PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Fremtidig sykehjemsstruktur

Mandag er det klart for kommunestyremøte. På planen står fremtidig sykehjemsstruktur i Aurskog-Høland kommune. Hvor mange sykehjem skal vi ha i vår kommune i årene som kommer, og hvor skal de være? Skal sykehjemmene på Hemnes og Aurskog legges ned? I tillegg behandles saker om Bjørkebadet, Inn på tunet og årsrapport. Møtet sendes direkte på kommune-TV, så du kan se debatten her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 10. mai, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her

Fremtidens sykehjem

Kommunestyret skal på mandagens møte bli enige om hvordan sykehjemsstrukturen skal se ut i vår kommune i årene som kommer. Vi har i dag fire sykehjem i kommunen, på Aurskog, Bjørkelangen, Hemnes og Rømskog. I mai 2021 blir ikke lenger sykehjemmet på Rømskog definert som sykehjem, men som omsorgsboliger.

– Kommunens ressurser til sykehjem er ikke bærekraftige, men uforholdsmessig store sett i forhold til ressursbruken i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har færre ressurser sammenlignet med andre kommuner i vår kommunegruppe. Sektorens samlede andel av kommunens økonomi utgjør 38 prosent. Uten en dreining av helse- og omsorgstilbudet fra institusjon til hjemmebaserte tjenester vil andelen stige til 58 prosent i 2040, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling.

Sykehjemstilbudet til personer med demens er lokalisert på Hemnes bokollektiv med 16 plasser og på Bjørkelangen sykehjem med 12 plasser. Langtidsopphold på sykehjem omfatter 58 plasser på Aurskog sykehjem og 28 plasser ved Hemnes sykehjem. Det er i 2021- budsjettet budsjettert med 22 plasser ved syke- og trygghetsavdelingen ved Hemnes sykehjem. I tillegg er det to korttidsavdelinger ved Bjørkelangen sykehjem.

Dette er alternativene

Kommunen jobber med et dreiningsprosjekt som skal se på og gjennomføre dreining i eldreomsorgen. Målet med prosjektet er at tiltakene skal gjøre kommunen i stand til å møte behovene som oppstår med økende antall eldre og økende antall personer med demenssykdom. Prosjektet vil pågå fram til 2024, og tiltak og endringer vil dreies over tid. I saken er det tre alternativer med tanke på den framtidige sykehjemstrukturen:

 • Alternativ 0: Fortsette som i dag. Dette er ikke en bærekraftig løsning.
 • Alternativ 1: Legge ned to somatiske avdelinger i sykehjem og dreie ressurser til hjemmetjeneste, aktivitetssentre og tidligere innsats. Denne løsningen er mer bærekraftig, men den har ikke et godt nok utbygget tilbud til personer med demenssykdommer.
 • Alternativ 2: Beholde ett somatisk sykehjem, legge ned de øvrige inkludert plassene til demens og dreie ressursene til hjemmetjeneste, tidligere innsats samt bygge nytt demenssykehjem (demenssenter). Dette er den beste løsningen og vil gi best utnyttelse av ressursene sett opp mot de behovene brukerne har, og utfordringene kommunen står overfor. Dekningsgraden vil være på nivå med den nasjonale standarden (15 %).

Kommunedirektøren anbefaler alternativ 2 som den beste løsningen for fremtidig sykehjemstruktur.

– Strukturen er bærekraftig nok til å kunne dreie ressurser til styrking av hjemmetjenesten, tidlig innsats og sikre tjenester på de lavere trinnene i innsatstrappa, sier Hegna.

Fremdiftsplanen

Alternativ 2 kan gjennomføres i fire steg og være ferdig innen 2025-26.Dersom det blir politisk flertall for kommunedirektørens innstilling er det foreslått en stegvis fremdriftsplan, hvor arbeidet kan være sluttført i 2025-26:

Steg 1: 2021

 • Sykehjemmet på Rømskog stenges, og omsorgsboliger på Rømskog tas i bruk.
 • Omsorgsboligene på Bjørkelangen bemannes.

Steg 2: 2021-22

 • Sykehjemmet på Hemnes (syke- og trygghetsavdelingen) stenges.
 • Nye omsorgsboliger bygges og bemannes på Hemnes og Aurskog.

Steg 3: 2022-23

 • En avdeling ved Aurskog sykehjem stenges.
 • Nye omsorgsboliger bygges og bemannes på Hemnes og Aurskog.

Steg 4: 2023-26

 • Nytt demenssykehjem (demenssenter) på Bjørkelangen bygges og bemannes.
 • Bokollektivet på Hemnes stenges.
 • Resten av Aurskog sykehjem stenges.

Utfordringer

I saken skisseres seks hovedutfordringer med dagens sykehjemsstruktur:

 • Hovedutfordring 1: Ikke bærekraftig ressursbruk. Kommunens ressurser til sykehjem er ikke er bærekraftige, men uforholdsmessig store sett i forhold til ressursbruken i hjemmetjenesten.
 • Hovedutfordring 2: Kommunens andel av eldre i befolkningen vil øke.
 • Hovedutfordring 3: Andelen av befolkningen som utvikler demenssykdommer vil øke.
 • Hovedutfordring 4: Kommunens behov for spesialisert helsefaglig kompetanse vil øke.
 • Hovedutfordring 5: Behov for mer ressurser i hjemmetjenesten Når institusjonsplasser bygges ned og andel omsorgsboliger bygges opp, må hjemmebaserte tjenester styrkes.
 • Hovedutfordring 6: Gammel bygningsmasse. Det er store utbedringsbehov i bygningsmassene for sykehjemmene på Aurskog og Hemnes.

Hele saken, med forslag, rapporter og vurderinger, kan du lese her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

 • Årsrapporten. Politikerne får en orientering om årsrapporten for 2020. Årsrapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover. 2020 var det første året i en ny kommune, og årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 69,3 millioner kroner. 
 • Årsregnskap. Med bakgrunn i det ekstraordinære gode resultatet i 2020 foreslår kommunedirektøren å disponere disse merinntektene i budsjettet for 2021. Noen av forslagene er å avsette penger til innovasjonsfondet, et klima- og miljøfond, kunst og utsmykking og grønne aktivitetsparker, styrke vedlikeholdsfond til lag og foreninger, vedlikehold av kommunale grusveier, og nye lærebøker til hele grunnskolen.
 • Bjørkebadet. Konsekvenser og retning på reduksjon av budsjett Bjørkebadet 2022.

Hele sakslisten finner du her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 10.05.2021