PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Boligbygging og befolkningsvekst

Hvor mange innbyggere blir vi i vår kommune i årene som kommer, hvilken aldersgruppe blir størst, og hvor bosetter de seg? Mandag er det kommunestyremøte. På sakslista står blant annet befolkningsvekst, boligbygging, hjortejakt og årsrapport. Hvordan ble pengene brukt i året som gikk, ble det overskudd eller underskudd, og hva var de viktigste hendelsene i vår kommune? Det kan du se i kommunestyret. Møtet sendes direkte, og du kan se det live her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 22. mai, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Her kommer boligene

På planen står blant annet en oversikt over hva som er planlagt bygget her i kommunen i årene som kommer. Boligbyggeprogrammet inneholder en oversikt over antall boenheter for fremtidige utbyggingsområder. Hensikten er å vise antall boliger som er planlagt bygget i kommunen, hvor og når de skal bygges, og fordelingen mellom de ulike boligtypene. 

Boligbyggerprogrammet tilsier at det skal bygges 2006 nye boliger fram til 2030. Det vil si at gjennomsnittlig boligbygging fram mot 2030 er 222 boliger i året. Her kan du se hvor i kommunen de forventes å bygges

 • Aursmoen: Fire planområder er detaljregulerte, og tre områder som er under regulering. I tillegg kommer utvidelse av boligområdet Lieråsen på Lierfoss. Til sammen er det planlagt 731 boliger fordelt på 199 rekkehus/eneboliger og 532 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Aurheim – Sentrumshagen og Aurveien 26 (Kassefabrikken).
 • Bjørkelangen: Seks planområder er detaljregulerte og tre områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 1999 boliger fordelt på 514 rekkehus/eneboliger og 685 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Torgalleen og på Bliksrudåsen.
 • Løken: Løken har to planområder som er detaljregulerte og ett område som er under regulering. Området under regulering er stoppet på grunn av kvikkleirefunn. Til sammen er det planlagt 57 boliger, der det er oppgitt at 27 av disse er leiligheter. Boenhetene deles omtrent likt mellom det detaljregulerte planområdet og området under regulering. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Rådyrveien dersom prosjektet realiseres.  
 • Hemnes: Ett planområde som er detaljregulert og to områder er under regulering. Til sammen er det planlagt mellom 99 og 149 boliger fordelt på 130 rekkehus/eneboliger og 19 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i planområder som er under regulering. Den største økningen av boliger kommer på Løkkatoppen.
 • Setskog, Rømskog og Momoen har hvert sitt planområde som er under regulering. På planområdet på Momoen planlegges det 70 boliger.

I 2022 bodde 60 prosent av befolkningen i kommunens tettsteder. Over 27 prosent av innbyggerne bodde på Bjørkelangen, mens 26 prosent bodde på Aursmoen. Løken er tredje største nettsted med 21 prosent av innbyggerne. Kommunens minste tettsted er Rømskog (3,7 prosent) med Setskog tett foran med 4,2 prosent.

Antall innbyggere

Befolkningsutviklingen sier noe om hvor mange innbyggere vi blir i kommunen vår i årene som kommer, hvilke aldersgrupper som blir størst, og hvor i kommunen vi tror de bosetter seg. Det har stor betydning for samfunnsutviklingen, arealbruken og behovet for kommunale tjenester. Den er derfor en viktig premiss for kommunal planlegging. 

Befolkningsutviklingen viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,33 prosent for perioden 2013-2022. Befolkningsprognosen legger opp til en vekst på 19,8 prosent for perioden 2022-2050. Det gir en befolkning i 2030 på 18.8748 innbyggere, og i 2050 21.270 innbyggere.

– Sammensetningen i befolkningen endres gjennom at færre blir født, netto innvandring flater ut og innenlands netto innflytting jevnes ut. Det er vanskelig å si noe om befolkningsveksten fordelt på tettstedene, utover at den generelle tendensen er at innbyggere over 67 år flytter mye sjeldnere enn yngre grupper, og at relokalisering i de eldste aldersgruppene i hovedsak skjer innen samme nærmiljø, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Det er stor usikkerhet knyttet til innvandring framover. Nasjonale tall tyder på en nedgang i innvandring, men at dette ikke nødvendigvis stemmer for områdene rundt de større byene.

Hva er en befolkningsprognose?
 • En befolkningsprognose er en framskrivning basert på planlagt bygging, sannsynlig flytting, samt fødsels- og dødstall. Inn- og utflytting, fødsler og dødsfall gir grunnlag for befolkningsendringer både i form av antall innbyggere, men også fordelingen mellom aldersgruppene i befolkningen.
 • Befolkningsprognosen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Det fremmes til politisk behandling for å gi oppdatert beslutningsgrunnlag i politiske saker.
 • Prognosen er vesentlig i det pågående kommuneplanarbeidet og i arbeidet med kommende økonomiplan. Befolkningsprognosen gir kunnskap om forventet befolkningsvekst og -sammensetning.
 • Den gir føringer for samfunnsutviklingen, er sentral for arealforvaltningen og har stor betydning for hvordan veksten kan styres slik at den er bærekraftig og bidrar til å nå lokale, regionale og nasjonale mål.

Året som gikk

I møtet skal politikerne blant annet behandle årsrapport for 2022. Den gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Her kan du blant annet lese om arbeidet med ny skole og barnehage på Aursmoen, bosetting av flyktninger, brukermedvirkning og befolkningsvekst.

– Kommunen er veldrevet, og det blir lagt merke til på nasjonalt nivå. Noen eksempler er at saksbehandling av bygge- og reguleringssaker kom på plass nummer 2 på Kommunebarometeret. Kommunen ble kåret til den 14. best drevne på Kommuneindeksen, og vår barnevernleder ble nominert til Årets kommuneprofil, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 84,6 millioner kroner. Brutto driftsresultat var positivt, og nettodriftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 5,4 prosent (6,8 prosent i 2021). Dette er over Teknisk Beregningsutvalgs anbefalte 2 prosent, og godt over kommunens egen handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Resultatet er 61 millioner høyere enn budsjettert. 

– Overskudd er nødvendig for å ha midler til å greie å finansiere de store investeringene som er vedtatt. Øverst på lista er ny barnehage og skole i Aurskog. Årsakene til overskuddet er høy skatteinngang i Norge generelt, men også i vår kommune, høyere skatteutjevning, høyere driftsinntekter, god kostnadskontroll i sektorene, og overføring av koronamidler fra staten. Strømkrisen i Europa og økte strømpriser har sammen med høy inflasjon gitt kommunen økte driftsutgifter, og det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere strømforbruket, sier kommunedirektøren i rapporten. 

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Mål for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland 2023-2027
 • Åpning for jakt på hjort og forskrift om adgang til jakt på hjort, elg og rådyr i Aurskog-Høland kommune
 • Fritidsklubbstrategi 2023-2028
 • Barnehagemelding 2022

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.05.2023