PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Utbygging, motorsportbane og Ukraina-situasjonen

Mandag var det formannskapsmøte, og der sto blant annet planer for Aurskog næringspark og Linnestad på sakslisten. Det ble diskusjon om motorsportbane på Rømskog, og politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen, og om arbeidet med flyktninger fra Ukraina i vår kommune. Du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Før møtet fikk formannskapet en presentasjon fra Husbanken. Presentasjonen finner du her: Dialogmøte 19.04.2022., Aurskog-Høland kommune_pptx.pdf

Aursmoen næringspark

Politikerne behandlet planforslag for Aursmoen næringspark, et område ved Finstadkrysset på Aurskog. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området med næringsvirksomhet. Planområdet utgjør bebygde næringseiendommer tilknyttet virksomheten til 07 Aurskog, samt en ubebygget eiendom bevokst med kratt og småtrær. 

– Det er veldig positivt at området som har ligget der så lenge nå blir tatt i bruk, og at det kommer en reguleringsplan på det. Samtidig må vi passe på at som det står i reguleringsbeskrivelsen at det ikke tillates detaljhandel eller sentrumsfunksjoner, at det ikke kommer en matbutikk eller noe lignende der, sånn at sentrumsfunksjoner blir liggende i et sentrum, sier Stein Lie (Ap).

De nye planene for næringstomta åpner for eksempelvis kontor, industri, lager og handel med plasskrevende varegrupper. Planforslaget vil legge til rette for gående og syklende langs fylkesveien langs hele planområdets lengde – inkludert krysning av fylkesveien – en gang- og sykkelvei som vil kunne forutsettes å forlenges helt sør til Klokkerveien når området sør skal utvikles.

– Det blir 33 dekar til med utvikling og arbeidsplasser, og det er positivt, sier Rune Jørgensen (Frp).

Hele behandlingen av saken kan du se her.

Nei til motorsportbane

Motorsportklubben Tørnby Motorsport ønsker å tilrettelegge for motorisert aktivitet og en sosial samlingsplan for motorsportinteresserte i kommunen gjennom etablering av en isbane på Nordre Sandtjenn. Ifølge søker ønsker de et mototorsporttilbud på islagt vann for å kunne ivareta et etterspurt tilbud som ellers kun kan dekkes gjennom arrangerte billøp. De søker derfor heller om dispensasjon til å drive en lukket bane alle innbyggere kan benytte seg av på fritida. Administrasjonen vurderer at søknaden ikke oppfyller lovens krav til å kunne få innvilget dispensasjon.

– Søker oppfyller ikke vilkårene om unntakstilfelle, tur- og fritidskjøring og forskriftens bestemmelser. Alle vilkårene må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon, søknaden må derfor avslås, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Søker påpeker at Nordre Sandtjenn ligger øst for Rømsjøen og ikke har  bebyggelse i umiddelbar nærhet utenom noen få hytter. Området rundt vannet er dekket av skog og åser, og det er ingen nærliggende turstier.

– Jeg skjønner at søknaden kanskje må avslås, men jeg synes det er kjedelig at vi må si nei til søknader som har gode intensjoner, og som bidrar til aktivitet og forlkehelse og livskvalitet, og grunneier er positiv, sier Eline Hestsveen (Sp).

Hun fikk støtte av Frps Rune Jørgensen.

– Det er jo ikke til sjenanse for noen der. For å vri det litt positivt bør man ta med i avslaget at søker oppfordres til å legge inn ønske i kommuneplanen når den er oppe til vurdering, sier Jørgensen.

Hele diskusjonen i formannskapet kan du se her.

Skøytetrasé på Setten

Setskog Idrettsforening søker om dispensasjon fra motorferdselloven til brøyting og opparbeiding av skøytetrasé og -bane på Setten. Setskog Idrettsforening har siden 2013 opparbeidet og tilrettelagt for skøytetrasé og skøytefestival på Setten. Ifølge søker er «hensikten med tilbudet er å legge til rette for naturlig fysisk aktivitet og skape gode sosiale møteplasser med naturen som arena».

– Skøytebane og -trase skal være et tilbud for allmennheten, både på fritid og konkurranser, og kan vurderes å inngå i motorferdsellovens§ 1 formål om å «fremme trivselen». Utførelsen av brøyting og opparbeiding av skøytebane og -trasé med ATV er for å tilrettelegge for vinteraktivitet og friluftsliv for allmennheten og derfor vurderes som å ikke inngå som tur- og fritidskjøring, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Politikerne var enige, og stemte for kommunedirektørens innstilling. 

Diskusjonen i formannskapet kan du se her.

Flyktninger fra Ukraina

Kommunestyret besteme i mars at Aurskog-Høland kommune skal ta imot 200 flyktninger fra Ukraina. Vedtaket er oversendt IMDi, men kommunen har ikke per i dag mottatt andmodning om bosetning. 

– Helsetjenester ved mottak er etablert på Bjørkelangen sykehjem. Psykososial beredskap er etablert i egen organisasjon. Oppvekst og utdanning gir tilbud til alle i skolealder om skolestart. Det er ikke ankommet noen i barnehagealder. Voksenopplæring og integrering organiserer og ivaretar bosetning av flyktningene, og Frivilligsentralen koordinerer frivillig innsats og innsamling av klær og utstyr, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Det er nå totalt 17 ukrainske flyktninger som er ankommet i kommunen.  

Hele orienteringen kan du se her. 

Koronapandemien

Det har vært få egenmeldte tilfeller av covid-19 gjennom påsken. Det er ikke meldt om smitte i kommunale helseinstitusjoner.

– Risikobildet er for første gang på lenge nede på scenario 1. Så det var den pandemien, kanskje. Vi får se om det dukker opp varianter eller mutasjoner, men inntil videre er det der vi er, sier kommunedirektøren. 

Hele orienteringen kan du se her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg saker om: 

  • Tilslutning - signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022
  • Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Hele møtet ser du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 9. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.04.2022