PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klimahandlingsplan for de to neste årene – vi tar ansvar!

Aurskog-Høland kommune vil i løpet av de neste to årene gjennomføre flere konkrete klimatiltak. Disse er konkret knytta til arealplanlegging, eiendomsforvaltning og næringsutvikling, samt overordna planlegging, mobilitetsstrategi, økosystemforvaltning og karbonbinding samt støtteordning for miljø- og klimatiltak. I tillegg er innkjøp og håndtering av mat viktig å gjøre på bærekraftig måte.

Bakgrunnen for disse tiltakene finner du i Klimakur 2030 og kommunens egen klimaplan

I tillegg til konkrete klimatiltak, er det i klimahandlingsplanen presisert flere retningslinjer. Dette dreier seg om kunnskapsformidling og utdanning av oppvoksende generasjoner, og kunnskapsbygging og -formidling og samarbeid med lag, foreninger, frivillige og næringsliv. For eksempel oppfølging av miljøoppfølgingsplan ved prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter, fagsamlinger for næringslivet, prosjekter sammen med næringslivet, sikre kompetanse, og så videre.

Overordnede klimamål for Aurskog-Høland kommune er å tilrettelegge for et lavutslippssamfunn innen 2050, og redusere klimagassutslippene fra kommunal virksomhet med minimum 40 % innen 2030. Kommunens klimaplan legger føringer for klimaarbeidet. Klimaarbeidet består av både å kutte utslipp av klimagasser og tilpasse seg et endret klima.

Legge til rette for fornybar energi

Aurskog-Høland kommunes hovedansvar er å legge til rette for overgangen fra bruk av fossil energi til fornybar energi, slik som solenergi og bioenergi, samt ta vare på og restaurere natur og arealer som naturlig binder CO2. En kommune skal gjøre egen virksomhet bærekraftig, samt for å legge til rette for og å motivere næringsliv og innbyggere til det samme gjennom arealplanlegging, næringsutvikling, anskaffelser, eiendomsforvaltning, utdanning og kunnskapsformidling.

For å sikre gode nok kommunale tjenester har Aurskog-Høland kommune vedtatt å etablere og følge opp eget miljøstyringssystem. I miljøstyringssystemet er det retningslinjer og instrukser som beskriver hvordan kommunen gjennomfører klimaarbeidet, samt å utføre de vedtatte klimatiltakene. Rapportering om hvordan og at kommunen følger opp er også en del av miljøstyringssystemet. Klimaplanen til kommunen gjelder for perioden 2018 – 2030, mens klimahandlingsplanen går over to og to år. Den nylig vedtatte klimahandlingsplanen for 2021-2022 kan leses her.

Vite hva slags energikilder vi bruker

Samfunnet Aurskog-Høland har de største klimagassutslippene knyttet til kjøretøy (tunge og lette), samt såkalt mobil forbrenning (som i hovedsak dreier seg om forbruk av avgiftsfri diesel her i vår kommune, inkl. fra landbruket). Innen landbruket er det også relativt sett store utslipp, og da spesielt knytta til gjødselhåndtering og jordbearbeiding. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet har følgende offisielle statistikk for de direkte klimagassutslippene i Aurskog-Høland:

klima2.jpg

Det er viktig å være klar over at de indirekte klimagassutslippene er de største, dette er (enkelt sagt) de klimagassutslippene som vi er ansvarlige for men som ikke skjer innenfor kommunegrensene. Tiltak vi gjør for å redusere de direkte klimagassutslippene har påvirkning på de indirekte utslippene også. Det arbeides på overordna nivå for å få gode statistikker over indirekte klimafotavtrykk, på ulike nivåer.

Inntil dette finnes, forholder vi Aurskog-Høland komme oss til det vi har kontroll på og oversikt over i offisiell statistikk. Det er vårt forbruk av fossil energi som er årsak til de klimagassutslipp som har skapt og skaper de klimaendringene vi må håndtere og leve med. Å vite hva slags energikilder vi bruker og hva vi bruker dem til er viktig. En energibalanse viser dette, og er et utgangspunkt for å vurdere og iverksette tiltak. Viken fylkeskommune har samlet og framstilt følgende energibalanse for Aurskog-Høland:

           klimaplan3.png

Med utgangspunkt i at Aurskog-Høland kommune skal bli et lavutslippssamfunn, og det vi vet om energibalansen og klimagassutslippene, er det relativt klart at vi i vår kommune må sette fokus på overgang til fornybar energi innen sektorene veitrafikk, avgiftsfri diesel og landbruk.

Forfatter: Ole-Christian Østreng

Sist endret: 03.06.2021