PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet:

Onsdag var det formannskapsmøte. På sakslisten sto samarbeidsavtale med Ahus, Jobberiet, Aurskog-Høland utbyggingsselskap, og parkering. Hvor mange parkeringsplasser bør hver boenhet ha? Formannskapet fikk dessuten en orientering om økonomi og skatteinngang. Møtet ble filmet. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 29. mai. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Samarbeidsavtale med Ahus

Politikerne behandlet samarbeidsavtale med Akershus universitetssykehus (Ahus). Aurskog-Høland kommune og Ahus er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å inngå samarbeidsavtale. Sykehuset og kommunene i Ahus sitt opptaksområde er organisert i Helsefellesskapet Ahus og kommunene.

Avtalen skal sikre bærekraftige, gode og sammenhengende helsetjenester til befolkningen, sikre en tydelig oppgave- og ansvarsfordeling mellom samhandlingspartnerne, angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og beskrive formelle møteplasser mellom samhandlingspartnerne. Kommunedirektøren legger i denne saken fram forslag til revidert overordnet samarbeidsavtale med Ahus. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av alle kommunene som er en del av Helsefellesskapet Ahus og kommunene. 

Hva politikerne mener om saken kan du se her.

Parkering

Formannskapet skal behandle søknad om dispensasjon fra parkeringskravet fastsatt i reguleringsplan for felt i Festningsåsen 4. Reguleringsplanen fastsetter at det skal være 1,5 parkeringsplasser per bolig. Det søkes om dispensasjon for redusering av kravet til parkering til 1 parkeringsplass for leiligheter inntil 50 m2 BRA. Leiligheter med areal større eller lik 50 m2 skal fremdeles ha krav til 1,5 parkeringsplasser.

Det er skissert et prosjekt med to lavblokker med til sammen cirka 60 leiligheter. Det er lagt opp til en stor andel små leiligheter, og ifølge søker vil gjeldende krav til parkering gi et større antall parkeringsplasser enn det med stor sannsynlighet vil være behov for. En innvilgelse av dispensasjonen innebærer at parkeringskravet reduseres til 74 plasser, noe som i realiteten sikrer en parkeringsplass til hver boenhet, og i tillegg 14 plasser.

Søker viser i søknaden til at prosjektet består av flere små og arealeffektive leiligheter, og at utbygger anser det som sikkert at mange av kjøperne til disse boligene er unge mennesker, som er mer opptatt av bærekraft enn eldre generasjoner. Trender viser også at kjøpere ikke ønsker å ha mer enn en bil per husstand, og at det i flere prosjekter til dels er vanskelig å selge ekstra garasjeplasser. Det vises også til at ny gang- og sykkelvei fra Festningsåsen 4 frem til Bjørkelangen skole vil stimulere til økt brukt av gange og sykkel, noe som vil gjøre det mindre påkrevet å disponere egen bil, med tilhørende parkeringsplass. Mindre parkeringsplasser vil også tilrettelegge for alternative transportmidler, samt større fleksibilitet for å opparbeide grønne arealer på terreng.  

Etter en samlet vurdering, vurderer kommunedirektøren at en innvilgelse av dispensasjon i denne saken ikke i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak parkeringskravet fastsatt i reguleringsplanen, og at fordelene er klart større enn ulempene. 

Hva politikerne mener om saken kan du se her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene: 

  • Representantskapsmøte i Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning region 2 - 06.06.2024
  • Representantskapsmøte i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 6.juni 2024
  • Ordinær generalforsamling Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 12.06.2024
  • Generalforsamling Jobberiet AS 13.06.2024
  • Generalforsamling i Haldenvassdragets kanalselskap 17.6.2024
  • Høring - Nye statlige planretningslinjer areal og mobilitet
  • Høring - forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi
  • Høring - Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 26. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.05.2024