PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Årsrapport

Mandag var det formannskap. På sakslisten sto årsrapporten for 2021. Den gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket koronasituasjonen vår kommune, og hvordan taklet vi det? Politikerne fikk høre om kommunens klimasatsing, dreiningsprosjektet Leve selvstendig og godt hele livet, og arbeidet med nye Aursmoen barnehage og skole. Se hele møtet her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Året som gikk

Politikerne fikk en orientering om årsrapporten for 2021. Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

– 2021 er det andre driftsåret i ny kommune, og det andre pandemi-året. Den nye organiseringen fra 1. januar 2020 har fått virke, og hele målhierarkiet er etterlevd og har satt seg godt i organisasjonen. Det ble besluttet å gjennomføre en rekke strategiske prosjekter, og flere av disse har levert gode effekter og resultater. En vellykket kommunesammenslåingsprosess, der målet har vært å bygge en ny kommune sammen, er viktig for å etablere en ny kultur, og sikre gode driftsresultatet, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Koronapandemien har i stor grad også preget året 2021. Pandemien har ført til uforutsigbarhet for ansatte og innbyggere, men også til mye ny læring og erfaringer.

– Håpet er at det er siste gang vi hadde behov for å rapportere på pandemien i særilg omfang. Så vet vi at starten av 2022 også var preget av pandemi, men at det tar mindre tid og energi og oppmerksomhet fra oss i kommunen. Vi har vaksinert innbyggere, og vi har høy vaksinasjonsgrad hos dem som er blitt tilbudt vaksine. Pandemien gjortde at fjoråret var ganske krevende, men vi har levert gode tjenester slik vi har kartlagt det. Vi har ingen ekstra klager eller tilsyn, så vi mener vi har klart å levere det vi skal i en veldig uforutsigbar hverdag, sier Hegna. 

Viktige hendelser i 2021
 • Kommunen har også gjennom hele 2021 vært preget av koronasituasjonen og følgene av pandemien for ansatte og innbyggere.
 • Gjennomføringsprosenten i videregående skole for elever fra vår kommune er på cirka 77 prosent, noe som ligger under snittet i Viken.
 • Resultatene på de nasjonale prøvene i grunnskolen er også lavere enn forventet, og de viser store forskjeller mellom jenter og gutters læringsresultat.
 • Ny barnevernsreform ble iverksatt fra 1. januar. Det har over tid vært jobbet i henhold til intensjonene i reformen, med mål om at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
 • Dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» fortsetter å levere resultater og konkrete forbedringstiltak, for eksempel digital nattevåk, reduksjon av matsvinn og servering av mer klimavennlig mat, gode pasientforløp og klinisk observasjonskompetanse.
 • Frivilligsentralen har 450 registrerte frivillige, og det formidles oppdrag og aktiviteter som besøks-, spise- og turvenner, følgetjeneste, hjelp til praktiske oppgaver, språk- og kulturverter og trimgrupper.
 • Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har stilt opp og bidratt i koronarelaterte aktiviteter, som vakter på vaksinasjonssenteret, og besøksverter på sykehjemmene. 
 • Arbeidet med å bedre folkehelsen krever innsats fra alle gode krefter, og handlingsplanen for folkehelsearbeid er revidert og videreført. 
 • Home-Start-arbeidet er i gang, og det er ansatt en koordinator som kurser frivillige familiekontakter, og kobler dem til familier som trenger hjelp og støtte i hjemmet.
 • Podkasten «Former felles framtid» ble etablert før sommeren, og har produsert 13 episoder i tett samarbeid med andre sektorer, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, noe som har gitt høye nedlastnings- og lyttertall.
 • Det er registret et økende antall henvendelser om grunnforhold og kvikkleire. Dette krever utredninger og kartlegginger for å avdekke fareforholdene, og er ressurs- og kostnadskrevende.
 • Prisstigningen i bygge- og anleggsbransjen har vært eksepsjonell, og det gir svært usikre prognoser i våre større prosjekter.

Kommunedirektøren orienterte blant annet om kommunens klimasatsing, dreiningsprosjektet Leve selvstendig og godt hele livet, og arbeidet med nye Aursmoen barnehage og skole. 

Hele orienteringen kan du se her. 

Rømungane, Rømungene eller Rømunga?

Kartverket har fattet vedtak om at stedsnavnet Rømungen i flertallsform skal skrives Rømungane. Grunneier har påklaget dette. Tidligere grunneier uttaler i sin klage at uttalen Rømungane er en helt fremmed uttale på Rømskog, og mener skrivemåten Rømungene eller Rømunga vil være mer riktig skrivemåte av stedsnavnet i flertallsform. Kommunen har anledning til å uttale seg til Kartverkets videre behandling av klagen, og politikerne tok i formannskapet stilling til om kommunen skal uttale seg til klagesaken eller ikke. 

– Kommunen skal være glad for at grunneiere engasjerer seg i hvordan stedsnavn på sin eiendom sitt skal skrives, og har benyttet anledningen til å prøve Kartverkets navnevedtak med formell forvaltningsklage når man mener Kartverkets vedtak ikke er riktig, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren vurderer at kommunen i dette tilfelle bør gi sin tilslutning til grunneiers klage på vedtatt skrivemåte for flertallsformen Rømungane. Når denne skrivemåten bryter med den lokale uttaleformen på Rømskog bør en annen skrivemåte velges.

– Jeg er enig med både klager og kommunedirektør. Vi sier ikke bilane og ungane på Rømskog, vi sier unga. Jeg støtter at her skal det være Østre og Vestre Rømungen, og Rømunga i flertall, sier Turid Dahle Nilsen. 

Hva tenker du om forslaget? Diskusjonen i formannskapet kan du se her

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg saker om: 

 • Kompensasjon for ekstraordinære energikostnader
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen, for bygging av bolig og garasje
 • Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet - oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig

Hele møtet ser du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 9. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Sist endret: 09.05.2022