PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vil bygge seks etasjer i Stasjonsveien

Det søkes om å få bygge leilighetsbygg på seks etasjer i Stasjonsveien på Bjørkelangen. Hvordan passer dette inn i eksisterende bebyggelse, og hva anbefaler kommunedirektøren? Hva som planlegges, og hvor man ønsker å bygge, kan du se her. Formannskapet får saken til behandling mandag, og du kan se hva de mener direkte på Kommune-TV.

I planinitiativet skisseres flere leilighetsbygg på seks etasjer, med om lag 15 boligenheter i hvert bygg, hvor den øverste etasjen er tilbaketrukket. I gjeldende kommunedelplan fra 2014 og arealdel av kommuneplan fra 2019 er området avsatt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette er med bakgrunn i at eksisterende bebyggelse på eiendommen i gjeldende kulturminneplan er registrert med høy verneverdi – vernekategori 2.

Kommunedirektøren anbefaler nei

Kommunedirektøren anbefaler at politikerne sier nei til initiativet, ettersom initiativet ikke legger opp til en ønsket utvikling av området, særlig begrunnet ut fra bygnings- og kulturmiljøet i området. Det er nylig vedtatt reguleringsplan for framtidig utvikling av Bjørkelangen sentrum – og det pågår andre planprosesser som vil legge til rette for en radikal endring av de bebygde omgivelsene på Bjørkelangen. 

– Kommunesenteret Bjørkelangen er i stor utvikling og endring. De spennende utviklingsplanene for Bjørkelangen tilsier at det også blir stadig mer viktig å ta vare på viktige kultur- og bygningsmiljø i tettstedet, for å ivareta stedets identitet og attraktivitet, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Eksisterende bebyggelse i området preges av frittliggende småhusbebyggelse.

«Bjørkelangenidentiteten»

– Bygningsmiljøet langs søndre deler av Stasjonsveien - fra Rådhusveien til Haldenveien, utgjør sammen med området rundt Bjørkelangen stasjon kanskje det viktigste kulturmiljøet på Bjørkelangen. Her ligger fortsatt bygninger med høy autentisitet fra stasjonsbyens opprinnelse, forretningsgårder fra perioden dette området var selve sentrum av tettstedet – i en sammenheng som må kunne sies å ha stor verdi for «Bjørkelangenidentiteten», sier kommunedirektøren.

– Den eksisterende sveitservillaen i Stasjonsveien 43 er et viktig element i dette kulturmiljøet. Bygningen og hageanlegget rundt utgjør en av flere kulturhistoriske perler, og er av stor betydning for strøkskarakteren i området, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren vurderer at planinitiativet som foreligger ikke i noen grad kan sies å hensynta kulturmiljøaspektet, eller øvrig tilpasning til omgivelsene i området.

– Planinitiativet må kunne sies å bryte med viktige forutsetninger som følger av gjeldende arealplaner for området. Det skisseres og beskrives hvorledes man tenker at eksisterende bebyggelse skal rives og erstattes av boligblokker opp mot 6 etasjer. Kommunedirektøren er derfor kommet til at kommunen ikke bør gi sin tilslutning til planinitiativet som foreligger, da det ikke kan sies å være i samsvar med en ønsket utvikling i området, sier hun i sin saksfremstilling.

Se behandlingen live

Politikerne skal ta stilling til saken i neste formannskapsmøte. Møtet går av stabelen mandag 17. januar klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

kart.PNG

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.01.2022