PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokale retningslinjer og nasjonalt lovverk

Motorferdsel til i utmark og på vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Motorferdsel i utmark og på vassdrag har både nasjonale og lokale regler. Du finner mer om disse her

Nasjonale regler
Alle som bruker helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøskuter, ATV, traktor, bil, motorbåt, vannscooter, motorsykkel eller el-sykkel i utmark og på vassdrag, må kjenne til reglene og følge dem. 

Når det gjelder motorbåt, er det begrensninger. Det er kun tillatt å bruke motorbåt (inkl. elmotor) på farbare vassdrag og innsjøer større enn 2 km2, forutsatt at grunneier tillater det. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Etter ny vurdering fra Statsforvalteren i Oslo og Viken må også idrettslag, turlag, kommuner, hjelpekorps, turistbedrifter eller andre som ønsker å brøyte skøyetrasé på islagt vann søke om dispensasjon til dette.

Man må også følge kravene til aktsomhet og ikke høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer gitt i Forskrift om fartsgrenser på sjøen

Du kan lese mer om motorferdsel-regulering i utmark her

Lokale regler

Det gjelder noen spesifikke fartsbegrensninger i Aurskog-Høland. Disse er bestemt i Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Aurskog-Høland kommune, Viken. Les om reglene i nedtrekksmenyene nedenfor.

Generelle regler

All motorferdsel som etter motorferdselloven ikke er tillatt, må det søkes om dispensasjon til å utøve.

All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå i samtykke med grunneier. Søker plikter selv å skaffe grunneiers tillatelse.

All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå på en hensynsfull, aktsom og skånsom måte uten skade på natur, dyreliv, klima, personer, eiendom, friluftsliv eller at ferdselen er til unødvendig sjenanse for andre.

All motorferdsel skal vektlegge sikkerhet, begrensning av støy, skadefri ferdsel og aktsomhet. e. Ved behandling av søknader kan tidligere oppførsel til søker vektlegges ved vurdering av ny søknad.

Motorferdsel i utmark

Ved motorferdsel på utmark skal, skal det hovedsakelig benyttes motorkjøretøy med elektrisk motor.

Ved søknad om motorferdsel på islagt vann skal ivaretakelse av støynivå og støyforurensing for omgivelsene hensyntas i søknad og behandling av søknad.

Etter utført motorferdsel på barmark skal tiltakshaver utbedre eventuelle skader og tilbakeføre området til sin opprinnelige stand. Dette gjelder ikke utmarksnæring eller annen næring nevnt i nasjonal lov eller forskrift.

Motorferdsel på vassdrag, ferskvanns- og sjøområder

 All motorferdsel på vassdrag, ferskvanns- og sjøområder større enn 2 km​2 et tillatt med følgende begrensninger;

a.            I viker, øyer og områder nærme land tilknyttet hytter og fritidsboliger, badeplasser, friluftsliv og rekreasjon, herunder padlere, roer, seilere, svømmere eller lignende er det 5 knops (= 9,3 km/t) fartsgrense.

b.            Ut til 100 meter fra land eller øy, er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 5 knop (= 9,3 km/t).

c.            Ved ferdsel med vannscooter eller lignende fartøyer er det ikke tiltatt å kjøre fortere enn 5 knop ut til 200 meter fra land eller øy. Med lignende fartøy menes vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller lignende.

I praksis vil det si at man skal ferdes langsomt, forårsake så lite bølger og støy som mulig på alle elver og i mindre sund. På små og mindre vann under 2 km2 er det ikke tillatt med motorbåt (inkl. elmotor) uten dispensasjon.

Ved motorferdsel på vassdrag og sjøområder skal det hovedsakelig benyttes motorkjøretøy med elektrisk motor.

Landing med fly på innsjøene i Aurskog-Høland kan foretas etter søknad.

Spesielt for Vortungen

Det tillates ferdsel med motorfartøy på Vortungen ved bruk av motorisert kjøretøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt.

Samme fartsbegrensninger som ved vassdrag større enn 2 km​2 gjelder også for Vortungen.  

Hyttebrukere (hytte- og grunneiere, disponenter, leietakere, lånere, turister, med mer) i Vortungen skal fortrinnsvis bruke elektrisk motor, men kan dersom det ikke er vei til hytta, benytte båt med forbrennings- eller hybridmotor for transport til og fra hytta.  

Tillatelsen til ferdsel på Vortungen begrunnes i behovet for nødvendig transport til og fra hytter og annen aktivitet i tilknytting til hyttebrukerne (hytte- og grunneiere, disponenter, leietakere, lånere, turister, med mer).

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel kontakt

Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 07.06.2023