PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Fremtidens barnehager og skoler

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet barnehage- og skolebruksplan. Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Blir det ungdomsskole på Hemnes eller Løken? Skal Burholtoppen flyttes, eller legges ned? Skal noen skoler legges ned? Diskusjonen ser du her. På planen står også brannstasjon på Bjørkelangen, og lokale konsekvenser fra krigen i Ukraina. Sjekk ut sakslisten, og se møtet live her!

Møtet går av stabelen mandag 14. mars klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Fremtidens barnehager og skoler i vår kommune

Politikerne skal behandle sak om barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune for årene 2023 til 2031. Aurskog-Høland har ikke en barnehage- og skolebruksplan fra før. Planbehovet er et resultat av prognoser for befolkningsutvikling, mangelfulle fasiliteter, nødvendig reduksjon i driftskostnader og et grunnlag for politisk behandling av framtidig barnehage- og skolestruktur.

Blant punktene som drøftes, basert på tilstandsanalysen fra Agenda Kaupang, er blant annet:

  • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlag.
  • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
  • Rømskog må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet over er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
  • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 

Planen legger frem 3 alternativer:

  • Alternativ 0 er å beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag. Alternativet er å oppruste dagens anlegg slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.
  • Alternativ 1 innebærer at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen. Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet.
    Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal. Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta. Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole. På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.
  • Alternativ 2 inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg. For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en.

Planen i sin helhet finner du her.

Planen sendes etter formannskapets behandling på høring med frist 29. april. Etter behandling av høringsinnspillene vil endelig planutkast ferdigstilles, og legges fram til politisk behandling med sluttbehandling i kommunestyre.

Fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen

Politikerne skal dessuten ta stilling til fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen.

– Kommunen må ha en sentralt plassert brannstasjon som tilfredsstiller brannvesenets krav til HMS og forsvarlig drift. Brannstasjoner bør eies og driftes av kommunen for å gi sikkerhet og forutberegnelighet for både NRBR og kommunen, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det er mange mulige løsninger for å dekke fremtidige behov for brannstasjon. Alie vil kreve dypere analyser, prosjektering og anskaffelser. Derfor er det viktig å få de prinsipielle avgjørelsene på plass. Først og fremst om Setskogveien 1 skal beholdes som kommunal eiendom, dernest hvordan behovet for brannstasjon skal løses.

– En videreutvikling av Setskogveien 1 til en moderne brannstasjon er den løsningen som gir best økonomi, samtidig som øvrige krav tilfredsstilles, sier kommunedirektøren i saksframstilling.

Mer informasjon om planene finner du her, og her kan du se diskusjonen i formannskapet.

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina får også ringvirkninger til vår kommune. Det vil i møtet bli gitt en nærmere informasjon, blant annet om beredskap for å kunne ta imot et større antall flyktninger.

Ordførerne i Moss, Våler, Vestby og Råde har 28. februar sendt ut en erklæring der de ønsker å markere, samtidig å gi et signal til verdenssamfunnet. De ønsker også å gi et signal til regjering og storting at vi er klare til å ta imot flyktninger og har bedt om støtte fra landets øvrige ordførere. Denne erklæringen har ordføreren støttet.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 21 mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.03.2022