PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Mer penger til ny skole, økonomi og park på Hemnes

Hvordan har pengene blitt brukt i årets første måneder, hvilke utfordringer ser vi, og hva forteller tallene oss? Onsdag gikk debatten i formannskapet, og du kan se den her. På planen sto også park på Hemnes, og ny barnehage og skole på Aursmoen. Er det satt av nok penger i budsjettet? Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 19. juni. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. Møtet ble filmet, og du kan se det sak for sak her:

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Året så langt

Hvordan har pengene blitt brukt i årets første måneder, hvilke utfordringer ser vi, og hva forteller tallene oss? Det er stor svikt i skatteinntektene, rentekostnadene er doblet, driftsnivået er for høyt, og det er behov for kutt i størrelsesorden +50 millioner kroner for å holde handlingsreglene i 2025, selv etter justering i inntektssystemet. Kommunedirektøren orienterte politikerne om tertialrapporten for føste delen av året, og du kan du se det her.

Rapporten viser hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

 • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
 • Overordnet status personal.
 • Kommunens tjenesteområder.  

Årsprognose for drift tilsier et merforbruk på 23,4 millioner kroner. Kommunedirektøren mener det er nødvendig å styrke driftsrammene med til sammen 16,8 millioner kroner til Helse og livsmestring og Oppvekst og utdanning, for å bringe balanse i sektorenes rammer. Anslagene for skatteinngang er usikre. Kommunens skatteinntekter i år har økt med noe over 2 prosent, målt mot skatteinngangen i fjor på dette tidspunktet. Skatteinngangen i 2023, tillagt en økning på 2 prosent er grunnlaget for å foreslå en reduksjon av skatteinntekter med 40,2 millioner kroner. 

Kommunedirektørens orientering, og politikernes tanker om saken kan du se her

Nye Aursmoen barnehage og skole

På planen sto også investeringsramme for nye Aursmoen barnehage og skole. Kostnadsestimatene etter gjennomført samspillsfase viste at foreslåtte prosjekt ville koste 1 015 millioner kroner. For å realisere prosjektet innenfor en investeringsramme på 849 millioner kroner anbefalte kommunedirektøren at prosjektet ikke skulle utløse opsjon på svømmehall, redusere arealer ved å ta ut funksjoner til voksenopplæring og ressursavdeling, og i tillegg redusere standarden på uteområdet. Kommunestyret vedtok at prosjektet skulle gjennomføres inkludert svømmebasseng, og eksklusive ressursavdeling og voksenopplæringen, innenfor en total kostnadsramme på 900 millioner kroner. 

– Store byggeprosjekter vil innebære en del usikkerhet, og det vil alltid dukke opp forhold som ikke har kunnet vurderes eller tas høyde for i prosjektering av prosjektene. Risikoavsetninger i store byggeprosjekter vil normalt settes til minimum 10 - 15 prosent av totalkostnad for prosjektet. I dette prosjektet ble risikoavsetningene trukket ned på under 2 prosent av prosjektets totalkostnad, skriver kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

I forbindelse med riving av gamle bygg, krav fra Viken fylkeskommune knyttet til kummer og belysning ved fylkesveien og endringer i behov for løsninger i byggene, har prosjektet fått påløpte kostnader som ikke ble tatt inn i kostnadsestimatene. Totalt utgjør de ikke budsjetterte kostnadene per mai 2024 cirka 23,2 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler at det gis en tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner til prosjektet. 

– Det er snakk om mye penger, det er det ikke tvil om. Vi var med på å prøve å redusere kostnaden, og det man gjorde var vel å sette ned denne risikoavsetningen. Det er enkle penger å kutte. Det er vel en grunn til at man i slike store prosjekter setter av 10 til 20 prosent, sier Line C. Grefslie (H).

En tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner til prosjektet vil gi prosjektet en total usikkerhetsramme på 10 prosent av totalbudsjettet for prosjektet, det vil si cirka 90 millioner kroner totalt.

– Dette er et veldig stort prosjekt for kommunen, kanskje en av de største, og det har est litt over tid. Jeg vil oppfordre til fremtidige prosjekter at vi setter risikoen der den bør være reelt, og ivaretar det på en god måte i fremtidige prosjekter, sier Per Steinar Slang (Sp).

Han fikk støtte av ordfører Roger Evjen. 

– Dette er et prosjekt vi kan lære mye av, tror jeg. Vi har allerede hatt en runde på tidligfasen i forhold til å involvere politikken der, og så må vi lære å ikke lukke øynene, men sette av det beløpet vi faktisk trenger, sier ordfører Roger Evjen (Ap).

Dersom det vedtas å gi prosjektet en økt investeringsramme forventes dette å gi prosjektet rom for å sluttføre prosjektet uten ytterligere bevilgninger. Prosjektet skal fortsatt ha stram kostnadsstyring og vil ikke benytte hele rammen hvis det ikke er strengt nødvendig.

– Dette er det største prosjektet kommunen har gjennomført, og kanskje kommer til å gjennomføre, både i forhold til omfang og økonomi. Det er både barnehage, skole, svømmehall og hall. Det er på ingen måte sånn at vi ber om midler til prosjektet det ikke er behov for, det er dokumentert godt her. Det er en økonomistyring som er veldig stram, sier konstituert kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen.

Du kan se hele debatten her.

Park på Hemnes

Politikerne skal dessuten behandle sak om oppgradering av parkområde på Hemnes. I gjeldende arealplan er området avsatt til park. Dagens bruk er park uten vesentlige tilpasninger, det er i utgangspunktet en stor grønn flate. Lokalbefolkning, pårørende til beboere på sykehjemmet og bokollektivet har etterlyst oppgradering av parken i lang tid. Spesielt er det etterlyst internveier for fremkommelighet både for mennesker med nedsatt funksjonsevne og øvrige brukere. 

– Oppgradering av parken har vært etterspurt i mange år. Med en rekke leilighetsbygg i direkte tilknytning til parken vil det være et godt tilskudd til området, og gjøre det attraktivt både med tanke på innbyggerne generelt og på våre brukere i sykehjemmet, bokollektivet og omsorgsboligene spesielt, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren mener prosjektet særlig ivaretar målsetningen om å «skape en moderne, fremtidsrettet og attraktiv kommune.» Videre er prosjektet helt i tråd med satsningsområdene «et begeistret fellesskap» og «levende og vitale tettsteder med et mangfoldig næringsliv».

Hva politikerne mente om saken kan du se her

planskisse.png

Planskisse: Etter befaring, registrering og analyse av området er det en form som utpeker seg. Formen på parken er ganske oval i dag, dette er tatt med videre i utformingen av parken.  

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene: 

 • Tilskudd fra miljø- og klimafondet 2024
 • Valg av meddommere 2025-2028
 • Vedtaksoppfølging 2. halvår 2023
 • Endring av politisk møtekalender høsten 2024
 • Fritak fra politiske verv
 • Fastsettelse av lokale forskrifter etter ny opplæringslov
 • Søknad fra Norsk nukleær dekommisjonering om konsesjon for atomanlegg KLDRA Himdalen
 • Veinavn i boligområdet Butjernkollen 2 på Setskog
 • Adkomstløsning Bliksrudåsen boligfelt
 • Gang- og sykkelvei fra Lierelva til Bjørkelangen skole

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 26. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Sist endret: 24.06.2024