PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpent møte om barnehage- og skolebruksplan

Torsdag 17. mars presenteres forslaget til barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031 i kommunestyresalen klokka 17.30-18.30. Da vil man få en kort og enkel presentasjon av planen og de ulike alternativene som skisseres. Det vil også være mulig å komme med spørsmål. Du kan også følge møtet live på ahk.no.

– Endring i barnehage- og skolestruktur har stor betydning for våre innbyggere. Kommunen ønsker at folk gjør seg kjent med planen og kommer med innspill. Vi ønsker bred en involvering og at folk kommer med innspill nå som planen er lagt ut til høring, sier Laila Durrani, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune. 

Behovet for barnehage- og skolebruksplan kommer på grunn av befolkningsutvikling, mangelfulle fasiliteter, nødvendig reduksjon driftskostnader og et grunnlag for politisk behandling av framtidig barnehage- og skolestruktur. Kommunestyret bestemte at det skulle lages en barnehage- og skolebruksplan i desember 2020. Kommunen har ikke en barnehage- og skolebruksplan fra før.  

Kort oppsummering av planen 

Planen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske tilbud i nye eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. Den skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn.  

Det må tas hensyn til avstander og skolenes og barnehagenes betydning for lokalsamfunnene i kommunen.  Planen skal sikre en økonomisk og faglig forsvarlig drift. Det er tatt utgangspunkt i befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på barnehage- og skolelokaler, og pedagogiske hensyn.  

Alternativ 0: Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag. Alternativet er å oppruste dagens anlegg slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift. 

Alternativ 1: Innebærer at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen. Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.  

Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta. Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole. På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.  

Alternativ 2: Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg. For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Hele utkastet til planen finner du her: Aurskog-Høland kommune - Politisk agenda - Møter - Formannskapet (14.03.2022) (opengov.cloudapp.net)

Agenda Kaupang:Utredning av skole- og barnehagestruktur.Agenda Kaupang endelig rapport 09.06.21.pdf

Videre saksgang

Utkastet til barnehage- og skolebehovsplan ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 9. mars og i formannskapet 14. mars. Nå legges planen ut på høring frem til 20/5-2022.

Høringer har som formål å belyse en sak, slik at beslutninger fattes på best mulig grunnlag. Åpne høringer inviterer alle brukere, ansatte, lag- og organisasjoner, så vel som privatpersoner til å svare på eller kommentere en sak i forkant av videre behandling.

Uttalelser om barnehage- og skolebruksplan merkes med 22/00803 og kan gis på følgende måter:

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 17.03.2022