PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Omsorgsboliger og tertialrapport

Mandag var det møte i formannskapet. Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har koronaen preget starten på dette året, og hvilke justeringer foreslås for månedene som kommer? Du kan se debatten her. Politikerne skal i tillegg ta stilling til kjøp av tomt til omsorgsboliger på Hemnes. Trenger man ekstra plass, og bør man legge opp til to eller fire etasjer? Møtet ble streamet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 13. juni. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 1. halvår 2022. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Du kan høre kommunedirektørens gjennomgang her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

– Driften er i stor grad preget av konsekvensene av koronapandemien. Koronapandemien har gitt høyt sykefravær og stor arbeidsbelastning for de som har vært på jobb i første tertial, sier kommunedirektøren Inger Hegna i saksfremlegget.

Utgifter som har oppstått grunnet håndtering av koronapandemien i Aurskog-Høland er rapportert å utgjøre 17,7 millioner kroner. Dette er hovedsakelig utgifter knyttet til ekstra lønnskostnader ved økt sykefravær, fravær grunnet karantene og bruk av vikarer. De forslåtte økningene av sektorenes rammer på til sammen 28,9 millioner kroner oppveies av høyere inntekter slik at den opprinnelige budsjetterte balansen forventes opprettholdt. For alle sektorene meldes det om usikkerhet knyttet til de totale strømkostnadene for 2022.

– Budsjettene ble utarbeidet på et tidspunkt hvor forventningen til prisutviklingen var en annen enn det realitetene har vist. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere forbruket, og dette arbeidet fortsetter, sier Hegna.

Kommunen har en strømavtale som i mindre grad fluktuerer med de varierende prisene, og kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at et eventuelt forslag til budsjettmessig endringer på dette området avventes til 2. tertial. 

Hva politikerne mener om saken kan du se her.'

Tomt til omsorgsboliger

Politikerne behandle i tillegg sak om kjøp av tomt på Hemnes. I november/desember 2021 ble det igangsatt en omregulering med tanke på etablering av omsorgsboliger/boliger på Hemnes på Sykehjemsveien 2, som er kommunens eiendom. Tomta er uten bygninger og benyttes i dag som parkeringsplass for ansatte ved sykehjemmet, bokollektivet, og pendlere.
Da eiendom nord/øst for tomta, Sykehjemsveien 4, også er regulert til sentrumsformål, ble også denne innlemmet i planområdet. 

Detaljreguleringen er godt i gang, og antas være gjennomført høsten 2022. Mulighetsstudien viser at det maksimalt kan bygges 18 omsorgsboliger på Sykehjemsveien 2. Innspill og merknader taler for at det er hensiktsmessig å erverve Sykehjemsveien 4. Fotavtrykket på bygget kan dermed i skissefasen gjøres større, samt redusere bygningens høyde. 

Arnfinn Wennemo (KrF) støttet kjøpet:

– Vi trenger mer plass der. En blokk på fire etasjer blir veldig høy og rar der den ligger, så vi må dette ned i høyde. Vi trenger mer plass og mer handlingsrom, så jeg går inn for dette, sier Wennemo.

Randi Ransberg (Ap) mente det måtte gjøres mer forarbeid før man kjøper tomten. 

– Er det ikke fornuftlig å få skissert hvordan dette vil se ut i praksis med to etasjer og tre etasjer. Jeg tenker det er fornuftig å kjøpe en tomt før vi vet mer. Vi må tørre å bruke tid nok, sånn at dette blir bra, sier Ransberg.

Sakspapirer, kart og skisser finner du her.

Formannskapet gikk inn for å kjøpe tomten. Nå skal saken opp til behandling i kommunestyret. Hele debatten kan du se her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet følgende saker: 

  • Planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033
  • Atkomstløsning til Bliksrudåsen boligområde
  • Endring av veinavn som følge av avgjørelser i navnesaker
  • Reguleringsplan for Aurheim

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.06.2022