PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Utbygging på Bjørkelangen og omstilling i koronaens tid

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står utbygging på Bjørkelangen, bryggeanlegg på Setten, og omstilling i koronaens tid. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen mandag 8. februar klokken 10.00. Formannskapets møte starter etter Valgstyrets møte. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.

Bryggeanlegg Setten

Formannskapet skal behandle reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten Hyttepark. Området ligger på nordsiden av Kvetangen i Setten og vest for Setskog hyttepark. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker. I tilknytning til bryggeanlegget skal det ikke opparbeides teknisk infrastruktur slik som vann og avløpsanlegg. Det legges heller ikke opp til serviceanlegg for båter i tilknytning til bryggeanlegget. Eksisterende stier skal benyttes som adkomst til området.

Kommuneldirektøren mener at det vil være bra å få på plass et godt bryggeanlegg for båter tilknyttet Setten hyttepark.

– Ved å anlegge bryggeanlegget vil antall bøyer og antall båter som blir dratt opp på land bli redusert, noe som vil gjøre strandlinjen mere tilgjengelig både for den truede edelkrepsen og for øvrige dyr og mennesker, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Hele saken kan du lese her. 

Utbygging på Bjørkelangen

Politikerne skal i tillegg behandle sak om reguleringsplan for Bakkeveien 10 på Bjørkelangen. Arealet omfatter veiareal og tomt som i dag er bebygd med en enebolig. Eiendommen ligger i et eksisterende eneboligområde nordvest for Bjørkelangen videregående skole. Mot sør grenser eiendommen mot et friområde; Gjømmeråsen - den grønne åsen bak Bjørkelangen videregående. Eiendommen ønskes bebygd med fire tomannsboliger i tillegg til eksisterende enebolig, altså til sammen 9 boenheter.

Den første gangen saken ble behandlet var kommunedirektørens vurdering at en fortetting på aktuell eiendom med inntil 3 boligenheter burde være tilstrekkelig utnyttelse i dette tilfelle. Formannskapet gikk under behandlingen mot rådmannens innstilling, og fattet følgende vedtak: «Formannskapet tilrår igangsetting av omsøkte planarbeid. Det bes å se på Markveien som alternativ adkomstvei».

Naboene ønsker ikke at planforslaget blir vedtatt i sin nåværende form. De mener at utbyggingen har et altfor stort volum, sett i forhold til eksisterende bebyggelse. De mener at prosjektet må sees i sammenheng med de andre nye bolig-/institusjonsprosjekter som er oppført i Bakkeveien, som har økt trafikkmengden i området, med konsekvenser for gående og syklende.

Kommunedirektøren vil anbefale at planforslaget godkjennes slik det nå foreligger fra forslagsstiller, og tenker arealbrukskonflikter som dette er naturlig når det skal fortettes i et etablert boligområde. Kommunedirektøren vurderer ikke at foreslått utnyttelse av planområdet kan sies å medføre en belastning for naboer i nærområdet i en grad som tilsier at planforslaget bør avvises.

Hele saken, med uttalelser, planbeskrivelse, kart og reguleringsplan finner du her. 

Omstilling i koronaens tid

KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til dagsaktuelle temaer som er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål knyttet til kommunesektorens handlingsrom for omstilling og forebygging av ungt utenforskap. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS videre arbeid for kommunal sektor.

Innspillene fra Aurskog-Høland kommune kan du se her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 15. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. 

Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.02.2021