PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov på høring

Formannskapet i Aurskog-Høland har vedtatt forslag til lokale forskrifter sendes på høring. Bakgrunnen for høringen er bestemmelser i ny opplæringslov som trer i kraft fra 01.08.2024.

Forslagene tilsvarer i stor grad dagens bestemmelser og praksis i Aurskog-Høland kommune, men det er behov for å fastsette disse i forskrift og gjøre enkelte justeringer som en følge av nye henvisninger og nye ord i opplæringsloven.

Sak fra formannskapet Politisk agenda - Formannskapet (13.03.2024).

Forskrift om permisjonsreglement for elever (saksnummer 24/01326)

Som følge av ny opplæringslov er det behov for å fastsette dagens permisjonsregler i forskrift. I ny opplæringslov er bestemmelsene om permisjon i all hovedsak videreført, men det presiseres at det skal gjøres en forsvarlighetsvurdering ved behandling av permisjonssøknader. Forslaget til lokal forskrift er i all hovedsak en videreføring av dagens permisjonsreglement for elever i Aurskog-Høland kommune.

Forslag til forskriften finner du her: Forskrift om permisjonsreglement for elever ved skoler i Aurskog-Høland kommune.pdf

Forskrift om skoleregler og skoledemokrati (saksnummer 24/01327)

Som følge av ny opplæringslov er det behov for å fastsette dagens ordensreglement i forskrift hvor betegnelsen «ordensreglement» endres til «skoleregler». I tillegg skal det også komme frem av skolereglene hvordan skoledemokratiet i kommunen er utformet, det vil si hvilke råd og utvalg som etableres. Formannskapet har i den forbindelse bedt spesielt om innspill til spørsmålet om samarbeidsutvalgene ved skolene skal ha politisk representasjon.  

I ny forskrift om skoleregler er det lagt til et nytt punkt i forslaget som omhandler bruk av mobil, smartklokker m.m. etter anbefaling fra Utdanningsdirektoratet. I dag løses dette noe ulikt på skolene i Aurskog-Høland. Å fastsette dette i forskrift vil bidra til å sikre mer lik praksis i hele kommunen og være enklere å forholde seg til både for ansatte, elever og foreldre. Ut over endringene beskrevet over er forslaget til lokal forskrift i all hovedsak en videreføring av eksisterende ordensreglement og praksis. Tidsmessig har det ikke vært gjennomførbart å ha en god prosess før skolereglene og skoledemokrati fastsettes i forskrift. Formannskapet har derfor vedtatt at forskrift om skoleregler og skoledemokrati evalueres i løpet av skoleåret 2024/2025 i samarbeid med sentraler aktører i skolesektoren.

Forslag til forskriften finner du her: Forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Aurskog-Høland kommune.pdf

Forskrift om skolerute (saksnummer 24/01328)

Forslag til lokal forskrift om skolerute er en videreføring av eksisterende bestemmelser, men fastsettes nå i forskrift som følge av ny opplæringslov.

Forslag til forskriften finner du her: Forskrift om skolerute for Aurskog-Høland kommune.pdf

Forskrift om hovedmål i skolene (saksnummer 24/01329)

Som følge av ny opplæringslov er det behov for å fastsette hvilket skriftspråk som skal være hovedmålet på hver skole i forskrift. Lokal forskrift definerer hovedmålet ved alle skolene i Aurskog-Høland til å være bokmål. Dette er i henhold til praksis for kommunen, som ligger i et område av landet der det tradisjonelt er et flertall av befolkningen som benytter bokmål som hovedmål.  

Forslag til forskriften finner du her:Forskrift om hovedmål i skolene i Aurskog-Høland kommune.pdf

 

Frist for uttalelser er satt til 1. mai 2024.  

Etter at høringsfristen har gått ut vil alle innspill gjennomgås av administrasjonen, som vurderer om det er behov for å gjøre endringer. Deretter blir forskriftene oversendt til politisk behandling. Her vil innspillene fra høringen være vedlagt. Til slutt er det politikerne i kommunestyret som vedtar de endelige forskriftene.

Høringsinnspill kan sendes til

Vi oppfordrer til at uttalelser sendes via eDialog: Aurskog-Høland kommune - eDialog (ahk.no). Uttalelser via e-post sendes til postmottak@ahk.no

Ønsker du å sende brev er adressen: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen  

Vi ber om at uttalelsene merkes med saksnummer.

Sist endret: 20.03.2024