PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbud til barn, unge og familier

Kommunen vil bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud til barn og familier som trenger noe ekstra i en krevende periode.

Psykisk helse barn og unge

Dette er et tilbud innenfor psykisk helse til gravide, barn og unge mellom 0-18 år og deres familier. Vi tilbyr samtaler med barn og ungdom, foreldreveiledning og familiesamtaler. Vi har også utekontakter som jobber oppsøkende blant barn og ungdom. 

Etter samtykke samarbeider temaet med familien og andre som kjenner barnet. Det lages avtale om videre samarbeid ut i fra brukers og evt. familiens behov. Ved behov henviser vi videre til spesialisthelsetjenesten (BUP, AHUS eller andre) i samarbeid med lege.

Kontakt: Tlf.: 63 85 26 92 eller 63 85 25 00.

Spør etter psykisk helse barn og unge

Mer om tilbudet 

Familieoppfølgingsplan

En plan til hjelp i familier det er behov for tverrfaglig samhandling og koordinering av tiltak. 

Noen familier trenger oppfølging på en måte som gjør det nødvendig å samordne samarbeidet rundt familien.

Familieoppfølgingsplanen er et verktøy for å koordinere tiltak fra flere tjenester og for flere medlemmer i familien.  Planen kan tas i bruk selv om ingen i familien har rett til individuell plan (IP).

En tenker at bruk av oppfølgingsplanen kan føre til varige endringer i familien. Tilbudene kommunen gir innenfor foreldreveiledning, nettverksmøter, samtalegrupper for barn og deres foresatte o.a. kan koordineres inn i planen.

Familieoppfølgingsplanen brukes i enkelte tjenester i kommunen. 

Foreldreveiledning

Både barne- og ungdomsteamet, PPT, barnevernet og tjenester i helsesektoren tilbyr veiledning til foresatte og andre som har ansvar for barn. 

Kommunen tilbyr også kurs til grupper av foreldre der du kan få gode råd, dele erfaringer og bli mer bevisst på dine egne og barnets handlinger, valg og reaksjoner.

Foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv. Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle er derfor viktig. Ved å styrke samspillet mellom foreldre og barn kan en forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Kommunen tilbyr forskjellige kursrekker. Klikk deg inn på lenkene under for mer informasjon og påmelding.

COS-kurs / Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting)

COS-kurs (foreldreveiledningskurs) høsten 2021

 • Kurs 1 - For småbarnsforeldre (1-6 år)

Oppstart: mandag 20. september

Tid: 8 mandager fra kl. 17.30-19.30

Sted: Haneborg skole

 • Kurs 2 

Vi håper å kunne starte et kurs til senere i høst. Tid og sted blir annonsert her.

Lenke til påmelding 

Se en liten filmsnutt om COS-kursene. Ca 6 min.

FolkOm

Se invitasjon: 

International Child Develop Program (ICDP)

International Child Develop Program (ICDP) ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program og et gruppetilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år. Målsettingen er at den enkelte mor og far skal finne tryggheten og bekreftelsen på at man er en god forelder ved at man blir mer bevisst på hva en gjør som er bra for barnet sitt. 

Kommunen har ingen planlagte ICDP-kurs i 2021. 

Last ned informasjon

Fortsatt foreldre (etter samlivsbrudd)

Fortsatt forelder passer for deg som ønsker:

faglige innspill og støtte til å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner – til beste for barna. 

Å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte

Å legge samlivsbrudd bak deg, og se framover i livet

Et kurs består av temaøkter som går over 5 uker:

 • Bruddprosessen
 • Kommunikasjon, konflikt og samspill
 • Å se barnas livssituasjon
 • Foreldresamarbeid
 • Veien videre


Ved nok interesse vil det arrangeres kurs.

Kontakt:

Marianne Børke

Tverrfaglig koordinator i sektor oppvekst og utdanning
E-post: marianne.borke@ahk.no

 

Helsestasjon Pluss

Helsestasjonen og jordmortjenesten samarbeider rundt alle som benytter jordmortjenesten i kommunen. For å kunne gi et best mulig tilbud, har kommunen opprettet et tverrfaglig team som kan tilby oppfølging til familier med sammensatte behov.

Det kan være familier hvor en eller begge foreldre har psykiske vansker/lidelser eller annen langvarig sykdom, rusproblemer eller der det er bekymring for vold i familien.

