PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

To barn som krysser veien ved en skole.

Alle skal komme seg trygt hjem hver dag

Nå er det laget en egen strategi som inneholder tiltak for at alle innbyggere, ansatte og besøkende i Aurskog-Høland kommune skal komme seg trygt hjem hver dag. 13. februar vedtok kommunestyret Mobilitetsstrategi 2022-2026.

Mobilitetsstrategien er en overordnet strategi som skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen mobilitet, klima/miljø og planlegging. Den inneholder organisatoriske, holdningsskapende, tilretteleggende og fysiske strategier og tiltak for å bedre bevegelsesfriheten for mennesker, varer og tjenester i et langsiktig perspektiv. Mobilitetsstrategien erstatter kommunedelplan for trafikksikkerhet og legger til et bredere samferdselsperspektiv.

Overordnede føringer

Mobilitetsstrategien bygger på nasjonale og regionale føringer som FNs bærekraftsmål, Nasjonal Transportplan (NTP). Oslopakke 3 og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I tillegg kommer kommunale føringer som kommunens visjon, mål og satsingsområder samt eksisterende kommuneplan.  

To av hovedgrepene nasjonale myndigheter forventer at kommunene følger opp er vridningen til grønn mobilitet der transportveksten skal løses gjennom kollektiv- og aktiv transport og visjonen om null drepte og hardt skadde i veitrafikken.  

Hva innebærer Mobilitetsstrategien?

Hovedmålet for Aurskog-Høland kommune er at alle innbyggere, ansatte og besøkende skal komme seg trygt hjem hver dag. I tillegg skal Aurskog-Høland være en levende og tilgjengelig kommune der det er enkelt å reise miljøvennlig. For å oppnå dette, er strategien delt inn i tre tema – hverdagsreisen, transport av varer og tjenester samt infrastruktur. Hvert tema har mål, ambisjoner som skal nås innen 2030 samt tiltak.

Å sørge for nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål som handel, barnehage, skole, helsetilbud og turområder i kommunens tettsteder vil gi redusert transportbehov og mindre behov for å bruke personbil. For å oppnå dette, må kommunen tilrettelegge for bruk av gange og sykkel samt bidra til et bedret kollektivtilbud internt og inn/ut av kommunen. Tiltak som vil bidra til dette er forbygge hindringer og tilrettelegge slik at alle trafikantgrupper enkelt kan bevege seg rundt, etablere trafikksikre soner rundt barnehager og skoler, etablere trygge sykkelparkeringer og dempe biltrafikken i boligområder.

Strategien slår fast at miljø, folkehelse, helhetlig infrastruktur, universell utforming og trafikksikkerhet skal ligge til grunn for planleggingen. I dette ligger å optimalisere og utnytte eksisterende infrastruktur bedre bl.a. ved framkommelighets- og transportreduserende tiltak, vektlegge gode krysningspunkter for alle trafikantgrupper, forsterke midt- og kantoppmerking og bredere veiskulder for å forbygge møteulykker samt planlegge et sammenhengende gan-/sykkel-/turveinett.

Du kan lese Mobilitetsstrategien her: Mobilitetsstrategi 2022-2026 UU.pdf

Forfatter: Else Marie Stuenæs

Sist endret: 09.03.2023