PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Boligbygging, flyktninger og ulv

Hvor mange innbyggere blir vi i vår kommune i årene som kommer, hvilken aldersgruppe blir størst, og hvor kommer boligene i årene fremover? Onsdag var det kommunestyre. Politikerne behandlet saker om boligbygging og befolkningsvekst. I tillegg ble det diskusjon om lokal alkoholpolitikk, ulvefond og bosetting av flyktninger i 2024. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 7. februar, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet ble filmet, og du kan se det her: 

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Mange viktige saker ble behandlet i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Du kan se stemmegivningen sak for sak! Velg «projektor» under bildet for å følge stemmegivningen.

Hvor mange flyktninger?

Krigen i Ukraina har medført et høyt antall fordrevne siden februar 2022. I tillegg er det fortsatt behov for bosetting av overføringsflyktninger og andre asylsøkere. Aurskog-Høland er bedt om å bosette 140 flyktninger i 2024. Kommunen må regne med å få fordelt flere enslige mindreårige med følgeperson.

– Bosetting av nye 140 flyktninger i 2024 krever at kapasiteten i egen kommune må styrkes innen de enkelte tiltak. Hvilke tiltak som må styrkes er blant annet avhengig av flyktninggruppens sammensetning, familiestørrelse og barnas alder. Dette vet vi ikke i forkant før hver enkelt fordeling har funnet sted. Det er kun barnehagene på Setskog og Rømskog som har areal til å kunne ta imot flere barn, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren påpeker at den manglende kapasiteten i barnehageplasser og tilgang på utleieboliger, samt manglende kollektivtransport, er de mest begrensende faktorene for å kunne bosette det antall flyktninger kommunen er anmodet om. Det vurderes at et antall på 40 flyktninger, i tillegg til de 10 som overføres fra 2023-kvoten, er det maksimale antall det er kapasitet til å bosette i 2024.

KrF foreslo i formannskapet å ta imot 70, i stedet for kommunedirektørens foreslåtte 50.

– Dette er ikke enkelt i det hele tatt. Vi får stadig nye henvendelser om å ta imot flyktninger som kommer. Det er vanskelig å vite hvor man skal legge seg. Det som var vår intensjon var at vi skulle prøve å strekke oss så langt man bare kunne, her er det noen som har langt mer å stri med, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Kommunedirektøren påpeker i sitt saksfremlegg at for å ta imot enslige mindreårige trenger kommunen bolig som er egnet til bofellesskap hvor man tar høyde for at det kan være enslige mindreårige av forskjellige kjønn. Det trengs også døgnbemanning av miljøarbeidere. Mottak av nye flyktninger forutsetter tilrettelegging av språk- og arbeidstreningsplasser, bemanning til flere barnehageplasser i Rømskog og Setskog barnehager, skoleplasser, tjenester fra NAV og forebyggende helsetjenester, funksjonelle boliger, gode løsninger for SFO og fritidsaktiviteter for barn, frivillighet i form av språkverter og flyktningevenner, bedre transportmuligheter for bosetting i andre deler av kommunen og bo-oppfølging.

- Jeg vil støtte meg på kommunedirektørens innstilling på den bakgrunn av at vi må være helt sikre på at vi evner å ta godt imot de vi inkluderer. Jeg har ikke følt meg stoltere enn da flyktningestrømmen begynte og Aurskog-Høland sa ja til å ta imot veldig mange. Jeg føler meg ikke helt sikker på at vi evner å ta godt imot de flytningene vi sier ja til, så jeg holder meg til kommunedirektørens forslag om 50, sier Tittin Foss-Haneborg (SV).

Formannskapets innstilling om 70 flyktninger ble vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

Hele debatten kan du se her.

Hvor skal det bygges boliger?

– På lang sikt vil boligbyggingen utgjøre en vesentlig faktor for  befolkningsutviklingen. Både i form av hvor mange boliger som bygges, hva slags type boliger som bygges og hvor i kommunen boligene bygges, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Boligbyggeprogrammet er en oversikt over antall planlagte boenheter i utbyggingsområder avsatt i kommuneplanen fordelt på vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hensikten er å vise antall boliger som er planlagt bygget, hvor og når de skal bygges, samt fordelingen mellom de ulike boligtypene. Antall boenheter fastsettes i reguleringsplanen. Det innebærer en viss usikkerhet for antall boliger i reguleringsplanene som er under utarbeidelse.

Senterpartiet ønsket at kommunen i arbeidet med kommuneplanen skal legge til rette for spredt boligbygging.

– Kommuneplanen må ha som mål at kommunens fortrinn med romslig areal og muligheter til spredt boligbygging styrkes, og det sikres en god fordeling av ulike boligtyper, sier Benjamin Høisveen (Sp).

Forslaget ble vedtatt med 29 mot 6 stemmer, og du kan se debatten her.

