PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Sykehjem i årene som kommer

Mandag var det kommunestyremøte. Her ble det diskusjon om fremtidig sykehjemsstruktur i Aurskog-Høland. Hvor mange sykehjem skal vi ha i vår kommune i årene som kommer, og hvor skal de være? Skal sykehjemmene på Hemnes og Aurskog legges ned? I tillegg var det saker om Bjørkebadet, Inn på tunet og årsrapport, og en orientering om koronasituasjonen i kommunen. Møtet ble sendt direkte på kommune-TV, så du kan se debatten her!

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 10. mai, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Slik er det i dag

Politikerne skulle bli enige om hvordan sykehjemsstrukturen skal se ut i vår kommune i årene som kommer. Vi har i dag fire sykehjem i kommunen, på Aurskog, Bjørkelangen, Hemnes og Rømskog. I mai 2021 blir ikke lenger sykehjemmet på Rømskog definert som sykehjem, men som omsorgsboliger.

– Kommunens ressurser til sykehjem er ikke bærekraftige, men uforholdsmessig store sett i forhold til ressursbruken i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har færre ressurser sammenlignet med andre kommuner i vår kommunegruppe, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling.

Sektorens samlede andel av kommunens økonomi utgjør 38 prosent. Uten en dreining av helse- og omsorgstilbudet fra institusjon til hjemmebaserte tjenester vil andelen stige til 58 prosent i 2040. Sykehjemstilbudet til personer med demens er lokalisert på Hemnes bokollektiv med 16 plasser, og på Bjørkelangen sykehjem med 12 plasser. Langtidsopphold på sykehjem omfatter 58 plasser på Aurskog sykehjem og 28 plasser ved Hemnes sykehjem. Det er i 2021 budsjettert med 22 plasser ved syke- og trygghetsavdelingen ved Hemnes sykehjem. I tillegg er det to korttidsavdelinger ved Bjørkelangen sykehjem.

Kommunedirektørens forslag kan du se her

I saken var det tre alternativer med tanke på den framtidige sykehjemstrukturen:

 • Alternativ 0: Fortsette som i dag. Dette er ikke en bærekraftig løsning.
 • Alternativ 1: Legge ned to somatiske avdelinger i sykehjem og dreie ressurser til hjemmetjeneste, aktivitetssentre og tidligere innsats. Denne løsningen er mer bærekraftig, men den har ikke et godt nok utbygget tilbud til personer med demenssykdommer.
 • Alternativ 2: Beholde ett somatisk sykehjem, legge ned de øvrige inkludert plassene til demens og dreie ressursene til hjemmetjeneste, tidligere innsats samt bygge nytt demenssykehjem (demenssenter). Dette er den beste løsningen og vil gi best utnyttelse av ressursene sett opp mot de behovene brukerne har, og utfordringene kommunen står overfor. Dekningsgraden vil være på nivå med den nasjonale standarden (15 %).

Kommunedirektøren anbefalte alternativ 2 som den beste løsningen for fremtidig sykehjemstruktur.

– Strukturen er bærekraftig nok til å kunne dreie ressurser til styrking av hjemmetjenesten, tidlig innsats og sikre tjenester på de lavere trinnene i innsatstrappa, sier Hegna.

Fremdriftsplanen, hva som ble foreslått når:

Alternativ 2 kan gjennomføres i fire steg og være ferdig innen 2025-26. Dersom det blir politisk flertall for kommunedirektørens innstilling er det foreslått en stegvis fremdriftsplan, hvor arbeidet kan være sluttført i 2025-26:

Steg 1: 2021

 • Sykehjemmet på Rømskog stenges, og omsorgsboliger på Rømskog tas i bruk.
 • Omsorgsboligene på Bjørkelangen bemannes.

Steg 2: 2021-22

 • Sykehjemmet på Hemnes (syke- og trygghetsavdelingen) stenges.
 • Nye omsorgsboliger bygges og bemannes på Hemnes og Aurskog.

