PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, gir gode levekår og utjevner sosiale helseforskjeller.

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og jobbe for god folkehelse (Folkehelseloven, 2012).

Ulike faktorer påvirker en person sine helse og livskvalitet, og det er derfor viktig at folkehelsearbeidet skjer i et tverrfaglig samarbeid.

Folkehelsemodell-med-logo-for-web-720x553px.png

Har du behov for hjelp eller noen å snakke med? 

Vi har i en lengere periode vært under en koronasituasjon, som på ulike måter har påvirket personer sin hverdag. I tillegg er vi nå i en situasjon hvor flere får det trangt økonomisk, da inflasjonen er økende. 

Mange synes det er en vanskelig tid, og de som har det tøft fra før vil kanskje få det enda vanskeligere.

Da er det viktig å vite at det er hjelp å få om du trenger noen å snakke med. Du kan finne mer informasjon om ulike hjelpetjenester her:

Telefon- og Chattetjenester

 

 

Folkehelsearbeid i Aurskog-Høland kommune

Kommunen arbeider strukturert etter folkehelseloven og skal arbeide systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert med folkehelse.

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt og det er viktig med god samhandling på tvers av ulike sektorer og virksomheter, inkludert samarbeid med eksterne aktører.

Kommunen sin rolle innen folkehelsearbeidet kan skisseres slik:

  • skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
  • skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse
  • skal fremme befolkningens folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting
  • skal bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negative innvirkning på helsen
  • skal gjennomføre tiltak med bakgrunn i oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen
Kommunedelplan for folkehelsearbeid

Etter kommunesammenslåing har kommunen to gjeldende planer for folkehelsearbeid. 

Kommunal planstrategi 2020-2024 ble vedtatt den 7. september 2020. Her er det forankret at det skal utarbeides ny kommunedelplan for folkehelse, og arbeidet startet i 2022. 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

Planprogrammet (vedtatt av kommunestyret 20.06.2022) skisserer hvordan vi har tenkt å jobbe med å utarbeide ny kommunedelplan for folkehelsearbeid. Noen små endringer i tidsplanen kan skje. Du kan trykke på bilde nedenfor for å lese planprogrammet:

 

Det er utarbeidet en revidert handlingsplan for folkehelsearbeid 2020-2022, som er gjeldende frem til ny kommunedelplan for folkehelsearbeid foreligger. Denne finner du ved å klikke på bilde nedenfor:

handlingsplan for folkehelsearbeid 2020-2022_revidert.png

Se de gjeldene folkehelseplanene her:

Kommunedelplan for folkehelse 2017-2021 Aurskog-Høland kommune:

Plan for folkehelse og frivillighet 2018-2021 Rømskog kommune:

Mangfold, inkludering og likestilling

I Aurskog- Høland kommune ønsker vi at alle innbyggerne skal føle seg trygge og inkludert i ett fellesskap. 

Kommunens kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2035, ble vedtatt av kommunestyret 21.11.2022. 

Kommunedelplanen er ett verktøy i arbeidet for et manfoldig, likestilt og inkluderende samfunn, og i arbeidet med forebygging av utenforskap, diskriminering og ekstremisme. 

Du kan lese dokumentet ved å trykke på bilde nedenfor:

Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet - Folkehelsearbeid

Etter 2020 har Helsedirektoratet åpnet for at flere kan abbonere på nyhetsbrev om folkehelsearbeid nasjonalt. Trykk her, så kan du registrere deg for å motta informasjonen direkte på epost.

Aktuelle rapporter og informasjonsmateriell:

Folkehelseprofil 2022 for Aurskog- Høland kommune:

bilde_folkehelseprofil 2022.png

Folkehelseprofil 2021 for Aurskog-Høland kommune:

folkehelseprofil 2021.png

Folkehelseprofil og oppvekstprofil 

Ungdata-undersøkelsen på nett

Folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Folkehelseloven

Tilbudet Aktiv på dagtid

Det er i et samarbeid med flere aktører, opprettet et flott tilbud som heter Aktiv på dagtid

Dette er et aktivitets- tilbud til de som trenger å komme i gang med fysisk aktivitet, som har muligheten til å gjøre dette på dagtid, og flere av aktørene tilbyr redusert pris innenfor tilbudet gitt i Aktiv på dagtid.  

Fysisk aktivitet er viktig for god helse og livskvalitet, og bidrar til å forebygge livsstilssykdommer. Flere av aktivitets- tilbudene passer også for deg som trenger rehabilitering etter skade eller sykdom. 

Vi vil komme med informasjon i starten av 2023, for oppstart av frisklivssentralen i Aurskog-Høland. På frisklivssentralen vil du kunne få hjelp til en helsefremmende endring av livsstilsvaner som kosthold, fysisk aktivitet og røyk-/snusslutt. Om du får tilbud fra frisklivsentralen og hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, så vil noen av aktivitene her kunne være aktuelle for deg. 

