PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Framtidens sykehjem

Mandag var det kommunestyremøte. På planen sto sykehjemsstruktur, og det ble debatt om lokalisering. Skal demenssenteret ligge på Hemnes eller Bjørkelangen? Du ser diskusjonen her. På sakslisten også årsrapporten for 2021. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket koronasituasjonen vår kommune, og hvordan taklet vi det? Svaret får du her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Kommunestyret gikk av stabelen mandag 9. mai i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Fremtidig sykehjemsstruktur

Kommunestyret behandlet blant annet oppfølging av sak om sykehjemsstruktur i kommunen. Administrasjonen legger opp til å redusere antall sykehjemsplasser fremover. Planen skisserer tre alternativer for fremtidig sykehjemsstruktur, og alle bygger på en dekningsgrad på 15 prosent, samt 42 somatiske langtidsplasser ved Aurskog sykehjem, 18 korttidsplasser ved Bjørkelangen sykehjem og 18 avlastningsplasser ved Bjørkelangen sykehjem. Det som er ulikt og spesifikt i de tre alternativene er:

 1. Demenssykehjem på Bjørkelangen
 2. Demenssykehjem på Hemnes
 3. Først demenssykehjem på Hemnes og dernest demenssykehjem på Bjørkelangen 

Alternativ 1 er kommunedirektørens anbefaling. Da saken ble behandlet i utvalg for Helse og livsmestring, stemte politikerne for Hemnes, og ønsket å fremskynde prosessen.

– Vi må sette noen spader i jorda snart. Utvalget for Helse og livsmestring mener det beste er å legge demenssenteret på Hemnes, og utrede videre derfra. Vi som politikere har et ansvar for å bruke hele kommunen, sier Dorthea Enger (Sp).

Arnfinn Wennemo (KrF) mener Hemnes-alternativet er det beste.

– Denne saken har gitt meg hodepine og litt høyere blodtrykk. Vi hadde et vedtak som var tydelig for et år siden, at det skulle legges til Hemnes. Hemnes har et miljø og omgivelser som virker veldig gunstig og positivt for pasienter og ansatte. Hemnes har bygningsmasse og ansatte som er på god vei til et kompetansesenter. Og nå er alle kortene delt ut på nytt igjen, sier Arnfinn Wennemo (KrF). 

Rune Jørgensen (Frp) ønsket å ha med Bjørkelangen-alternativet videre, og at saken burde opp til behandling igjen senest våren 2023.

– For et år siden sto jeg her og argumenterte for plassering av nytt demenssykehjem på Bjørkelangen. Det mente også fagforeningene og eldreområdet. Bjørkelangen-alternativet bør være med videre. Til dagens sak merker jeg meg at eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag, og det stemmer også med mine samtaler med eldre i kommunen, sier Jørgensen.

Arbeiderpartiet ønsket å beholde dagens sykehjemsstruktur (Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes) uavhengig av hvor demenssykehjem skal plasseres.

– Arbeiderpartiet mener det samme som vi gjorde for et år siden. Kommuen bør beholde dagens sykehjemsstruktur. Skal vi bygge nytt demenssenter på Hemnes, skal vil behode sykehjemmet på Bjørkelangen. Skal det bygges nytt demenssykehjem på Bjørkelangen, skal vi beholde det på Hemnes. Det blir flere og flere eldre, og vi trenger nok disse byggene, sier Steinar Ottesen (Ap).

Fra 2024 er sykehjemsstrukturen planlagt slik i Aurskog-Høland kommune:

 • 42 somatiske langtidsplasser ved Aurskog sykehjem
 • 18 korttidsplasser ved Bjørkelangen sykehjem
 • 18 avlastningsplasser ved Bjørkelangen sykehjem
 • 12 skjermede plasser ved Bjørkelangen sykehjem
 • 16 skjermede plasser ved Hemnes bokollektiv

– Dette er en mulighetsstudie for å synliggjøre ulempene og fordelene. Vi kan ikke bare jobbe med de fysiske byggene, vi må også jobbe veldig med organisasjonen. Vi må jobbe med å få rett kompetanse til organisasjonen. Det å få disse fagpersonene til kommunen er i seg selv en utfordring. Hvis vi skal ha ta i flere spesialutdannede og de skal til Hemnes, er det en utfordring, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Politikerne stemte for å utrede på både Hemnes og Bjørkelangen.

