PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida?

Nå arbeider vi med å lage en ny kommuneplan. Den er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skal behandles i juni. Du finner det her.

– Jeg har tro på at planforslaget gir et grunnlag for diskusjon i det politiske miljøet og blant innbyggerne om hvordan vi vil at Aurskog-Høland skal se ut i framtiden, sier Gry Røste kommunedirektør i Aurskog-Høland.

Hvor skal vi bygge og bo?

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å ha en kommuneplan. Planen består av en samfunnsdel som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling. Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.

– Samfunnsdelen styrer hvordan kommunen skal se ut når barna våre vokser opp. Den sier noe om hva som er utfordringene våre og hvordan vi skal løse dem, sier Else Marie Moltzau Stuenæs, rådgiver i Aurskog-Høland kommune. 

Bestemmer hvordan pengene skal brukes

– Kommunestyret har valgt å beholde kommunens visjon, verdier, satsingsområder og hovedmål, men det nye planforslaget inneholder nye delmål og strategier for å nå målene, forteller Stuenæs.

Det er lagt vekt på at delmål og strategier skal være overordnet, tverrsektorielle og langsiktige.

– I arbeidet med den neste økonomiplanen vil disse delmålene og strategiene gjøres enda tydeligere, og budsjettforslaget for 2025 skal vise hvordan drift, tiltak og aktiviteter bygger opp under alle målene som blir satt, sier hun.

Alle mål og strategier vil danne grunnlag for utarbeiding av nye kommunale planer og strategier. Planforslaget er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe ved hjelp av to referansegrupper – en administrativ gruppe og en ekstern gruppe. Ungdomsrådet har hatt en representant i den interne referansegruppen. I den eksterne referansegruppen har frivilligheten, grunneiere og næringslivet vært representert.

Lenke til forslaget til samfunnsdel med arealstrategi finner du her:   https://pub.framsikt.net/plan/nyeaurskog-holand/plan-62e24bf6-9571-4efc-b97d-9368c0a9003f-23032

Hva skjer videre?

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandles av rådene 5. juni, politiske utvalg 7. juni, formannskapet 12. juni og kommunestyret 19. juni. Forslaget fra kommunedirektøren er at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 1. november 2023. I høringsperioden vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter og alle som ønsker det, kan sende inn høringsinnspill.

Det legges opp til politisk 2. gangs behandling av samfunnsdelen i de første politiske møtene i 2024. Arbeidet med kommuneplanens arealdel starter høsten 2023. Forslag til arealdel skal behandles politisk i juni 2024, sendes på høring og offentlig ettersyn før ny politisk behandling ved årsskiftet 2024/2025.

Sist endret: 31.05.2023