Teamet som utgjør Helsestasjon Pluss er:

 • Jordmor
 • Helsesykepleier
 • Familieveileder
 • Familie og barnevern
 • Psykisk helse

Saker meldes inn til teamet som møtes minimum en gang pr. måned.

Henvisningsskjema

En søker i størst mulig grad å ta opp saker der det foreligger samtykke til tverrfaglig samarbeid og at de foresatte deltar i møtet. Unntaksvis kan det være aktuelt med anonyme drøftinger.

Hjelpetelefoner

Er du bekymret for et barn eller bare trenger noen å snakke med som voksen. Her finner du en oversikt over ulike nasjonale hjelpetelefoner.

Home-Start familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier 2-4 timer i uka. Ideen bak Home-Start er at familien får en likeverdig person som kan være en god støttespiller, samtalepartner, avlaste praktisk og styrke foreldrene. 

HSF er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Behovene hos familiene varierer, og familiene som får hjelp fra HSF har minst ett barn under skolepliktig alder. De frivillige har selv foreldreerfaring eller annen erfaring med barn.

Kurs for nye frivillige starter 3. november 2021!

Vil du bli frivillig eller ønsker du en familiekontakt, kontakt koordinator Lene Hoff Holmedahl 

Telefon: 45 72 35 95 e-post: lene.hoff.holmedahl@ahk.no

Mer om tilbudet

Mer om Home-Start Familiekontakten

Nettverksmøter

Kommunen kan hjelpe deg med å invitere ditt nettverk til et møte der dere sammen kan finne fram til gode tiltak på noe som oppleves vanskelig og utfordrende for deg eller din familie.

Et nettverksmøte er et møte der du og ditt nettverk møtes for å snakke om noe som oppleves utfordrende for deg.

Nettverksmøter er et frivillig tilbud til alle innbyggere i kommunen.

Et nettverksmøte er en samtale med deg i sentrum som kan gi de rundt deg en større forståelse for din situasjon, og der dere sammen kommer fram til løsninger som er gode for deg.

 • Henter fram ressurser
 • Kan gi tidlig hjelp
 • Kan motvirke at problemene vokser seg større
 • Kan hjelpe deg til bedre mestring av en vanskelig situasjon

Hvordan arbeider vi?

 • To fagpersoner leder møtet
 • Du velger selv hvem som skal inviteres (f.eks. familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, fastlege eller andre fra det offentlige hjelpeapparatet)
 • Du velger hvor møtet skal holdes
 • Du velger hva som skal være tema for møtet

Møteformen gir mulighet til å tenke høyt sammen. Alle som er tilstede har verdifulle erfaringer og kjenner deg på forskjellige måter. Målet er at alle får luftet sine tanker og meninger om situasjonen.

Våre nettverksmøteledere:

 • Ann Sørhaug (spesialhjelpepleier)
 • Christin Mikkelsen (barnevernpedagog)
 • Elisabeth Eilertsen (spesialpedagog)
 • Ellen Tuverud Gangnes (spesialpedagog)
 • Emili Sirhaug (sosionom)
 • Hanne Dalen (spesialpedagog)
 • Ida Hagen (spesialsykepleier)
 • Mette Fjuk (barnehagelærer)
 • Tine Enger (vernepleier)
 • Åslaug Degnes (konsulent, tidl. rådgiver i kommunen)

Vil du vite mer eller be om et nettverksmøte?

Kontakt tverrfaglig koordinator:

Marianne Børke

Telefon 63 85 26 16 eller E-post: marianne.borke@ahk.no

Samarbeid med barn og unges psykiske helsevern (BUP), Ahus 

Ahus kommer regelmessig til kommunen for å veilede og samarbeide med kommunens ansatte om barn og unges psykiske helse.

Samarbeidet består i at sped-og småbarnsteamet kommer til kommunen én gang pr. måned. De har veiledning med alle på helsestasjonen og tar imot foreldre til veiledning. Flere barn har blitt henvist til videre oppfølging hos BUP på bakgrunn av dette møtet.

Barnehagene kan også melde inn saker.

Generalistteamet i BUP kommer én gang pr. måned. Her kan foreldre og andre som kjenner barnet (helsesøster, lærer, barnevern eller andre) få veiledning og/eller drøfte det som bekymrer.

I tillegg kommer leder og nestleder fra BUP ca. hver 6. uke på samarbeidsmøte hvor alle fagledere er med (Ledere i PPT, forebyggende tjenester, barnevern og NAV).

Med samtykke fra foresatte foretas tverrfaglige drøftinger rundt enkeltbarn uten at foresatte er til stede. Andre mer generelle saker kan også tas opp her.