Det var mange politikere som hadde en mening om saken. Du kan se hele debatten her.

Året som gikk 

Politikerne fikk en orientering om årsrapporten for 2021. Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

– Vår samlede evne til å tenke «utenfor boksen», involvere og samhandle med interne og eksterne interessenter vil bli helt avgjørende for å skape et lokalsamfunn der det er godt å bo, leve og jobbe, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Komunen gikk med overskudd i året som gikk, og Arbeiderpartiet ønsket å bruke noen av pengene på vedlikeholdsfond, klimafond, nye læremidler og kompetanseheving. Flertallet i kommunestyret mente forslagene var gode, men at man bør ta stilling til ved revidering av budsjettet ved behandling av regnskap første tertial i år. 

Viktige hendelser i 2021
 • Kommunen har også gjennom hele 2021 vært preget av koronasituasjonen og følgene av pandemien for ansatte og innbyggere.
 • Gjennomføringsprosenten i videregående skole for elever fra vår kommune er på cirka 77 prosent, noe som ligger under snittet i Viken.
 • Resultatene på de nasjonale prøvene i grunnskolen er også lavere enn forventet, og de viser store forskjeller mellom jenter og gutters læringsresultat.
 • Ny barnevernsreform ble iverksatt fra 1. januar. Det har over tid vært jobbet i henhold til intensjonene i reformen, med mål om at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
 • Dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» fortsetter å levere resultater og konkrete forbedringstiltak, for eksempel digital nattevåk, reduksjon av matsvinn og servering av mer klimavennlig mat, gode pasientforløp og klinisk observasjonskompetanse.
 • Frivilligsentralen har 450 registrerte frivillige, og det formidles oppdrag og aktiviteter som besøks-, spise- og turvenner, følgetjeneste, hjelp til praktiske oppgaver, språk- og kulturverter og trimgrupper.
 • Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har stilt opp og bidratt i koronarelaterte aktiviteter, som vakter på vaksinasjonssenteret, og besøksverter på sykehjemmene. 
 • Arbeidet med å bedre folkehelsen krever innsats fra alle gode krefter, og handlingsplanen for folkehelsearbeid er revidert og videreført. 
 • Home-Start-arbeidet er i gang, og det er ansatt en koordinator som kurser frivillige familiekontakter, og kobler dem til familier som trenger hjelp og støtte i hjemmet.
 • Podkasten «Former felles framtid» ble etablert før sommeren, og har produsert 13 episoder i tett samarbeid med andre sektorer, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, noe som har gitt høye nedlastnings- og lyttertall.
 • Det er registret et økende antall henvendelser om grunnforhold og kvikkleire. Dette krever utredninger og kartlegginger for å avdekke fareforholdene, og er ressurs- og kostnadskrevende.
 • Prisstigningen i bygge- og anleggsbransjen har vært eksepsjonell, og det gir svært usikre prognoser i våre større prosjekter.

Les mer om året som gikk i vår kommune. Årsrapporten finner du her. 

Debatten kan du se i sin helhet her.

Aursmoen næringspark

Politikerne behandlet planforslag for Aursmoen næringspark, et område ved Finstadkrysset på Aurskog. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området med næringsvirksomhet. Planområdet utgjør bebygde næringseiendommer tilknyttet virksomheten til 07 Aurskog, samt en ubebygget eiendom bevokst med kratt og småtrær. 

De nye planene for næringstomta åpner for eksempelvis kontor, industri, lager og handel med plasskrevende varegrupper. Planforslaget vil legge til rette for gående og syklende langs fylkesveien langs hele planområdets lengde – inkludert krysning av fylkesveien – en gang- og sykkelvei som vil kunne forutsettes å forlenges helt sør til Klokkerveien når området sør skal utvikles.

– Det er gledelig at vi også har private som utvikler næringstomter i kommunen vår, og forhåpentligvis også noen arbeidsplasser på dette området, det ser vi fram til, sier Roger Evjen (Ap).

Mer informasjon om planen finner du her, og politikernes behandling av saken kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg saker om:

 • Temaplan ernæring for Sektor helse og livsmestring
 • Tilstandsrapport familie og barnevern2021
 • Mulighetsplan for parsellhager
 • Framtidig organisering av TV-aksjonen

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se i sin helhet her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.05.2022