PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lover og forskrifter

Her finner du en oversikt over lover og forskrifter som gir oss rett til å samle inn personopplysninger.

Arkivloven
 • §6 Arkivansvaret: Offentlige organer plikter å ha arkiv, trygg tilgang både for samtid og ettertid. 
 • § 9 omhandler kassasjon m. m. Bare i spesielle tilfelle skal ting kasseres /slettes.

Forskrift om offentlige arkiv

 • §§ 2-6 – 2-10: Journal og elektroniske arkivsystem.
 • § 3-20: Bevaringspåbud, en del materiale skal alltid bevares.
Barnevernsloven
 • § 6-4: Hente inn opplysninger.
 • § 7-4: Dokumentinnsyn
Opplæringsloven
 • § 2-3. Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen: Departementet gir forskrifter om dokumentasjon m. m.
 • § 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett: Diverse råd og utvalg har rett til å få rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen.
Forskrift til opplæringsloven
 • §§ 2-1 – 2-4: Rapportering og evaluering av opplæringsvirksomheten.
 • § 3-1: Rett til vurdering og dokumentasjon
 • §§ 3-38 - 3-41: Dokumentasjon og rett til dokumentasjon.
 • §§ 4-31 – 4-33a: Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringen.
Barnehageloven
 • §§ 7, 8 og 9: Eier av barnehagens ansvar, kommunens ansvar og fylkesmannens ansvar. Innebærer behov for en del dokumentasjon.
Bokføringsloven
 • § 13: Oppbevaring av regnskapsmateriale i fem år eller tre år og seks måneder.
 • § 2 i forskrift og årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner peker tilbake på bokføringsloven og bokføringsforskriften angående dokumentasjon og oppbevaring.
Bokføringsforskriften
 • § 7-3: En del av dokumentasjonen i forbindelse med bokføring skal oppbevares i 10 år.
Kommuneloven
 • § 4: Aktiv informasjon og innsyn i forvaltningen. Også andre paragrafer i denne loven omhandler regler rundt innsyn i dokumenter for folkevalgte, statlig tilsyn, kontrollutvalget, revisjon osv.
Sosialtjenesteloven
 • § 43: Hente inn opplysninger.
Eiendomsskatteloven
 • § 15: Føring av eiendomsskatteliste.
Gebyr vann og avløp
 • Omtales i lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for kommunen. Sier ikke noe konkret m innsamling av personopplysninger.
 • Kommunen sender ut faktura, og for å kunne gjøre dette må noen personopplysninger behandles.
Matrikkeloven
 • § 5: Matrikkelendringer og innholdet.
Helsepersonelloven
 • Kapittel 8 §§ 39-47: Dokumentasjonsplikt (plikt til å føre journal, innsyn, retting, sletting, tilgang m. m.)
Helseregisterloven
 • Kapittel 2 §§ 6-16: Tillatelse til å behandle helseopplysninger og etablere helseregister.
Pasientjournalloven
 • § 6: Rett til å behandle helseopplysninger for å kunne gi helsehjelp, administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring.
Pasient- og brukerrettighetsloven
 • § 2-5: Rett til individuell plan
 • Kapittel 3: Rett til medvirkning og informasjon
 • Kapittel 5: Rett til journalinnsyn
 • Kapittel 7: Klage
Helse- og omsorgstjenesteloven
 • § 5-10: Journal- og informasjonssystem 
 • § 9-10: Plikt til å føre journal (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)
Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (ehelse.no / Helsedirektoratet)
 • Detaljerte krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften, pasientjournalloven og helseregisterloven.
 • Etterleving av norm bidrar til virksomhetens internkontrollsystem.
Skattebetalingsloven
 • § 5-13c: Inneholder pålegg om oppbevaring av regnskapsmatriale i mer enn fem år.
Folkeregisterloven
 • Kapittel III og spesielt §§ 13-14a omhandler bruk av opplysninger fra registeret.
eForvaltningsforskriften
 • Omhandler blant annet elektronisk kommunikasjon med - og i forvaltninga.
Forvaltningsloven
 • §§ 13 og 13 c: Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter undergitt taushetsplikt. Taushetsplikt bortfaller etter 60 år viss ikke andre regler har andre føringer.
Offentlighetsloven
 • § 3: Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og lignende register. En del unntak fra innsynsretten i kapittel 3.
 • § 10: Plikt til å føre journal.
 • § 13: Opplysninger som er underlagte taushetsplikt er unntatt fra innsyn.
Offentlighetsforskriften
 • Omhandler regler rundt innsyn og tilgjengeliggjøring av informasjon på Internett.

Sist endret: 22.12.2019