PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live:

nsdag var det siste kommunestyremøte før sommeren . På sakslisten stod tertialrapporten, Aursmoen nye skole og barnehage, og oppgradering av parken på Hemnes. Du kan se det her:

Onsdag 26. juni var det kommunestyremøte. Protokollen finner du her: 

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker som ble behandlet i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Hvordan er pengene blitt brukt

Hvordan har pengene blitt brukt i årets første måneder, hvilke utfordringer ser vi, og hva forteller tallene oss? Det er stor svikt i skatteinntektene, rentekostnadene er doblet, driftsnivået er for høyt, og det er behov for kutt i størrelsesorden +50 millioner kroner for å holde handlingsreglene i 2025, selv etter justering i inntektssystemet.

Kommunestyret skal behandle tertialrapporten. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens tjenesteområder  

Kommunedirektøren ga formannskapet en orientering om tertialrapporten. Den kan du se her. Behandlingen i kommunestyret ser du her

Ny barnehage og skole

Kommunestyret skal behandle investeringsramme for nye Aursmoen barnehage og skole. Kostnadsestimatene etter gjennomført samspillsfase viste at foreslåtte prosjekt ville koste 1 015 millioner kroner. For å realisere prosjektet innenfor en investeringsramme på 849 millioner kroner anbefalte kommunedirektøren at prosjektet ikke skulle utløse opsjon på svømmehall, redusere arealer ved å ta ut funksjoner til voksenopplæring og ressursavdeling, og i tillegg redusere standarden på uteområdet.

Kommunestyret vedtok at prosjektet skulle gjennomføres inkludert svømmebasseng, og eksklusive ressursavdeling og voksenopplæringen, innenfor en total kostnadsramme på 900 millioner kroner. Her vedtok man også å sette ned risikoavsetningen betydelig. I forbindelse med riving av gamle bygg, krav fra Viken fylkeskommune knyttet til kummer og belysning ved fylkesveien og endringer i behov for løsninger i byggene, har prosjektet fått påløpte kostnader som ikke ble tatt inn i kostnadsestimatene. Totalt utgjør de ikke budsjetterte kostnadene per mai 2024 cirka 23,2 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler at det gis en tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner til prosjektet. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Oppgradering av parken på Hemnes
 • Forslag til detaljregulering for Butjernkollen 2
 • Valg av meddommere 2025-2028
 • Vedtaksoppfølging 2.halvår 2023
 • Overordnet samarbeidsavtale mellom Aurskog-Høland kommune og Akershus universitetssykehus
 • Endret representasjon i Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen
 • Årsrapport 2023 Barnevernvakten - Øst politidistrikt
 • Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2023
 • Fastsettelse av lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Sist endret: 28.06.2024