Steg 3: 2022-23

 • En avdeling ved Aurskog sykehjem stenges.
 • Nye omsorgsboliger bygges og bemannes på Hemnes og Aurskog.

Steg 4: 2023-26

 • Nytt demenssykehjem (demenssenter) på Bjørkelangen bygges og bemannes.
 • Bokollektivet på Hemnes stenges.
 • Resten av Aurskog sykehjem stenges.

Kommunestyret stemte for et alternativt forslag, se lenger ned i saken.

Hovedutfordringer med dagens struktur

I saken skisseres seks hovedutfordringer med dagens sykehjemsstruktur:

 • Hovedutfordring 1: Ikke bærekraftig ressursbruk. Kommunens ressurser til sykehjem er ikke er bærekraftige, men uforholdsmessig store sett i forhold til ressursbruken i hjemmetjenesten.
 • Hovedutfordring 2: Kommunens andel av eldre i befolkningen vil øke.
 • Hovedutfordring 3: Andelen av befolkningen som utvikler demenssykdommer vil øke.
 • Hovedutfordring 4: Kommunens behov for spesialisert helsefaglig kompetanse vil øke.
 • Hovedutfordring 5: Behov for mer ressurser i hjemmetjenesten Når institusjonsplasser bygges ned og andel omsorgsboliger bygges opp, må hjemmebaserte tjenester styrkes.
 • Hovedutfordring 6: Gammel bygningsmasse. Det er store utbedringsbehov i bygningsmassene for sykehjemmene på Aurskog og Hemnes.

– Viktig å starte nå 

Saken engasjerte politikerne, og det var mange som tok ordet.

– Det vi vet er at det blir færre kroner i kommunekassa i årene som kommer. Å unnlate å gjøre fornuftige grep i dag, er å si ja til andre saftige kutt i andre sektorer. Det vil ikke Frp være med på, sier Rune Jørgensen (FrP).

Kommunen jobber med et dreiningsprosjekt som skal se på og gjennomføre dreining i eldreomsorgen. Målet med prosjektet er at tiltakene skal gjøre kommunen i stand til å møte behovene som oppstår med økende antall eldre og økende antall personer med demenssykdom. 

– Eldreomsorg er viktig, og vi skal alle bli eldre en dag. Vi bruker mye penger på eldreomsorg, og det skal vi fortsette med, men det er viktig at vi bruker pengene riktig, sier Eline Hestsveen.

Hun fremmet alternativt forslag på vegne av Sp, Frp, H og Krf. Dette ble vedtatt. Forslaget kan du se i sin helhet ved å klikke her.

«Kommunestyret fastsetter at dreining mot kommunae omsorgsboliger og styrkede hjemmetjenester videreføres. Dette skal gi et bedre trygt botilbud med mulighet for styring av egne liv og egen økonomi. 

 • Omsorgsboligene på Rømskog, Løken og Bjørkelangen driftes videre, og det bygges omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Omsorgsbolig innebærer overgang til individuell tildeling av tjenester. Kommunedirektøren bes utrede hvordan dette vil kreve uvikling av tilbudet til heldøgns bistand i alle kommunens omsorgsboliger.
 • Kommunedirektøren bes utrede nedlegging av en avdeling med somatiske langtids sykehjemsokasser på Aurskog sykehjem, når bygging av 40 omsorgsboliger er ferdigstilt. De somatiske langtids sykehjemsplassene på Bjørkelangen videreføres. 
 • Det legges til grunn at det skal etableres en skjermet avdeling på Hemnes for personer med demenssykdom, som det ikke er forsvarlig at lenger bor i egen bolig, når bygging av 20 omsorgsboliger er ferdigstilt. Kommunedirektøren bes utrede hvordan etablering av en slik forsterket enhet nærmere kan gjennomføres. I det ligger det også at en utreder å flytte de 12 plassene for demens fra Bjørkelangen sykehjem. Langtids sykehjemsplassene på Hemnes kan samtidig legges ned.
 • Korttids sykehjemsplasser må det forventes at det vil bli økt behov for. Det er hensiktsmessig etter for eksempel et sykehusopphold eller for avlastning for pårørende. God utvikling her forutsetter nærhet, og kommunedirektøren bes utrede hvordan dette kan etableres på Aurskog og Hemnes i tillegg til Bjørkelangen. 
 • Rehabiliteringsplasser vil det bli økt behov for. Opptrening i egen kommune etter flere typer sykehusopphold er viktig. Kommunedirektøren bes utrede om dette kan bygges ut på Bjørkelangen og at dette kan være en støttefunksjon for et videre rehabilite­ringstilbud i pasientens hjem.
 • Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en nærmere tidsplan for gjennomføring.»

