PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Festningsåsen, koronahåndtering og rosa busser

Mandag er det møte i formannskapet. Politikerne skal behandle sak om utbygging i Festningsåsen, og ta stilling til prosjekt om aldersvennlig transport. Hva mener kommunen om den nasjonale koronahåndteringen, og hva burde vært annerledes? Møtet blir sendt direkte, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 22. august. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Festningsåsen

Formannskapet skal blant annet behandle forslag til endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4 på Bjørkelangen. Det blir foreslått følgende endringer i reguleringsplanen:

 • Revidert bestemmelse for høyder i felt BKS, for å muliggjøre en type rekkehus som etterspørres i markedet, med underetasje og takterrasse.
 • Fjerning av krav til egen detaljreguleringsplan for felt BKS1, da dette etter forslagsstillers vurdering framstår som unødvendig, slik tomta framstår i dag.
 • Revidert rekkefølgekrav om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei over Lierelva og jordene til Bjørkelangen skole, for å muliggjøre en raskere utbygging av planområdet. Etter gjeldende reguleringsplan skal gang- og sykkelveien være ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse til
  bolig nummer 51. Det foreslås at dette tallet økes til 117, og at kravet etter dette kan løses med «midlertidige løsninger» vest for Lierelva fram til felt BKS 8-9 og BKS 11 skal bygges ut. Dersom foreslått endring i rekkefølgekravet skal godkjennes mener imidlertid kommunedirektøren at det må presiseres at: En midlertidig løsning for gående og syklende vest for elvekrysningen må utføres i en
  standard som muliggjør helårsdrift. En midlertidig løsning for gående og syklende vest for elvekrysningen må inneholde en løsning for krysning av Fv 115 Haldenveien som Viken fylkeskommune kan akseptere.
 • En justering av formålsgrensen og planområdet ved Lierelva, slik at brua over elva inkluderes i planområdet, planområdet stopper i dag i den østre elvekanten, og hjemler ikke gjennomføring av selve bru-tiltaket.

Sakspapirer, kart og skisser finner du her.

Koronahåndtering

Formannskapet skal i tillegg behandle kommunens høringssvar om myndihetenenes håndtering av koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår at Aurskog-Høland gir  følgende høringsuttalelse:

 • Aurskog-Høland kommune mener at koronapandemien har vist en alvorlig svikt i den overordnede beredskapen.
 • Pandemien har vist at kriser som innebærer håndtering over tid, vil kreve et minimum av kapasitet i kritiske funksjoner. Et viktig område er kommunelege-/smittevernlegefunksjonen.
 • Aurskog-Høland kommune finner det svært beklagelig at regjeringen i revidert budsjett ikke vil dekke kommunens kostnader i første halvår i 2022 og dermed bryter med tidligere praksis.
 • Aurskog-Høland kommune støtter kommisjonens anbefalte tiltak innenfor beredskap, styring og organisering samt redusere sårbarhet.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Rosa busser

Politikerne skal dessuten ta stilling til forslag om rosa busser i Aurskog-Høland. Rosa busser er et prosjekt for aldersvennlig transport. Tilbudet er for dem som har fylt 67 år, er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når de skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut. 

Ruter tester ut ulike former for transport for å planlegge framtidens kollektivtransport. Pilotprosjektet rosa busser har vært gjennomført i Nes kommune. Prosjektet er utformet på bakgrunn av data fra piloten «Aldersvennlig transport i Oslo». Piloten i Nes har gitt innsikt i fleksibel bestillingstransport i et spredtbygd strøk. Ifølge Ruter AS gir denne typen transport kundene et fleksibelt reisetilbud som imøtekommer deres behov, samtidig som grunnleggende transportbehov for personer som har
utfordringer med å benytte det ordinære kollektivtilbudet ivaretas.

– Kommunen må planlegge et slik prosjekt i samarbeid med Ruter AS. Kommunedirektøren foreslår at administrasjonen gjør en ny vurdering og avklaringer med Ruter AS før det fremmes et forslag om rosa busser i forbindelse med budsjettet for 2023, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her. 

Bidrag til TV-aksjonen

Formannskapet skal dessuten ta stilling til kommunens bidrag til årets TV-aksjon. Hvert år holder NRK en innsamlingsaksjon til veldedige formål. I år går pengene fra innsamlingsaksjonen til Leger Uten Grensers arbeid med å forebygge epidemier og behandle kjente, og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Kommunedirektørens innstilling er at 1. Aurskog-Høland kommune gir et bidrag på 60.000 kroner.

Politikernes behandling av saken kan du se direkte her. 

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

 • 1.gangsbehandling av planforslag for Vollahagen
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av bolig
 • Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - båtkjøring på Breisjøen
 • Søknad om riving av uthus i Stasjonsveien på Bjørkelangen i hensynssone bevaring

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.08.2022