I 2022 bodde 60 prosent av befolkningen i kommunens tettsteder. Over 27 prosent av innbyggerne bodde på Bjørkelangen, mens 26 prosent bodde på Aursmoen. Løken er tredje største nettsted med 20,6 prosent av innbyggerne. Kommunens minste tettsted er Rømskog (3,6 prosent) med Setskog tett foran med 4,2 prosent.

Her kan du se hvor i kommunen det forventes å bygges fremover: 
 • Aursmoen: Når det gjelder Aursmoen, er det seks planområder som er detaljregulerte og et område som er foreslått regulert. Dette gjelder utvidelse av boligområdet Lieråsen på Lierfoss. Til sammen er det planlagt 725 boliger fordelt på 199 rekkehus/eneboliger og 526 leiligheter, og opptil 150 boenheter på Lieråsen. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Aurheim – Sentrumshagen og Aurveien 26-34 (Kassefabrikken).
 • Bjørkelangen: På Bjørkelangen er det sju planområder som er detaljregulerte og to områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 1236 boliger fordelt på 514 rekkehus/eneboliger og
  682 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Bjørkelangen sentrum og på Bliksrudåsen.
 • Løken: Løken har to planområder som er detaljregulerte og tre områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 145 boliger der det er oppgitt at 27 av disse er leiligheter. Den
  største økningen av boliger ser ut til å komme i Vestrengåsen, Momoen der det planlegges 70 boliger
 • Hemnes: Når det gjelder Hemnes, er det ett planområde som er detaljregulert og to områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt mellom 119 og 159 boliger fordelt på 130 rekkehus/eneboliger og 19 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i planområder som er under regulering. Den største økningen av boliger kommer på Løkkatoppen.
 • Setskog og Rømskog har planområder under regulering.

Boligbyggeprogrammet gir et bilde på utbyggingstakten av boliger i kommunen. Det er ikke juridisk bindende, men bidrar sammen med befolkningsprognosen til viktig bakgrunnskunnskap når nye utbyggingsområder eller forslag til reguleringsplaner skal vurderes. Behandlingen i kommunestyret kan du se her.

Hvor mange blir vi?

Befolkningsutviklingen sier noe om hvor mange innbyggere vi blir i kommunen vår i årene som kommer, hvilke aldersgrupper som blir størst, og hvor i kommunen vi tror de bosetter seg. Det har stor betydning for samfunnsutviklingen, arealbruken og behovet for kommunale tjenester. Den er derfor en viktig premiss for kommunal planlegging. Du kan se debatten i kommunestyret her.

Befolkningsprognosen viser et forventet innbyggertall på 21.270 i 2050. Det gir en befolkningsvekst på 19,8 prosent. Sammenliknet med andre kommuner i Viken, forventes det en relativt høy vekst i Aurskog-Høland. Framskrivningen for kommunen viser imidlertid en negativ vekst for aldersgruppen 18-49 år. For aldersgruppen 80-89 år er det en vekst på 185 prosent , mens det er en vekst på 224,4 prosent for aldersgruppen 90 år og eldre. Befolkningsutviklingen viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,32 prosent for perioden 2013-2023. Befolkningsprognosen legger opp til en vekst på 19,8 prosent for perioden 2022-2050.

– Det er vanskelig å si noe om befolkningsveksten fordelt på tettstedene utover at den generelle tendensen er at innbyggere over 67 år flytter mye sjeldnere enn yngre grupper, og at relokalisering i de eldste aldersgruppene i hovedsak skjer innen samme nærmiljø, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Hva er en befolkningsprognose?
 • En befolkningsprognose er en framskrivning basert på planlagt bygging, sannsynlig flytting, samt fødsels- og dødstall. Inn- og utflytting, fødsler og dødsfall gir grunnlag for befolkningsendringer både i form av antall innbyggere, men også fordelingen mellom aldersgruppene i befolkningen.
 • Befolkningsprognosen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Det fremmes til politisk behandling for å gi oppdatert beslutningsgrunnlag i politiske saker.
 • Prognosen er vesentlig i det pågående kommuneplanarbeidet og i arbeidet med kommende økonomiplan. Befolkningsprognosen gir kunnskap om forventet befolkningsvekst og -sammensetning.
 • Den gir føringer for samfunnsutviklingen, er sentral for arealforvaltningen og har stor betydning for hvordan veksten kan styres slik at den er bærekraftig og bidrar til å nå lokale, regionale og nasjonale mål.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Søknad om midler fra lokalt ulvefond til lisensfelling
 • KS-spør - Rom for gode tjenester
 • Inngåelse av vertskommunesamarbeid om kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren
 • Retningslinjer for lokal alkoholpolitikk for Aurskog-Høland kommune 2024-2028
 • Vurdering av ulike samarbeidsformer på Kurøen Bygdetun Rømskog
 • Arbeidsgiverutvalg som har til ansvar å håndtere arbeidsgiverrollen overfor kommunedirektøren

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.02.2024