PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Tertialrapport, politivedtekter og medvirkning

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet tertialrapporten. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Hvordan har koronapandemien påvirket, og hva må justeres? Svaret får du her. På planen står også kommunens medvirkningsstrategi. Hvordan kan du som innbygger påvirke det som skjer i kommunen? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen mandag 18. oktober klokken 10.00. NB! Møtet starter med partssammensatt utvalg. Partssammensatt utvalg skal behandle overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Formannskapets møte starter umiddelbart etter partssammensatt utvalg, cirka klokken 11.00Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Hvilke områder må stramme inn, hvor foreslås det å brukes mer penger? Tertialrapporten bygger på budsjett for 2021, og økonomiplan 2021-2024. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

Dette er en rapport om kommunes drift og tjenesteområder for perioden mai til og med august. Den forteller om hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått, sier noe om utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter. I tillegg rapporteres det på økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

Driften i mai-august har som i første tertial vært preget av den pågående pandemien. Av den årsak er det rapportert om ekstra utgifter på til sammen 9,3 millioner kroner, og det forslåes at sektorene får dekket disse kostnadene. Kompensert for disse ekstra utgiftene viser prognosen for sektorene/stabene et totalt overforbruk på 2 millioner. kroner.

Sakspapirene finner du her. 

Nye politivedtekter

Formannskapet skal behandle forslag til nye politivedtekter for kommunen. Etter at gamle Aurskog-Høland og Rømskog kommune ble sammenslått til en felles kommune er det behov for å utarbeide politivedtekter for «nye» Aurskog-Høland kommune. I forslaget til ny politivedtekt er ordlyden i mange av de opprinnelige paragrafene i vedtekten justert og tilpasset til normal politivedtekten. Det er også tatt med to nye paragrafer i forslaget, og gjort noen endringer, som gjelder blant annet tigging, camping og el-sparkesykler. 

  • § 4 Tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet. Kommunedirektøren sier i sitt forslag at det er riktig å regulere adgangen til tigging i kommunen, og dette kun er tillatt dersom det er en forutgående melding til politiet om dette. Den andre nye paragrafen er:
  • § 5 Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
    I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. Kommunedirektøren mener det vil være riktig å regulere adgangen til kjøring, camping med videre i parker grøntarealer og friområder i tettbygd strøk. 
  • Det er også gjort en tilføyelse i § 11 Sport, lek. El-sparkesykler er tatt med i denne paragrafen som en av de aktivitetene politiet kan nedlegge forbud mot når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelig ro og orden.
    Kommunedirektøren har registrert at el-sparkesykler i noen situasjoner er en utfordring i enkelte byområder utenfor vår kommune. Det er imidlertid ikke registrert samme utfordringer i Aurskog-Høland, men det antas at det på sikt vil bli økt bruk av el-sparkesykler i kommunen, og det vil derfor være aktuelt for politiet å ha mulighet for å kunne regulere bruken av disse.

Hele forslaget kan du lese her.

Medvirkningsstrategi

På møteplanen står også medvirkninggstrategi for kommunen. Hvordan kan du som innbygger inkluderes mellom kommunevalgene?  Gode lokalsamfunn er skapes av fellesskapet. Denne medvirkningsstrategien bygger på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling. Verdiene tydeliggjør at kommunen skal jobbe sammen med innbyggerne, og at det skal være en prioritert arbeidsform.

Medvirkning er bra i seg selv, og medvirkning er nyttig. Det sikrer bedre kvalitet og relevans for brukerne på de tjenestene kommunen har og velger, og at løsningene i større grad imøtekommer de behov innbyggerne faktisk har.

Hele forslaget finner du her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle saker om forslag til utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen, hovedplan vann og avløp 2022-2033, klage over tillatelse til motorferdsel på islagt vann, og kompetanseplan familie og barnevern.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.10.2021