal politiet straks kontaktes via politiets nødnummer (112).  

Mer informasjon fra NVE om kvikkleire finner du her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 01.02.2021