Du kan se brosjyren for Aktiv på dagtid, ved å trykke på bilde nedenfor:

Forside brosjyre aktiv på dagtid 2023.png

Ønsker du å gå i selvhjelpsgruppe?

Hvem er selvhjelp for:

Selvhjelp er for alle - uansett rolle og livssituasjon.

Livet er ikke alltid like lett. De fleste av oss møter på mange utfordringer og problemer. Noen problemer trenger vi hjelp/støtte til å håndtere. Du trenger ikke å ha en diagnose eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du ønsker å gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre.

Hva gjør en selvhjelpsgruppe:

I selvhjelpsgruppa kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og ved å lytte til hverandre.

Det kan hjelpe din situasjon å ha noen andre å snakke med, og det kan hjelpe å ikke føle seg alene i sin situasjon. 

Dette er ikke en helsetjeneste med for eksempel terapaut/psykolog til stede. Selvhjelpsgruppe er et tilbud om å delta i en gruppe med andre som også ønsker noen å snakke med, for å jobbe med selv å kunne håndtere bedre det som er vanskelig. 

Du kan lese mer om selvhjelpsgruppe her.

Taushetsplikt:

Det forventes at deltakerne er enige om en viss "taushetsplikt" mellom deltakerne i gruppen, selv om det ikke er noen juridisk taushetsplikt mellom deltakerne.

"Det som sies i gruppen og hvem som deltar i gruppen, det snakkes det ikke om utenfor gruppen til andre". 

Hvordan melder jeg interesse for selvhjelpsgruppe:

Du kan melde din interesse for å gå i selvhjelpsgruppe her.

Det startes nye grupper om det er nok personer som melder interesse (minimum 5 deltakere). Gruppen får hjelp til å starte opp, men skal møtes på egenhånd etter dette.

Informasjonen du gir når du melder interesse for en gruppe, vil bli oppbevart trygt av behandler i Aurskog-Høland kommune. Navn og telefonnummer vil kunne deles med den personen som skal starte gruppen. Kommunen har noen egne "igangsettere" for selvhjelpsgrupper.

Ønsker du å lese mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper:

Du kan lese mer om selvhjelpsgrupper hos Selvhjelp Norge, ved å trykke her.

Hva kan du selv gjøre for å bedre din egen helse

Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge eller fremme din egen helse.

Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse samt myndighet og innflytelse over eget liv. Dette vil bety at du selv har mulighet til å påvirke gjennom helsefremmende valg innenfor de områdene du som individ har kontroll på.

Se informasjon om noen utvalgte områder nedenfor:

 
Kosthold og ernæring

Sunn og variert mat er viktig for helse og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet kan et riktig kosthold også redusere risikoen for utvikling av en rekke livsstilssykdommer. Les mer her.
I forhold til risiko for vektøkning og forekomst av overvekt er balansen mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet avgjørende.

Fysisk aktivitet

Du kan selv oppsøke muligheter for å holde deg i fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen.

Voksne bør være fysisk aktive minst 150 minutter med moderat intensivitet hver uke og aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.

Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag (moderat eller høy intensitet).

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet kan du lese mer og få tips.


Søvn


Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen og dårlig og/eller lite søvn kan påvirke din helse og livskvalitet. Her finner du mer informasjon om søvn og helse.


Psykisk helse


Psykisk helse handler om hvordan vi har det. Noen opplever psykiske plager og vi kan rammes i ulike faser av livet. Vi snakker her ikke om psykiske lidelser som er utenfor individets kontroll.

Her finner du artikler om ulike forhold som kan påvirke den psykiske helsen vår og tips om hvordan du kan forebygge.


Tannhelse


Det er viktig med gode rutiner for tannpuss for å unngå problemer med tenner som kan påvirke din helsetilstand.

Her finner du mer informasjon om tannhelse.


Seksuell helse


Blant personlige ressurser som påvirker vår helse og livskvalitet, er vår seksualitet og vårt forhold til denne. Seksualvaner som antall partnere og kondombruk i kombinasjon med testaktivitet, behandlingsetterlevelse og smitteoppsporing har betydning for forebygging av seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet og abort.

Her finner du noen artikler angående seksuell helse.


Rusmidler


Begrens eller unngå bruk av alkohol, tobakk og et overforbruk av vanedannende legemidler samt unngå bruk av prestasjonsfremmende dopingmidler og narkotiske stoffer.

Bruk av rusmidler og narkotiske stoffer vil kunne gi både umiddelbare og langsiktige helsemessige og sosiale skader (Eksempel på sosiale skader: tap av arbeid og inntekt, vold, ødelagte relasjoner til familie og venner og ekskludering fra sosiale arenaer).

Les mer om rusmidler og avhengighet her


Klima, helse og miljø


Passiv røyking eller fukt/mugg i huset kan bidra til dårlig inneklima og påvirke helsen din. Her kan du lese mer om inneklima.

 

 

Kontaktinformasjon:

Folkehelsekoordinator:

Anne Mette Brustuen

Telefon: 47 78 15 74

E-post: annemette.brustuen@ahk.no

 

 

Sist endret: 20.03.2023