PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Tog, veinavn og krisesenter

Hvordan har kommunen jobbet for tog gjennom kommunen? Og skal det hete Myrmoveien eller Solmokroken? Veinavn, tog og krisesenter for både kvinner og menn sto på planen i formannskapet. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen torsdag 2. november. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva. Velger du projektor kan du også se presentasjonene som holdes i møtet.

Oslo - Stockholm 2022-2023

På sakslisten sto blant annet evalueringsrapporten for arbeidet med ny jernbane på strekning Oslo–Stockholm. Aurskog-Høland kommune har arbeidet med ny jernbane på strekningen Oslo Stockholm med stasjon på Bjørkelangen i flere år. De siste årene har arbeidet blitt intensivert i forbindelse med KVU (konseptvalgutredning) Veiforbindelser øst for Oslo, KVU Kongsvingerbanen samt nasjonal transportplan (NTP). Arbeidet er politisk forankret i høringsuttalelser til regionale og nasjonale myndigheter, samt kommunens mobilitetstrategi der det står: «Arbeide for jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm med stasjon for regiontog på Bjørkelangen.»

En styringsgruppe med representanter fra politisk ledelse, selskapet Oslo-Stockholm under 3 timer AS, samt kommuneadministrasjonen har hatt som mål å koordinere arbeidet og bidra til økt samarbeid om felles mål. Arbeidet har i hovedsak dreiet seg om å synliggjøre behovet for og mulighetene som ligger i en ny jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm i kombinasjon med regiontog for strekningen Oslo – Lillestrøm – Bjørkelangen – Karlstad, og hvordan en slik jernbane kan bidra til grønn mobilitet og regional utvikling for området Oslo – Nedre Romerike – Karlstad.

Hele behandlingen i formannskapet kan du se her.

Veinavn

Formannskapet bestemte i august at en veistrekning i Aurskog
skal tildeles adressenavnet Myrmoveien. Beboere i området har bedt kommunen revurdere denne beslutningen. Beboerne mener det er mer naturlig å gi veistrekningen navn etter to boligeiendommer i området, og ønsker heller adressenavnet Solmoveien. Beboerne har vært i kontakt med historielaget som også mener dette alternative adressenavnet er et godt forslag. 

– Vi har hatt mange av disse, og vi har gjentakende ganger sagt at det er de som er nærmest som skal ha det siste ordet. Hvis vi skal følge linjen vi har hatt er det jo å lytte til innbyggerne. Det er fint å se at det er så mye engasjement og følelser for eget nærmiljø, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Det alternative veinavnforslaget ble oversendt Språkrådet for uttalelse. I sin uttalelse har Språkrådet ingen merknad til skrivemåten Solmoveien, men viser til at navnet er svært likt Kolmoveien som allerede eksisterer et annet sted i Aurskog-Høland. Dersom forleddet Solmo- skal benyttes, anbefales derfor et annet etterledd enn -veien.

Kommunedirektøren foreslo i sitt saksframlegg Solmokroken. Varaordfører Per-Steinar Slang mente kommunen bør lytte til innbyggerne, og gå for Solmoveien.

– Det er viktig at vi lytter til de lokale i saker som dette. Vi folkevalgte skal bidra til å få deres syn fram. Jeg ønsker å støtte innbyggerne i dette med Solmoveien, sier Slang. 

Solmokroken ble vedtatt mot to stemmer. Du kan se hele diskusjonen her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Representantskapsmøte i Romerike Krisesenter IKS
  • Forlengelse av forsøk med integrert krisesenter for kvinner og menn
  • Representantskapsmøte i Viken kontrollutvalgssekretariat

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste møte i kommunestyret er 29. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 06.11.2023