PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunalt tilskudd

Med kultur- og fritidsvirksomhet menes aktiviteter som fremmer kulturelle, sosiale og fysiske verdier.

Fellesnemnd for kommunesammenslåing vedtok i sak 63/19 nye regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål. Punkt 3 er endret midlertidig etter vedtak i sak 86/20 i Kommunestyret 07.09.20.

Last ned og les "Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål":

 

Kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger

Hvem kan søke

Lag og foreninger kan søke om kommunalt støtte til drift. Årsberetning, årsregnskap og aktivitetskalender/årskalender må følge søknaden.

Hvordan søker du

Søknaden leveres gjennom digitalt skjema og krever innlogging via ID-porten.

Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

Søknadsskjema for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål: 

Søknadsportalen

Søknadsfrist

Søknaden må være levert innen 1. april.

 

Arrangements- og prosjektstøtte

Hvem kan søke

Organisasjoner/grupper/freelancere og lignende som gjennomfører arrangement og prosjekt som er åpne for publikum, kan søke om tilskudd til deler av honorar, leie av lokaler og utstyr.

Det kan gis tilskudd med inntil to tredejedel av kostnadene.

Hvordan søker du

Søknaden leveres gjennom digitalt skjema og krever innlogging via ID-porten.

Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

Søk om støtte til ditt arrangement eller prosjekt:

Søknadsportalen

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Søknad må sendes minimum fire uker før gjennomføring.

 

Tilskudd til lekeplasser

Hvem kan søke

Velforening og borettslag med eget styre og årsmøte kan søke på tilskudd til opprettelse av ny lekeplass eller rehabilitering av en eksisterende lekeplass.

Det gis tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad. Tilgjengelige midler og antall søkere påvirker tilskuddet.

Hvordan søker du

Søk om støtte her:

Søknadsportalen

Søknadsfrist

Søknadsfristen er innen 1. mai.

 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvem kan søke

Organisasjoner og sammenslutninger kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  • Ordinære anlegg (1/3 av godkjent kostnad) Anlegg for organisert idrett.
  • Nærmiljøanlegg (1/2 av godkjent kostnad inntil kr 300.000,-). Utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet tilknyttet bo- eller oppholdsområde.

I forbindelse med søknad om spillemidler vil kommunen gjøre en særskilt vurdering på hvert anlegg i forhold til kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober.

Ved innsendelse av søknad, spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med kommunens idrettskonsulent Eirik Hoel.

 

Vedlikeholdsfond for idrettslag

Hvem kan søke

Idrettslag i Aurskog-Høland kommune, tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), kan søke om tilskudd fra vedlikeholdsfond for idrettslag.

Tilskudd fra vedlikeholdsfond til idrettslag kan gis til omfattende vedlikeholdsarbeid (utover løpende drift) knyttet til idrettslagets anlegg og utstyr.

Vedlikeholdet gjøres for å opprettholde anlegget og utstyret i samme standard tilsvarende som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt.

Arbeidet utføres som regel 1-2 ganger i året.

Tilskuddet dekker opp til 70 % av søkers utgifter til kjøpte varer og tjenester for vedlikeholdsarbeidet.

Se søknadskriteriene for mer informasjon: 

Hvordan søker du

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristene i 2021 er 1. mai og 1. september. Søknad sendes før gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet og vedlikeholdsarbeidet må utføres samme år.

 

Kompensasjon av kommunale avgifter

Hvem kan søke

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om kompensasjon av kommunale avgifter.

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra lag og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkortning.

Hvordan søker du

Det søkes på bakgrunn av faktiske kostnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

 

Opplæringsstøtte

Hvem kan søke

Organisasjoner som oppfyller kriteriene under punkt 2.1 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål kan søke.

Formålet med opplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke inn under denne posten. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis med inntil 50 % av reiseutgifter og deltakeravgift.

Hvordan søker du

Sammen med søknad vedlegges kursprogram, deltakerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for reiseutgifter. Kursene skal være gjennomført i perioden mellom 1. november året før og 1. november i søknadsåret.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Sist endret: 01.06.2021