– Et annet tempo

– Vi som sitter i denne salen har fokus på hvordan bygge best mulig tjenester for dem det gjelder, også i fremtiden. Verden kommer til å se annerledes ut, og da kan ikke vi ha en eldreomsorg som er slik vi har det i dag, sier Elias Halvorsrud (SV).

Arbeiderpartiet fremmet alternativt forslag, og ønsket å bruke lenger til på dreiningen. Se forslaget til Ap her. 

– Vi ønsker å dreie tjenestene, men i et annet tempo enn det kommunedirektøren legger opp til. Vi vet at kommunens andel av eldre vil øke enormt. Når flere omsorgsboliger står ferdig kan vi frigjøre midler til å dreie tjenestene lenger ned i omsorgstrappa. Arbeiderpartiet mener det er bærekraftig å bruke sykehjemmene på Hemnes og Aurskog i en stund til, sier Randi Ransberg (Ap).

Administrasjonens forslag tok til orde for å dreie ressurser til styrking av hjemmetjenesten, tidlig innsats og sikre tjenester på de lavere trinnene i innsatstrappa.

– Det er smart å være i forkant. Vi må sette i gang nå, ellers blir det fryktelig ubehagelig den dagen vi blir tvunget til det. En endring i sykehjemstrukturen er helt nødvendig for å få til en dreining. Når innbyggerne i Aurskog-Høland får se hvor vi er på vei, er det ingen som vil ønske seg tilbake, sier Line Cecilie Grefslie (H).

Arnfinn Wennemo (KrF) roste administrasjonen, selv om han ikke sa seg enig i kommunedirektørens forslag.

– Det er krevende, og vi gjør alt vi kan for at det skal bli en så bra kommune som mulig å bli gammel i. Vi begynner prosessen med å legge ned sykehjemsplasser, men tar ikke så hardt i som administrasjonen, fordi vi ønsker en dreining, ikke krappe svinger. Dette har vært krevende, og jeg vil bare si til dere i administrasjonen at selv om jeg har vært ganske uenig med dere, synes jeg dere har opptrådt på en profesjonell, godt orientert og saklig måte, sier Wennemo.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

 • Koronasituasjonen. Kommunestyret fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, hvem skal få dem, og hvilket smittenivå er vi egentlig på? Det kan du lese mer om her.
 • Årsrapporten. Politikerne får en orientering om årsrapporten for 2020. Årsrapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover. 2020 var det første året i en ny kommune, og årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 69,3 millioner kroner. 
 • Årsregnskap. Med bakgrunn i det ekstraordinære gode resultatet i 2020 foreslår kommunedirektøren å disponere disse merinntektene i budsjettet for 2021. Noen av forslagene er å avsette penger til innovasjonsfondet, et klima- og miljøfond, kunst og utsmykking og grønne aktivitetsparker, styrke vedlikeholdsfond til lag og foreninger, vedlikehold av kommunale grusveier, og nye lærebøker til hele grunnskolen.
 • Bjørkebadet. Konsekvenser og retning på reduksjon av budsjett Bjørkebadet 2022.

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.05.2021