PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny tilskuddsordning mot rasisme

Nå kan du søke om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Både frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn kan søke om tilskudd. For 2021 er det satt av 8 millioner kroner til tiltak som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn og kommuner kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

Slik søker du

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal. Den finner du her. 

Søknaden skal inneholde beskrivelse og mål for tiltaket og plan for gjennomføring, og budsjett for tiltaket. Eventuell egenfinansiering skal fremgå.

Hva kan du søke om

Du kan søke om tiltak og aktiviteter som bidrar til å:

  • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
  • utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

Anbefalinger til søknaden

  • Det vil være en styrke for søknaden om tiltakene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner og/eller kommuner.
  • Det vil være en fordel å se rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion/livssyn i sammenheng med ett eller flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • Tiltaket skal bidra til å utvikle nye og innovative innsatser for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Alternativt skal tiltaket videreutvikle eller utvide allerede eksitererende tiltak. Bufdir ber søkere om å gjøre rede for hvordan tiltaket skal videreutvikles/utvides (f.eks. om det er andre målgrupper, andre geografiske områder etc som tiltaket skal nå).

Hvem kan søke

  • Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, samt kommuner, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
  • Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.
  • Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Søknadsfrist er 15. mars 2021.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley - kari.aasberg.bradley@ahk.no

Sist endret: 01.03.2021