PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Debatt om omsorgsboliger

Mandag var det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. Politikerne behandlet kriterier for tildeling av omsorgsboliger. Antall eldre vil øke i årene som kommer. Hvem skal ha rett på omsorgsboliger? Det ble debatt blant politikerne, og du ser diskusjonen her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Kommunestyret gikk av stabelen mandag 14. februar, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Hvem skal få omsorgsboliger?

Kommunestyret behandlet tildelingskriterier for omsorgsboliger. Saken var oppe til behandling i fjor, men politikerne sendte da saken tilbake til administrasjonen, og ba om mer konkrete tildelingskriterier. Mandag var saken oppe til behandling igjen. 

– Kommunestyrets vedtak om å utarbeide mer konkrete tildelingskriterier må balanseres mot det grunnleggende prinsippet om at tjenestetilbudet skal tilpasses den enkeltes behov for tjenester etter en individuell helsefaglig vurdering, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren påpeker at forskjellige former for standardisering av tjenestetildeling og -utmåling kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering og individuelt tilpassede tjenester, og med den enkeltes rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet.

– Hvilken samfunnsutvikling vi ser fram mot 2035 vil påvirke hvordan, hvor mange og hvilke typer omsorgsboliger og sykehjemsplasser vi får behov for. Det er i dag totalt 50 omsorgsboliger av varierende standard, bemanning og beliggenhet i vår kommune. Antall innbyggere over 67 år øker kraftig, sier Hegna.

Kommunedirektøren anbefaler en to-trinns helsefaglig begrunnelse for tildeling av omsorgsboliger med kategorier basert på kriteriene (mye, middels og lite bistand). 

Ønsket mer konkrete kriterier

– Grunnlaget for at vi ønsket oss noen kriterier, er at formannskapet som klagenemnd behandler klager. Det er en krevende oppgave. Vi er ikke helsefaglige, men må ha noen kvantitative mål å behandle det ut fra, sier Simen Solbakken (H).

Ragnhild Holmedahl (KrF) mente kriteriene kommunedirektøren la frem i saken fortsatt var for diffuse, og la frem forslag om mer konkrete kriterier. 

– Det som ligger på blokka her kan knapt sies å være konkrete kriterier. Jeg tror vi som folkevalgte trenger en oversikt over hvem av våre innbyggere som har behov for omsorgsbolig. Formannskapet er klageinstans i disse sakene, og vi ønsker ikke å måtte oppleve å drive bingo med hvem som får og hvem som ikke får, fordi vi ikke har helsefaglig bakgrunn. I tillegg er det viktig med forutsigbarhet for innbyggerne, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Hun tok til orde for følgende kriterier: 

 • Søkers egen vurdering av behov for tiltak burde være tungtveiende.
 • Søkers helsesituasjon endres akutt.
 • Tiltak lavere i omsorgstrappa, som hjemmesykepleie, hjelpemidler, tilrettelegging og dagsenterplass er blitt prøvd.
 • Dersom søker sier nei uten saklig grunn, som beliggenhet, vil søknaden anses som trukket. 

Arbeiderpartiets Steinar Ottesen var av en annen mening. 

– Det behøver ikke å være mye mer konkret enn forslaget fra kommunedirektøren. Jeg føler at vi nærmer oss grenseland for å være saksbehandlere, og jeg mener at det er de som har helsefaglig bakgrunn må være det. Arbeiderpartiet har hele tiden ønsket at flere enn før skal få omsorgsbolig. Nå ser vi også at omsorgsboligene fylles opp, sier Ottesen.

Han ønsket å gå for kommunedirektørens forslag.

– Debatten viser at det vanskelig, og at det er komplisert. Så jeg mener fortsatt at kommunedirektørens innstilling er god, trygg og godt utredet, sier Ottesen. 

SVs Elias Halvorsen støttet KrFs forslag. 

– Vi snakker om at vi ikke skal være saksbehandlere. Det vi skal drive med som politikere er prinsipper og retningslinjer. Forslaget fra KrF sier noe om hva som er viktig for oss, selv om det fortsatt er veldig rundt, sier Halvorsen.

Forslaget fra KrF ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Hele debatten kan du se her.

Åpningstider barnehager og SFO

Kommunestyret behandlet i tillegg sak om åpningstider for kommunale barnehager og SFO. Kommunedirektøren ber om fullmakt ut 2022 til å avvike fra vedtektene til kommunale barnehager og skolefritidsordningen ved behov for midlertidig reduksjon i åpningstidene, og eventuelt stenging av virksomhetene, når smittesituasjonen, sykefravær/karantenefravær og vikarmangel tilsier dette.

Åpningstidene reduseres kun med det timeantallet, og eventuelt dager, i den tidsperioden som kreves for å sikre en forsvarlig drift.

Hva politikerne mente om saken kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg saker om:

 • Anmodning om bosetting av flyktninger 2022
 • Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kontrollutvalget - Digital
  sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune
 • Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kontrollutvalget -
  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og
  deres pårørende

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.02.2022