SMIL - samtalegrupper for barn som er pårørende

Det vil bli satt opp SMIL-kurs for ungdom med oppstart vinter 2022

Styrket Mestring I Livet (S M I L) er et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre eller søsken med langvarig sykdom eller alvorlig skade.

Når langvarig sykdommer eller alvorlige skader oppstår hos noen i nær familie rammes hele familien – enten det skyldes sykdommer som kreft, slag, ME, psykiske lidelser, rus eller skader etter ulykker.

Tilbudet er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum.

S M I L har til hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse.

Styrket mestring i egen hverdag står sentralt.

S M I L-gruppa er et trygt sted for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. Gruppelederne har både egen erfaring og fagkunnskap om det å være pårørende barn.

En forutsetning for deltakelse i tilbudet er foreldresamarbeid.

Mer om S M I L

Barn som pårørende

Barns Beste

Til deg som er forelder

Å være i en familie hvor du selv eller den andre forelderen har en psykisk sykdom, et rusproblem eller annen langvarig sykdom er ingen enkel situasjon.

Foreldre som har det slik sier hverdagen kan være tung å få til å fungere. Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det er vanlige følelser for mange.

Vårt utgangspunkter at du som mor eller far ønsker det beste for barnet ditt, og at det ikke alltid er enkelt å få til – spesielt i en vanskelig livssituasjon.

Til deg som er barn eller ungdom

Bekymrer du deg mye for moren eller faren din? Opplever du å ha det annerledes og vanskelig hjemme - uten å fortelle det til noen? Tror du det er din skyld?

Mange barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblem sier at de har det sånn og kjenner seg veldig alene. Kunne du tenke deg å møte noen av dem?

I S M I L-gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner.

Det vil være forskjellige aktiviteter dere kan gjøre sammen. Dere får også lære om psykisk sykdom og rusproblemer, og hvordan det kan påvirke alle i familien.

Gruppelederne er voksne og kan mye om det å vokse opp i en familie med slike problemer. Det kan være godt å snakke med noen voksne som forstår og møte andre barn og unge i samme situasjon.

Vi tror S M I L er lurt og håper du har lyst til å være med!

Ønsker du mer informasjon om S M I L?

Ta kontakt med: Marianne Børke

Telefon 63 85 26 16 eller e-post: marianne.borke@ahk.no

Skilsmissegrupper i skolen

Flere av skolene i kommunen tilbyr samtalegrupper for barn som har foreldrene som ikke bor sammen. Gruppene ledes av helsesykepleier.

Et samlivsbrudd vil ha konsekvenser for barn og barnas behov, og må møtes. Å delta i gruppe gir barna mulighet til å snakke med andre barn som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Skilsmissegruppene settes opp i skoletiden, og ledes av helsesykepleier gjerne sammen med en fra skolen. En gruppe består av fire til seks elever i omtrent samme alder. Gruppa møtes seks ganger og snakker om ulike temaer som kan være aktuelle for barn som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre.

Foresatte inviteres til en foreldrekveld i etterkant av skilsmissegruppene.

Flere av skolene i kommunen er i gang med skilsmissegrupper.

Kontakt din skole eller skolehelsetjenesten dersom du vil vite mer.

Mer om skilsmissegrupper

Skilsmissegrupper i skolen hjelper elever

Ungdomslos

Ungdomslosen følger opp ungdommer som av ulike grunner strever med å være på skolen.

Ungdomslosen skal støtte og hjelpe ungdommer og deres foresatte slik at undommene får økt skolenærvær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen. 

Mer om tilbudet

Zippys venner

Zippys venner er et undervisningsprogram for elever på 1. - 4. trinn. Organisasjonen Voksne for barn har ansvar for implementering, spredning og utvikling av programmet.

Det psykososiale miljøet har stor betydning for læring.

Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for læring.

Undervisningsprogrammet har som målsetting: 

å identifisere og snakke om følelser

å meste dagliglivets utfordringer og problemer

å støtte andre som har det vanskelig

Mer om Zippys venner

Zippysang  

 

 

Taushetsplikt

Ansatte i kommunen har taushetsplikt i møte med barn og deres familier. For å komme barnet og familien i møte på en best mulig måte, er det ofte nødvendig at ansatte kan samarbeide på tvers av ulike tjenesteområder. Dette krever samtykke av foresatte.

Kommunens samtykkeskjema finner du her:

Samtykkeskjema

Sist endret: 18.10.2021