PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Befolkningsvekst, veinavn og næringsutvikling

Hvor mange innbyggere blir vi i vår kommune i årene som kommer, hvilken aldersgruppe blir størst, og hvor bosetter de seg? Mandag er det formannskapsmøte. På sakslista står blant annet næringsutvikling og befolkningsvekst. I tillegg og skal nye veier få navn. Møtet sendes direkte, og du kan se det live her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 20. mars. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10.30. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Antall innbyggere

Befolkningsutviklingen sier noe om hvor mange innbyggere vi blir i kommunen vår i årene som kommer, hvilke aldersgrupper som blir størst, og hvor i kommunen vi tror de bosetter seg. Det har stor betydning for samfunnsutviklingen, arealbruken og behovet for kommunale tjenester. Den er derfor en viktig premiss for kommunal planlegging. 

Befolkningsutviklingen viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,33 prosent for perioden 2013-2022. Befolkningsprognosen legger opp til en vekst på 19,8 prosent for perioden 2022-2050. Det gir en befolkning i 2030 på 18.8748 innbyggere, og i 2050 21.270 innbyggere.

– Sammensetningen i befolkningen endres gjennom at færre blir født, netto innvandring flater ut og innenlands netto innflytting jevnes ut. Det er vanskelig å si noe om befolkningsveksten fordelt på tettstedene, utover at den generelle tendensen er at innbyggere over 67 år flytter mye sjeldnere enn yngre grupper, og at relokalisering i de eldste aldersgruppene i hovedsak skjer innen samme nærmiljø, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Det er stor usikkerhet knyttet til innvandring framover. Nasjonale tall tyder på en nedgang i innvandring, men at dette ikke nødvendigvis stemmer for områdene rundt de større byene.

Hva er en befolkningsprognose?
 • En befolkningsprognose er en framskrivning basert på planlagt bygging, sannsynlig flytting, samt fødsels- og dødstall. Inn- og utflytting, fødsler og dødsfall gir grunnlag for befolkningsendringer både i form av antall innbyggere, men også fordelingen mellom aldersgruppene i befolkningen.
 • Befolkningsprognosen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Det fremmes til politisk behandling for å gi oppdatert beslutningsgrunnlag i politiske saker.
 • Prognosen er vesentlig i det pågående kommuneplanarbeidet og i arbeidet med kommende økonomiplan. Befolkningsprognosen gir kunnskap om forventet befolkningsvekst og -sammensetning.
 • Den gir føringer for samfunnsutviklingen, er sentral for arealforvaltningen og har stor betydning for hvordan veksten kan styres slik at den er bærekraftig og bidrar til å nå lokale, regionale og nasjonale mål.

Næringsstrategi

For å målrette arbeidet med næringsutvikling i Aurskog-Høland er det utarbeidet et forslag til ny næringsstrategi som en del av prosjektet Næringsliv 2030. Næringsliv 2030 er et av kommunens strategiske prosjekter, og næringsstrategien er første større leveranse i prosjektet. Næringsstrategien er nye Aurskog-Høland kommune sin første felles næringsstrategi.

– En viktig suksessfaktor for næringsstrategien, er å sikre god medvirkning. Det har i løpet av høsten 2022 blitt gjennomført åpne møter på fem av tettstedene i kommunen. I tillegg ble det gjennomført et åpent møte for landbruksnæringene. Disse møtene ga gode innspill til å forstå vår kommunes styrker og svakheter, og ikke minst muligheter, sier kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen i sitt saksframlegg.

Kommunale strategier er ikke pålagt å bli lagt ut på offentlig høring, men kommunen vurderer at det styrker medvirkningsprosessen å åpne for innspill før strategien vedtas endelig. Det foreslås derfor at strategien legges på åpen høring med høringsfrist 7. mai 2023 for å rekke endelig vedtak før sommeren 2023.

– Næringsutvikling er viktig for at Aurskog-Høland kommune skal bli en enda bedre kommune å bo, arbeide og leve i. Det er mange som må trekke i samme retning dersom man skal lykkes med å skape et godt omdømme og en kommune som er attraktiv for næringslivet, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Veinavn

Det er en rekke utbyggingsprosjekter på gang nord i kommunen. Politikerne skal vedta veinavn for tre av byggeprosjektene. Kommunen har invitert historielaget og grunneier til å foreslå veinavn.

Av forslagene til personnavn har kommunedirektøren trukket fram:

 • Ågot Lokshaugs vei, til minne om Ågot Lokshaug som opplyses at ble født 14.11.1887 og døde 30.10.1946. Hun kom som tjenestejente til Søndre Bogstad og giftet seg med eieren Adolf Lokshaug i 1928. Ågot
  Lokshaug var en fremtredende person i Aurskog, og drev blant annet kiosk på idrettsplassen på Bogstad, der Aura trening har lokaler i dag.
 • Peder Sveistrups vei, foreslått av både historielaget og grunneier – opplyst å være en sentral person tilknyttet gårdsbruket Aurheim. 
 • Mathea Moens vei, foreslått av historielaget – opplyses å ha vært en sentral, hjelpsom og empatisk person i lokalmiljøet på Aursmoen. 
 • Lærer Svensøys vei, foreslått av historielaget – opplyses å ha vært en sentral og avholdt lærer over lang tid i Aurskog.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

 • Statsforvalterens forventningsbrev til kommunene 2023
 • Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn
 • Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
 • Boligbyggerprogram 2023
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for opprettelse av to boligtomter
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for riving og oppføring av fritidsbolig

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 27. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.03.2023