PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Folkehelse, omsorgsboliger og tertialrapport

Mandag er det møte i formannskapet. Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har koronaen preget starten på dette året, og hvilke justeringer foreslås for månedene som kommer? Politikerne skal i tillegg ta stilling til kjøp av tomt til omsorgsboliger på Hemnes, og hvordan står det til med folkehelse i kommunen? Møtet blir streamet, og du kan se det live her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 13. juni. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10.00. Møtet starter med  Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

– Driften er i stor grad preget av konsekvensene av koronapandemien. Koronapandemien har gitt høyt sykefravær og stor arbeidsbelastning for de som har vært på jobb i første tertial, sier kommunedirektøren Inger Hegna i saksfremlegget.

Utgifter som har oppstått grunnet håndtering av koronapandemien i Aurskog-Høland er rapportert å utgjøre 17, 7 millioner kroner. Dette er hovedsakelig utgifter knyttet til ekstra lønnskostnader ved økt sykefravær, fravær grunnet karantene og bruk av vikarer. De forslåtte økningene av sektorenes rammer på til sammen 28,9 millioner kroner oppveies av høyere inntekter slik at den opprinnelige budsjetterte balansen forventes opprettholdt. For alle sektorene meldes det om usikkerhet knyttet til de totale strømkostnadene for 2022.

– Budsjettene ble utarbeidet på et tidspunkt hvor forventningen til prisutviklingen var en annen enn det realitetene har vist. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere forbruket, og dette arbeidet fortsetter, sier Hegna.

Kommunen har en strømavtale som i mindre grad fluktuerer med de varierende prisene, og kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at et eventuelt forslag til budsjettmessig endringer på dette området avventes til 2. tertial. 

Hva politikerne mener om saken kan du se her.'

Tomt til omsorgsboliger

Politikerne skal i tillegg behandle sak om kjøp av tomt på Hemnes. I november/desember 2021 ble det igangsatt en omregulering med tanke på etablering av omsorgsboliger/boliger på Hemnes på Sykehjemsveien 2, som er kommunens eiendom. Tomta er uten bygninger og benyttes i dag som parkeringsplass for ansatte ved sykehjemmet, bokollektivet, pendlere m.fl.
Da eiendom nord/øst for tomta, Sykehjemsveien 4, også er regulert til sentrumsformål, ble også denne innlemmet i planområdet. 

Detaljreguleringen er godt i gang og antas være gjennomført høsten 2022. Mulighetsstudien viser at det maksimalt kan bygges 18 omsorgsboliger på Sykehjemsveien 2. Innspill og merknader taler for at det er hensiktsmessig å erverve Sykehjemsveien 4. Fotavtrykket på bygget kan dermed i skissefasen gjøres større, samt redusere bygningens høyde. 

Sakspapirer, kart og skisser finner du her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

  • Planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033
  • Atkomstløsning til Bliksrudåsen boligområde
  • Endring av veinavn som følge av avgjørelser i navnesaker
  • Reguleringsplan for Aurheim

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.06.2022