PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Busstomt, Bjørkebadet og koronastøtte

Kommunestyret har nå vedtatt koronastøtte til kulturlivet i kommunen, og kriterier for tildeling av omsorgsbolig. Se debatten her! I tillegg kan du få med deg debatten rundt busstomta, hvordan Bjørkebadet gjorde det i sitt første driftsår, og spørsmål om flagging med regnbueflagget under Pride. Møtet ble streamet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 17. juni, og møtet ble overført på Kommune-TV. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av.

Hele sakslisten finner du her. 

Debatt om busstomta

Kommunestyret behandlet blant annet sak om bruk av busstomta på Bjørkelangen. Kommunen ga tidligere i år Vy Buss Bjørkelangen forbud mot å reparere andre kjøretøy enn egne busser, samt selge diesel til eksterne kunder, med begrunnelse i at planbestemmelse avgrenser tillatt virksomhet i på området til «busser», slik at service og vedlikehold av andre kjøretøytyper og salg av drivstoff til andre kjøretøytyper ikke er tillatt på området. Vy Buss Bjørkelangen var uenig i kommunens syn på saken. Onsdag fikk kommunestyret saken opp for å klargjøre hvordan reguleringsbestemmelsene for området skal tolkes.

Kommunedirektøren anbefalte i sin innstilling politikerne å stå fast på kommunens vedtak. Politikerne stemte imidlertid for å gi Vy Buss Bjørkelangen rett til å reparere eksterne kjøretøyer og selge diesel til andre typer kjøretøy. Politikerne var delt i sine meninger.

– Jeg er litt forundret over at denne saken er oppe. Vi skal tolke noe som egentlig er utolkbart. Punkt 3.1 i reguleringsbestemmelsene omtaler vedlikehold og service av busser. Man skal være ganske kreativ og oppfinnsom for å tolke det til andre typer kjøretøy enn busser. Skal man ha endret på reguleringsbestemmelsene i denne saken, må de søke om ny regulering av området, sa Tommy Lunaas (Ap).

Randi Ransberg var av samme oppfatning, og understreket av tomten er i et boligområde.

– Når du leser sakens tittel «Klargjøring av tolkning av reguleringsbestemmelse – Busstomta på Bjørkelangen» er det snakk om en tomt for buss. Dette er en plan for et avgrenset geografisk område, og det er fastsatt hvordan området skal brukes og hva som skal bygges der. Når du får bolig og næring tett på hverandre, kan det være krevende. Fylkesmannen sier at planbestemmelsen ikke er i strid med lov og forskrift, og at kommunen selv er best til å tolke egne planer. Det står at området skal brukes til vedlikehold og service av busser. Jeg synes ikke det er noen tvil om hvordan saken skal tolkes, sa Ransberg.

Ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) tok selv ordet i saken, og var av en annen oppfatning. 

– Jeg er enig med Randi Ransberg i forståelsen av hva Fylkesmannen har skrevet. Det er ikke tvil om at kommunen kan fastsette en reguleringsplan for området, og sette vilkår for bruk av areal. Når vi skal se på dette må vi se på forarbeidene og intensjonen med vedtaket som ble gjort. I forarbeidene, før reguleringsplanen fra 2013, var det to formål man var opptatt av å regulere: Det var støy, faren for barns muligheter å ta seg inn på området, og forholdet til eksos. Stridsspørsmålet avgrensningen av virksomheten var ikke tema så vidt jeg kan se, sa Kvaal.

Han påpekte at så lenge det ikke står eksplisitt at dette kun gjelder egne busser, må det tolkes i utvidet forstand. Kommunestyret var delt, men gikk til slutt imot kommunedirektørens innstilling, og vedtok at service og vedlikehold av andre kjøretøytyper og salg av drivstoff til andre kjøretøytyper er tillatt i planområdet. Hele debatten kan du se her.

Koronastøtte til kulturlivet

Kommunestyret behandle i tillegg sak om ekstra koronastøtte til kulturlivet. Politikerne har bedt administrasjonen undersøke behov for krisehjelp til kulturlivet i kommunen. Kommunedirektøren viste i sin innstilling til at en slik støtte ikke synes å være påkrevd eller dokumentert, etter spørreundersøkelse og utredning blant lag og foreninger i kommunen.

– Med utgangspunkt i det behovet som er kjent per 26.05.20, har vi ikke nok grunnlag til å anbefale tildeling av økonomisk krisehjelp til kulturlivet. De nasjonale kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, kan hjelpe kulturlivet med å dekke inntektstap som følge av koronavirusutbruddet, sier kommunedirektøren i sin utredning.

Politikerne ønsket imidlertid å komme med støtte nå, og vedtok å sette av 250.000 kroner til kultur, og 250.000 kroner til idrett til aktivitet og tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av koronasituasjonen. Av disse midlene avsettes 50.000 til merking av stier. Lag og foreninger kan søke om støtte til dette. Se debatten her!

Bjørkebadets første år

Politikerne behandlet dessuten sak om Bjørkebadet. Evalueringen viser at badet gir innbyggere og besøkende et godt tilbud som i stor utstrekning bidrar til økt livskvalitet og svømmeferdigheter, og store muligheter for fysisk utfoldelse og glede i vann for alle aldersgrupper. Det synes videre som om dette også bidrar til økt folkehelse.

– Målet med denne investeringen; økt folkehelseeffekt, økte svømmeferdigheter, og et moderne idrettsanlegg for svømmeidretten, kan sies å være nådd. Det vurderes at Bjørkebadet er en suksess for kommunen, både for innbyggerne og gjestebesøkende. Badet har et attraktivt tilbud med flotte fasiliteter som gir innbyggerne og andre muligheter til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap, og Bjørkebadet kan sies å være et viktig bidrag i folkehelsetilbudet i Aurskog-Høland kommune, sier kommunedirektøren i sin saksutredning.

For videre drift av Bjørkebadet legges det frem fire alternativ. Det som skiller alternativene er forventet bruk og besøkstall, åpningstid og driftsperiode, korrigert opp mot kostnadskonsekvenser og forventede inntekter. Alternativene finner du her. 

Regnbueflagg

I tillegg kom det en interpellasjon fra Dorothe Enger (Sp). Interpellasjoner er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant overfor ordføreren. Ordføreren svarer i kommunestyremøtet, og den som stiller en interpellasjon kan fremme forslag som tas opp til avstemming.

Dorthea Enger (Sp) stilte spørsmål om kommunen skal flagge med regnbueflagget 28. juni for å støtte opp om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Mange politikere var positive til dette initiativet. Interpellasjonen, og ordførers svar, kan du se her. 

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020