PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et godt årsresultat for kommunen

Aurskog-Høland kommune sitt foreløpige regnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 69 millioner kroner. Det er vesentlig bedre enn forventet, og 40 millioner bedre enn budsjett. – Dette er et resultat preget av enkeltposter og ekstraordinære forhold. Året 2020 ble et spesielt år, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Resultatet viser at driftsoppgavene gjennomføres innenfor vedtatte rammer. Det gode resultatet gir oss handlingsrom og muligheter i årene fremover.

– Dette er penger som gjør at vi blant annet ikke trenger å låne like mye når vi skal i gang med byggingen av ny skole på Aursmoen og omsorgsboliger flere steder i kommunen. Vi vil også kunne sette av en del av overskuddet til innovasjon, sier Hegna.

Det er flere forhold som gjør at driftsresultatet ble bedre enn budsjettert.

– Koronapandemien har gitt oss økt økonomisk tilskudd fra staten, men den har også påvirket lønnsveksten og utgifter til pensjon. Pandemien har også ført til mindre forbruk i flere sektorer. I tillegg har vi hatt svært lave reise- og strømutgifter dette året, sier Hegna.

Koronatilskudd

Koronaen førte til nedstengning og et voldsomt fall i aktivitetsnivået. Norge hadde en stor økning i arbeidsledigheten i mars og april. 

– Fallet i aktivitetsnivået ble motvirket av at styringsrenten ble satt ned til 0, og det ble satt i gang ulike stimuleringstiltak. Kutt i kommunesektoren var lite ønskelig. Sektoren ble derfor lovet full korona-kompensasjon, og det ble tilført midler for ekstraordinært vedlikehold og investeringer som kunne gi litt ekstra drahjelp til økonomien, sier økonomisjef John-Ivar Udnesseter. 

Det var likevel vanskelig å få full innsikt i hvordan staten ville kompensere for lavere skatteinntekter og reelle kostnader i pandemien.

– Pandemien har gjort at året har vært preget av mye usikkerhet, også økonomisk. Vi har hele tiden forsøkt å ligge på et nøkternt nivå, for å ikke måtte spare neste år, og siden vi ikke før på sommeren visste hvor mye penger vi faktisk ble kompensert for, sier Hegna.

Pandemien har ført til at mange av kommunens ansatte er satt til andre oppgaver eller jobbet med smitteverntiltak. Det har igjen bidratt til mindre ressurser og kapasitet til drift og utvikling.

– Korona har også ført til lavere utgifter til lønnsoppgjøret og der igjennom pensjonskostnader. Det har vært en vanskelig balanse, ettersom vi ikke visste hvordan vi ble kompensert og at deler av det endelige lønnsoppgjøret ikke var klart før i januar i år. Administrative ressurser er også redusert med lavere reiseutgifter og kursaktivitet, sier Hegna.

Ny kommune

Driften i 2019 var på et nøkternt nivå, og inngangen til 2020 var økonomisk god, men skulle ned på et lavere nivå for å forberede kommunen på lavere inntekt i 2021. 2020 var Aurskog-Høland kommunes første driftsår etter kommunesammenslåingen. En ny organisering ble iverksatt samtidig med en rekke strategiske prosjekter.

– Det er spennende for en kommunedirektør å se om det dukker opp noe som vi ikke hadde kontroll på inn 2020. Sannsynligheten for det var stor. En ny kommune skal i vater og det første året blir et viktig justeringsår, sier Hegna.

En vellykket kommunesammenslåingsprosess er også en viktig del av det gode driftsresultatet.

– Vi fikk drøyt 22 millioner kroner i kommunereformstøtte. Dette er en engangsinntekt i 2020 som utløses første året etter kommunesammenslåing, men som ikke kommer i 2021, sier Hegna.

Et riktigere bilde

Aurskog-Høland kommunes økonomi, har hatt en positiv utvikling de siste årene. Netto driftsresultat har de siste fire årene vært i gjennomsnitt 3,0 prosent. Dette er bedre enn gjeldende handlingsregel som sier at netto driftsresultat over tid skal være 2,0–2,5 prosent.

– Sett i relasjon til handlingsregelen er netto driftsresultat for 2020 på 5,0 prosent, vesentlig bedre enn forventet, men det er et resultat preget av ekstraordinære forhold, sier Udnesseter.

– Dersom man trekker fra netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond og kommunereformstøtte, får vi et korrigert netto driftsresultat på 39 millioner kroner, eller 2,9 prosent. Dette gir et riktigere bilde av driftsnivået og hvordan vi har driftet i 2020, sier Udnesseter.

For Aurskog-Høland kommune er de økonomiske utsiktene tilnærmet de samme som ble beskrevet i Økonomiplanen 2021-2024, men koronaviruset vil kunne gi uforutsette resultateffekter – spesielt i 2021.

Aurskog-Høland kommune har en solid økonomi ved inngangen til 2021 og dermed en god evne på kort sikt til å møte uforutsette økonomiske problemer.  

Sist endret: 15.03.2021