PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live

I dag klokken 11 er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet Aursmoen næringspark, Kjelle-engene våtmark og skøytetrase på Setten. Diskusjonen ser du her. På planen står også rekruttering av fastleger, og lokale stedsnavn. Sjekk ut sakslisten, og se møtet live her!

Møtet går av stabelen tirsdag 19. april klokken 11.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Før møtet er det en presentasjon fra Husbanken. Presentasjonen finner du her: Dialogmøte 19.04.2022., Aurskog-Høland kommune_pptx.pdf

Aursmoen næringspark

Politikerne skal blant annet behandle et planforslag for Aursmoen næringspark, et området ved Finstadkrysset på Aurskog. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området med næringsvirksomhet. Planområdet utgjør bebygde næringseiendommer tilknyttet virksomheten til 07 Aurskog, samt en ubebygget eiendom bevokst med kratt og småtrær. 

Planforslaget vil legge til rette for gående og syklende langs fylkesveien langs hele planområdets lengde – inkludert krysning av fylkesveien – en gang- og sykkelvei som vil kunne forutsettes å forlenges helt sør til Klokkerveien når området sør skal utvikles.

Skøytetrasé på Setten

Setskog Idrettsforening søker om dispensasjon fra motorferdselloven til brøyting og opparbeiding av skøytetrasé og -bane på Setten. Setskog Idrettsforening har siden 2013 opparbeidet og tilrettelagt for skøytetrasé og skøytefestival på Setten. Ifølge søker er «hensikten med tilbudet er å legge til rette for naturlig fysisk aktivitet og skape gode sosiale møteplasser med naturen som arena».

– Skøytebane og -trase skal være et tilbud for allmennheten, både på fritid og konkurranser, og kan vurderes å inngå i motorferdsellovens§ 1 formål om å «fremme trivselen». Utførelsen av brøyting og opparbeiding av skøytebane og -trasé med ATV er for å tilrettelegge for vinteraktivitet og friluftsliv for allmennheten og derfor vurderes som å ikke inngå som tur- og fritidskjøring, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges. Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Rømungane, Rømungene eller Rømunga?

Kartverket har fattet vedtak om at stedsnavnet Rømungen i flertallsform skal skrives Rømungane. Grunneier har påklaget dette. Tidligere grunneier uttaler i sin klage at uttalen Rømungane er en helt fremmed uttale på Rømskog, og mener skrivemåten Rømungene eller Rømunga vil være mer riktig skrivemåte av stedsnavnet i flertallsform. Kommunen har anledning til å uttale seg til Kartverkets videre behandling av klagen, og politikerne skal i dag ta stilling til om kommunen skal uttale seg til klagesaken eller ikke. 

– Kommunen skal være glad for at grunneiere engasjerer seg i hvordan stedsnavn på sin eiendom sitt skal skrives, og har benyttet anledningen til å prøve Kartverkets navnevedtak med formell forvaltningsklage når man mener Kartverkets vedtak ikke er riktig, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren vurderer at kommunen i dette tilfelle bør gi sin tilslutning til grunneiers klage på vedtatt skrivemåte for flertallsformen Rømungane. Når denne skrivemåten bryter med den lokale uttaleformen på Rømskog bør en annen skrivemåte velges.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle saker om: 

  • Uttalelse til klagesak - vedtak om skrivemåte av stedsnavnet Rømungane på Rømskog
  • Tilslutning - signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022
  • Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 9. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.04.2022