PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møt det nye formannskapet

Onsdag var det klart for det første formannskapsmøtet med de nye politikerne etter kommunevalget i september. Hvem skal sitte i formannskapet de neste fire årene? Du treffer dem her. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Tertialrapporten sto på planen. Og hvor mange leiligheter skal det bygges i Torvveien 2 ved kornsiloen på Bjørkelangen? Du kan se hele møtet her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 18. oktober. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det var mange viktige saker som ble behandlet i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva. Velger du projektor kan du også se presentasjonene som holdes i møtet.

Nytt formannskap

Onsdagens møte var det første med politikerne som skal sitte i formannskapet i de neste fire årene. Formannskapet er, etter kommunestyret, kommunens nest høyeste folkevalgte organ. I Aurskog-Høland kommune har formannskapet 9 medlemmer. Organet har ansvaret for å ivareta kommunens interesser, og sikre en helhetlig og koordinert planlegging, drift og utvikling av kommunens virksomhet. Formannskapet har vedtaksmyndighet, og er kommunens valgstyre, planutvalg, internt klageorgan, og har fått delegert vedtaksmyndighet i hastesaker.

Formannskapet skal innstille i alle større saker til kommunestyret, slik som temaplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven, budsjett og økonomiplan. Valg av formannskapsmedlemmer og -varamedlemmer skal avholdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

Tertialrapport

Politikerne fikk en orientering om tertialrapporten. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

Orienteringen, og politikernes behandling av saken, ser du her.

Leiligheter ved kornsiloen på Bjørkelangen

Formannskapet behandlet forslag om bygging av boligblokker ved kornsiloen. Utbygger søker om å få bygge to boligblokker i 4-5 etasjer, med rundt 30 boenheter. Området rundt består av småhusbebyggelse, og administrasjonen mener boligblokkene vil føre til en radikal endring av omgivelsene. Kommunedirektøren anbefalte i sitt saksfremlegg at politikerne sier nei til utbyggingen slik forslaget foreligger i dag.

– Kommunen bør avvise forslag til reguleringsplan slik det foreligger, og anbefale forslagsstiller å gå videre med et revidert og nedskalert prosjekt, med en høyde og et volum bedre tilpasset bebyggelsen rundt og områdets strøkskarakter, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Kommunedirektørens holdning til å avvise planforslaget har bakgrunn i reguleringsplanens negative konsekvenser for omkringliggende strøkskarakter, mangel på trygg gangforbindelse til sentrumsområdet og krav til sikret overvannsløsninger for å unngå flom i garasjekjeller ikke er tilfredsstillende. 

Et samlet formannskap vedtok å godkjenne forslag til reguleringsplan for Torvveien 2. Reguleringsplanen skal sluttbehandles i kommunestyremøtet onsdag. 

Debatten i formannskapet ser du her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Endelig revidering av lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune
  • Valg av representanter til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Interkommunalt politisk råd (SNR)
  • Skrivemåten av adressenavnet Spilhaugveien - avgjørelse i klagesak
  • Fastsettelse av veinavn - Vestrengåsen 2

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste møte i kommunestyret er 25. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Sist endret: 23.10.2023