PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Året som gikk, utbygging og parsellhager

Mandag er det kommunestyremøte. På sakslisten står årsrapporten for 2021. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket koronasituasjonen vår kommune, og hvordan taklet vi det? Svaret får du her. Politikerne skal også ta stilling til planer for Aursmoen næringspark, og muligheter for parsellhager i kommunen. Møtet strømmes direkte, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 9. mai, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Året som gikk

Politikerne får en orientering om årsrapporten for 2021. Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

– 22021 er det andre driftsåret i ny kommune, og det andre pandemi-året. Den nye organiseringen fra 1. januar 2020 har fått virke, og hele målhierarkiet er etterlevd og har satt seg godt i organisasjonen. Det ble besluttet å gjennomføre en rekke strategiske prosjekter, og flere av disse har levert gode effekter og resultater. En vellykket kommunesammenslåingsprosess, der målet har vært å bygge en ny kommune sammen, er viktig for å etablere en ny kultur, og sikre gode driftsresultatet, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Koronapandemien har i stor grad også preget året 2021.

– Pandemien har ført til uforutsigbarhet for ansatte og innbyggere, men også til mye ny læring og erfaringer. Antallet registrerte smittede og døde har fortsatt vært lavt i vår kommune i 2021. Alle sektorene og stabene har gjennom 2021 klart å overholde budsjettene til tross for krevende rammebetingelser, noe som har en stor betydning i det fremlagte årsresultatet, sier Hegna.

Viktige hendelser i 2021
 • Kommunen har også gjennom hele 2021 vært preget av koronasituasjonen og følgene av pandemien for ansatte og innbyggere.
 • Gjennomføringsprosenten i videregående skole for elever fra vår kommune er på cirka 77 prosent, noe som ligger under snittet i Viken.
 • Resultatene på de nasjonale prøvene i grunnskolen er også lavere enn forventet, og de viser store forskjeller mellom jenter og gutters læringsresultat.
 • Ny barnevernsreform ble iverksatt fra 1. januar. Det har over tid vært jobbet i henhold til intensjonene i reformen, med mål om at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
 • Dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» fortsetter å levere resultater og konkrete forbedringstiltak, for eksempel digital nattevåk, reduksjon av matsvinn og servering av mer klimavennlig mat, gode pasientforløp og klinisk observasjonskompetanse.
 • Frivilligsentralen har 450 registrerte frivillige, og det formidles oppdrag og aktiviteter som besøks-, spise- og turvenner, følgetjeneste, hjelp til praktiske oppgaver, språk- og kulturverter og trimgrupper.
 • Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har stilt opp og bidratt i koronarelaterte aktiviteter, som vakter på vaksinasjonssenteret, og besøksverter på sykehjemmene. 
 • Arbeidet med å bedre folkehelsen krever innsats fra alle gode krefter, og handlingsplanen for folkehelsearbeid er revidert og videreført. 
 • Home-Start-arbeidet er i gang, og det er ansatt en koordinator som kurser frivillige familiekontakter, og kobler dem til familier som trenger hjelp og støtte i hjemmet.
 • Podkasten «Former felles framtid» ble etablert før sommeren, og har produsert 13 episoder i tett samarbeid med andre sektorer, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, noe som har gitt høye nedlastnings- og lyttertall.
 • Det er registret et økende antall henvendelser om grunnforhold og kvikkleire. Dette krever utredninger og kartlegginger for å avdekke fareforholdene, og er ressurs- og kostnadskrevende.
 • Prisstigningen i bygge- og anleggsbransjen har vært eksepsjonell, og det gir svært usikre prognoser i våre større prosjekter.

– Vår samlede evne til å tenke «utenfor boksen», involvere og samhandle med interne og eksterne interessenter vil bli helt avgjørende for å skape et lokalsamfunn der det er godt å bo, leve og jobbe, sier Hegna.

Les mer om året som gikk i vår kommune. Årsrapporten finner du her. 

Aursmoen næringspark

Politikerne behandlet planforslag for Aursmoen næringspark, et område ved Finstadkrysset på Aurskog. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området med næringsvirksomhet. Planområdet utgjør bebygde næringseiendommer tilknyttet virksomheten til 07 Aurskog, samt en ubebygget eiendom bevokst med kratt og småtrær. 

De nye planene for næringstomta åpner for eksempelvis kontor, industri, lager og handel med plasskrevende varegrupper. Planforslaget vil legge til rette for gående og syklende langs fylkesveien langs hele planområdets lengde – inkludert krysning av fylkesveien – en gang- og sykkelvei som vil kunne forutsettes å forlenges helt sør til Klokkerveien når området sør skal utvikles.

Hele behandlingen av saken kan du se her.

Parsellhager

Kommunestyret skal i tillegg behandle sak om parsellhager. Parsellhager er små dyrkingsareal, gjerne i forbindelse med tettbebygde boligstrøk, der egne dyrkingsareal mangler. I takt med utbygging i Aurskog - Høland vil flere og flere være uten egne dyrkbare arealer. Et verbalforslag fra kommunestyret i desember 2021 fikk kommunedirektøren et ansvar for å utarbeide en mulighetsplan for parsellhager i løpet av første halvår 2022.

– Parsellhager og kolonihager egner seg i tettbebygde strøk, stort sett i byer og går under kategorien urbant landbruk. Aurskog - Høland er en jord- og skogbrukskommune med stort sett spredt bebyggelse i LNF område, og behovet for felles dyrkingsareal har ikke vært til stede. Potensielle
arealer i kommunen er Bjørkelangen eller Aurskog da disse områdene består av tettere bebyggelse og kan trolig ha behov for parsellhager i fremtiden, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Administrasjonen anbefaler ikke at kommunen er initiativtaker til opprettelse av en parsellhage i kommunen.

– Kommunen vil avvente om interessenter kontakter kommunen med konkrete planer for parsellhage på en bestemt lokasjon, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

 • Reguleringsplan for Kjelle-engene våtmark
 • Tilstandsrapport familie og barnevern 2021
 • Tilbaketrekking av fullmakt til å gi konsesjon etter jordloven

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.05.2022