PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Miljøinformasjon

Alle har en rett til å få den miljøinformasjonen som finnes.I enkelte tilfeller er det kommunen som kan gi denne informasjonen.

Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som kan påvirke miljøet eller helsa, men også informasjon i forhold til klær og andre produkter og tjenester du kjøper.

Det ytre miljøet inkluderer kulturminner og kulturmiljø.

Miljøinformasjon kan være
  • tiltak som er i gang
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger 
Hvordan søker du?

Du kan fremme krav om miljøinformasjon skriftlig eller muntlig. Du må ikke dokumentere et spesielt behov for å ha krav på informasjon.

Kravet må være formulert slik at det er mulig å identifisere hva det gjelder.

Hensynet til andre samfunnsinteresser (for eksempel forretningshemmeligheter) kan medføre at du får avslag.

Du har imidlertid alltid krav på informasjon om:

  • helseskadelig forurensning 
  • forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet
  • forholdsregler for å hindre slike skader
  • ulovlig inngrep eller skader på miljøet

Send kravet til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

E-post: postmottak@ahk.no

Hva skjer når du har søkt?

Du skal få svar snarest mulig og senest innen 15 virkedager etter at kravet er mottatt.

Hvis dette ikke er mulig fordi forholdet er komplisert og/eller informasjonen som etterspørres er for omfattende, skal du innen samme frist få beskjed om når du kan vente svar, og da senest innen to måneder.

Dersom kommunen ikke er rette vedkommende til å gi riktig informasjon, blir du selvsagt henvist videre. 

Du kan klage

Hvis du får avslag på kravet om informasjon, kan du klage innen tre uker etter at du mottok avslaget.

Får du ikke svar innen to måneder, kan du også klage.

Er du usikker på hvorfor du har fått avslag, kan du kreve en nærmere begrunnelse av de vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Dette må meldes innen tre uker etter at du fikk avslaget. Svar skal du ha innen ti dager.

Hvis du har bedt om en nærmere begrunnelse for avslaget, stopper klagefristen til du har fått begrunnelsen.

Klagen sendes til det organet som har gitt avslaget. Deretter videresendes klagen til nærmeste overordnede organ hvis organet selv ikke tar klagen til følge.

For kommunens del er dette Fylkesmannen.

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt kommunens Servicekontor:

E-post: postmottak@ahk.no eller tlf.: 63 85 25 00 og spør etter planavdelingen.

Sist endret: 21.01.2020